Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Υπόμνημα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την εκμετάλλευση των έργων αποξήρανσης των λιμνών Αρτζάν και Αματόβου.
Σημείωμα
infolib image control
Περίληψις επί των αιτιών άτινα επιβάλλουσι την παρά της Σής Κυβερνήσεως αποδοχή των προτάσεών μας περί ιδρύσεως εν Ελλάδι προνομιακής βιομηχανίας σακχάρεως δια της καλλιεργείας των τεύτλων.
Περίληψη
infolib image control
Έκθεση του Κ. Βαρβαρέσου και άλλων περί της φορολογίας του ζύθου.
Έκθεση
Δεκέμβριος 18
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Σκέψεις επί της αναθεωρήσεως του Συντάγματος.
Φάκελος
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Η αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος. Δια την κρατικήν μας ανασυγκρότησιν.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Λ. Μακκά με τίτλο: Η αναθεώρησις του Συντάγματος. Δια την οικονομικήν μας οργάνωσιν.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Λ. Μακκά με τίτλο: Η αναθεώρησις του Συντάγματος. Δια την διοικητικήν μας εξυγίανσιν.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Λ. Μακκά με τίτλο: Η αναθεώρησις του Συντάγματος. Δια την ανύψωσιν του Κοινοβουλευτισμού.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα του Λ. Μακκά με τίτλο: Η αναθεώρησις του Συντάγματος. Διά την Πολιτειακήν μας τακτοποίησιν.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Έκθεσις του Αρχηγού της Χωροφυλακής περί της ενδεικνυομένης οργανώσεως της Χωροφυλακής.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα επί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα επί του οικονομικού ζητήματος της Εκκλησίας.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής Μουσουλμάνων της Καβάλλας και του Σαρή - Σαμπάν προς τον Ε. Βενιζέλο με αιτήματά τους.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα περί των τηλεγραφικών τελών "Τύπου" μεταξύ Ελλάδος - Αγγλίας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Σπ. Θεοδωρόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο για το αγροτικό ζήτημα.
Επιστολή
infolib image control
Τροπολογίαι επί του σχεδίου νόμου "περί του Αγροτικού Νόμου".
Τροπολογία
1919 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Υπόμνημα της "Ενώσεως των Συνεταιρισμών Γεωργικής Αποκαταστάσεως Καλλιεργητών Αττικής και Βοιωτίας" προς την Βουλή και την Κυβέρνησιν.
Φυλλάδιο
1919 Νοέμβριος
infolib image control
Υπόμνημα της "Ενώσεως των Συνεταιρισμών Γεωργικής Αποκαταστάσεως Καλλιεργητών Αττικής και Βοιωτίας" προς την Βουλήν και την Κυβέρνησιν.
Φυλλάδιο
Ιανουάριος 1920
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Χαρβάτι Αττικής, με στοιχεία για την καλλιέργεια (καλλιεργητές, παραγωγή) πριν και μετά την απαλλοτρίωση, Σεπτέμβριος 1919.
Σημείωμα
infolib image control
Ρουμανικός Νόμος, άρθρο 13.
Νόμος
infolib image control
Ανακοινωθέν της Αντιπροσωπείας της Εκ. Επιτροπής του Συλλαλητηρίου σχετικά με το ζήτημα της στέγης στις Σέρρες.
Ανακοινωθέν
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την τουριστική προώθηση και ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών χωρών.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα του Αναστασάκου προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την επιλογή καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής.
Υπηρεσιακό σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα για τα μέτρα περιορισμού των εξόδων διαχειρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος και τις απολύσεις 53 υπαλλήλων προερχομένων από την Εθνικη Τράπεζα της Ελλάδας.
Υπόμνημα
<1923>
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής του Χρηματιστηρίου προς τον Ε. Βενιζέλο με τίτλο: Η χρηματιστηριακή κρίσις και τα μέσα προς αντιμετώπισίν της.
Υπόμνημα
<1931>
infolib image control
Υπόμνημα Καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου προς τον Ε. Βενιζέλο περί της ανάγκης της εισαγωγής του μαθήματος της πολιτειακής αγωγής εις την μέσην παρ' ημίν εκπαίδευσιν.
Υπόμνημα
infolib image control
Υπόμνημα της Επιτροπής των Αδιόριστων Καθηγητών προς τον Ε. Βενιζέλο.
Υπόμνημα
<1928>
infolib image control
Επιστολή των εκπροσώπων δανειστών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την υποχρέωση εξόφλησης των οφειλών σε δραχμές και στην τρέχουσα τιμή του συναλλάγματος, όπως αυτή εμφανίζεται στο δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Επιστολή
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Γυμναστικής Ακαδημίας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις εξαγγελόμενες από την Κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη οικονομίες στηνεΕκπαίδευση και συγκεκριμένα στον τομέα της Σωματικής Αγωγής.
Επιστολή
<1932>
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε. Βενιζέλο με προτάσεις για καλύτερη διοίκηση.
Επιστολή
infolib image control
Υπόμνημα των Φιλελεύθερων Προσφύγων Βουλευτών και Γερουσιαστών επί των προσφυγικών ζητημάτων.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Εισηγητική μελέτη του Βουλευτή Καβάλλας Στ.Α. Νικολαΐδη για τη συμβολή του Δημοσίου υπέρ των προσφύγων και τανάπαλιν.
Μελέτη
<1929>
infolib image control
Επιστολή των Υφηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του υποβάλλουν υπόμνημα και του ζητούν ακρόαση.
Επιστολή
infolib image control
Τηλεγράφημα των Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Φούμη και Εμμανουήλ Μάντακα προς τον Ε. Βενιζέλο.
Τηλεγράφημα
1924 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Προέδρου της Επιτροπής Προσφύγων Μ. Νεγρεπόντη προς τον Ε.Β ενιζέλο με το οποίο του ζητά την γνώμη του επί επιστολής και προϋπολογισμού, που του είχε υποβάλλει, και του γνωστοποιεί την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των προσφυγικών προβλημάτων που συνεχώς αναφύονται.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή "ανθρώπων των γραμμάτων" προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστήμιο και τις ελλείψεις του σε διδακτικό προσωπικό.
Επιστολή

Bρέθηκαν 37 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution