Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αίτησις του Ιατρού Νικολάου Αλ. Τσιριντάνη προς τον Ε. Βενιζέλο για την απόλυσή του από τη θέση του Δημοτικού Ιατρού Πειραιά.
Αίτηση
1929 Ιανουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Ν. Τσιριντάνη με την οποία τον ενημερώνει πως ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να παρέμβει στα εσωτερικά του Δήμου Πειραιώς.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Συνταγματάρχη Πυροβολικού Κ. Ματάλα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την τοποθέτησή του στο Δ' Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού της Δράμας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς το Σ/χη Πυροβολικού Κ. Ματάλα.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Γεωργίου Κάλφα προς τον Ε. Βενιζέλο για την πιθανή άρση της καθαίρεσης και επαφοράς του Βασιλείου Κομβόπουλου στο αξίωμα που είχε πριν την καθαίρεσή του.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 18
infolib image control
Έκθεσις περί οργανώσεως συνωμοσίας εν Αμερική υπό του Μητροπολίτου Χαλδίας Βασιλείου Κομβοπούλου.
Έκθεση
infolib image control
Boston daily Advertiser.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φυλ.85
1928 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Γ. Κάλφα με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός ανέγνωσε την επιστολή του και κράτησε σημειώσεις.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Αίτησις του τέως Αρχηγού εθελοντικού Σώματος Λεωνίδα Σ. Φραγκελάκη προς τη Βουλή των Ελλήνων να ονομαστεί Υπολοχαγός και να του χορηγηθεί σύνταξη.
Αίτηση
1929 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή των Αρχηγών και Οπλαρχηγών του Μακεδονικού Αγώνα 1903 - 1908 προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ηθική και οικονομική τους αμοιβή.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί ηθικής αμοιβής των εν Μακεδονία εργασθέντων ενόπλως και μη από το 1903 - 1909 Αξιωματικών οπλαρχηγών και οπλιτών.
Σχέδιο νόμου
<1928> Δεκέμβριος
infolib image control
Υπόμνημα διά τον Κον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως σχετικόν με την αμοιβήν των εργασθέντων εις τον Μακεδονικόν Αγώνα 1903 - 1909.
Υπόμνημα
<1938>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Κατηγορίας εις ας ανήκουσι σήμερον οι λαβόντες μέρος εις τον Μακεδονικόν Αγώνα (1903 - 1909) Αξιωματικοί κ.λ.π.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Κύριον Αριστόβουλον Κόην Ανθυπολοχαγόν Πεζικού.
Φάκελος
<1909>
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Οργάνωσης προς τους συμμετασχόντας του εθνικού αγώνος εν Μακεδονία, Ηπείρω και Θράκη κ.κ. Αξιωματικούς σχετικά με τη συνέχιση του αγώνα και των προσπαθειών.
Επιστολή
1909 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Συμβολαιογράφου Ι. Ζερλή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη σύσταση μικτού Ταμείου, Συντάξεως και Προνοίας, των Συμβολαιογράφων και τη μη υπαγωγή τους στο Ταμείο των Νομικών.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 30
infolib image control
Υπόμνημα των Συμβολαιογράφων του Κράτους προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο Ταμείο των Νομικών.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα με τίτλο: Πόροι Ιδιαίτερου Ταμείου Συμβολαιογράφων άνευ ουδεμίας νέας επιβαρύνσεως του Κοινού αλλά προερχόμενοι εκ των ήδη νενομοθετημένων δικαιωμάτων των Συμβολαιογράφων εντός πενταετίας.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Συμβολαιογράφο Γ. Ζερλή με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός ανέγνωσε το υπόμνημά του και κράτησε σημειώσεις.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του αρχιτέκτονα Κώστα Π. Κυριακίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της φθηνής κατοικίας.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Μελέτη Πολυκατοικίας: Τύπος Α. Ισόγειον.
Σχεδιάγραμμα
1928 Δεκέμβριος
infolib image control
Μελέτη Πολυκατοικίας: Τύπος Α. Κάτοψις Ορόφων.
Σχεδιάγραμμα
1928 Δεκέμβριος
infolib image control
Μελέτη Πολυκατοικίας. Τύπος Α. Πρόοψις.
Σχεδιάγραμμα
1928 Νοέμβριος 20
infolib image control
Μελέτη Πολυκατοικίας. Τύπος Α. Πρόοψις.
Σχεδιάγραμμα
<1928>
infolib image control
Μελέτη Πολυκατοικίας: Τύπος Α. Πλάγια όψις. Τομή κατά πλάτος.
Σχεδιάγραμμα
1928 Δεκέμβριος
infolib image control
Υπόμνημα του Κ.Π. Κυριακίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της στέγης.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή Ανταποκριτών αθηναϊκών εφημερίδων στο Λονδίνο προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το κόστος των δημοσιογραφικών τηλεγραφημάτων προς την Αθήνα.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Μπούμπουλη με την οποία τον παρακαλεί να παρουσιαστεί στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού για υπόθεσή του.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου προς τον Γεώργιο Εμπειρίκο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός ανέγνωσε την επιστολή του και κράτησε σημειώσεις.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Γεώργιου Εμπειρίκου προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του προτείνει τον Πρόεδρο των Πρωτοδικών Μυτιλήνης Τσομπλακίδη για τη θέση του Παρέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Διαβιβαστικό υπομνήματος των πρώην Προέδρων της Κοινότητας Ασπροπύργου Γ.Πρ. Παπαδημητρίου και Ε.Ν. Ευθυμίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της διοίκησης των κοινοτήτων.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Υπόμνημα των πρώην Προέδρων της Κοινότητας Ασπροπύργου Γ.Πρ. Παπαδημητρίου και Ε.Ν. Ευθυμίου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της διοίκησης των Κοινοτήτων.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τους Γ. Παπαδημητρίου και Ε. Ευθυμίου με την οποία τους ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός ανέγνωσε το υπόμνημά τους και κράτησε σημειώσεις.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 7
infolib image control
Αναφορά του Γλύπτη Γ. Δημητριάδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με διαγωνισμό για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου.
Αναφορά
1929 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Γ. Δημητριάδη σχετικά με το ζήτημα της ανέγερσης του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Υπόμνημα του Υπαλλήλου των Κρατικών Σιδηροδρόμων Δημητρίου Σκλήρη προς τον Ε. Βενιζέλο για ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Υπάλληλο των Κρατικών Σιδηροδρόμων Δημήτριο Σκλήρη με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός ανέγνωσε το υπόμνημά του και κράτησε σημειώσεις.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Νικόλαου Α. Σάββα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα ζητήματα που απασχολούν τον αυτοκινητιστικό κόσμο.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Ν.Α. Σάββα με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρωθυπουργός ανέγνωσε την επιστολή του και κράτησε σημειώσεις.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Φάκελος με τίτλο: Εξοχώτατον Κύριον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως.
Φάκελος
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα της Εντεταλμένης Επιτροπής του Συλλόγου των Ελλήνων Δικαστών προς τον Ε. Βενιζέλο με τίτλο: Αι αντιλήψεις των Δικαστών περί της βελτιώσεως των αποδοχών των.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Συγκριτικός Πίναξ αποδοχών δικαστικών λειτουργών.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα των Εφέδρων Αξιωματικών εξ (οπλαρχηγών) προερχομένων προταθέντων προς μονιμοποίησιν και μη μονιμοποιηθέντων διά λόγους πολιτικούς προς τον Ε. Βενιζέλο για την αδικία που υπέστησαν.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 8
infolib image control
Σχέδιο Διατάγματος ακυρωθέντος από την Κυβέρνηση Κονδύλη για την μονιμοποίηση Εφέδρων Αξιωματικών στον ενεργό Στρατό.
Σχέδιο διατάγματος
<1926>
infolib image control
Πατρίς.
Εφημερίδα
<1929> Φεβρουάριος 11
infolib image control
Αίτησις των κατοίκων του Δήμου Αιπείας προς τον Ε. Βενιζέλο για την ίδρυση μονοπωλείου στη Λογκά.
Αίτηση
1929 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολη του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Ν. Αποστολόπουλο με την οποία τον διαβεβαιώνει ότι ο Πρόεδρος δεν υπέθεσε σε καμία στιγμή πως τα δημοσιεύματα προέρχονταν από εκείνον.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ν. Αποστολόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο διευκρινίζοντας ότι δεν έδωσε αυτός τις δημοσιευθείσες, στις εφημερίδες, πληροφορίες για την οργάνωση του Κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Μ.Β. Κομβόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο για το νομοσχέδιο περί δύο ποιοτήτων άρτου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ. Κομβόπουλου προς τον Ε. Βενιζέλο για το ζήτημα της εισαγωγής αλεύρων.
Τηλεγράφημα
1929 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Μ. Κομβόπουλο με την οποία τον ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος δεν μπορεί να τον δεχτεί σε ακρόαση και τον παραπέμπει στον Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου Π. Τσιμπιδάρο.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 9
infolib image control
Σημείωμα του Χομπίτη σχετικά με τη συνάντηση του Ε. Βενιζέλου με τον Γ. Κουρτσινιώτη.
Σημείωμα
1929 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Γεωργίου Αθ. Κουρτσινιώτη προς τον Ε. Βενιζέλο για το ζήτημα του άρτου.
Επιστολή
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Αντίοχου Κυπρολέοντα προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση του κόμματος των Φιλελευθέρων.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον Αντίοχο Κυπρολέοντα.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Αίτηση του Εμμανουήλ Κουφάκη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την ηθική και οικονομική υποστήριξή του.
Αίτηση
1929
infolib image control
Πιστοποιητικό του Δικηγόρου και Πολιτευτή Ρεθύμνου Ευστράτιου Φωτάκη.
Πιστοποιητικό
1929 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Δικηγόρου Ηλ. Τυπάλδου Χαριτάτου προς τον Ν. Αλεβιζάτο σχετικά με τον εξώδικο, διά συμβιβασμού, διακανονισμό της υπόθεσης της διαθήκης του Αναστάσιου Κουταβά.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Δικηγόρου Ηλία Τυπάλδου Χαριτάτου προς τον Ε. Βενιζέλο Πρόεδρο του "Αναργυρείου Ιδρύματος" σχετικά με το ζήτημα της κληρονομικής περιουσίας του Σωτήρη Αναργύρου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του Δικηγόρου Ηλία Τυπάλδου Χαριτάτου προς τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος "Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή" Ιωάννη Αθανασάκη σχετικά με την εξώδικη συμβιβαστική διευθέτηση των νομίμων αξιώσεων της χήρας του αποβιώσαντος Σ. Αναργύρου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του καθηγητή Π. Δούτσαρη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόρριψή του στη σύνταξη του Ιστορικού Λεξικού.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Επιστολή του καθηγητή Π. Δούτσαρη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την απόρριψή του από τη συγγραφή του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Ecole des Langues Orientales Vivantes των Παρισίων Paul Boyer προς τον Π. Δούτσαρη με την οποία τον καλεί να αναθεωρήσει την απόφασή του και να δεχτεί τη θέση του Υφηγητή στη Σχολή.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του καθηγητή Π. Δούτσαρη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την έγκριση του διορισμού του στο Ε' Γυμνάσιο της Αθήνας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς τον καθηγητή Π. Δούτσαρη διαβιβάζοντάς του απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το ζήτημα.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Πέτρου Βενετσανάκου προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την χρηματοδότηση της κατασκευής Διοικητικού και Δημοτικού Κέντρου στην Αθήνα.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Διοικητικόν Κέντρον Αθηνών.
Σχεδιάγραμμα
<1929>
infolib image control
Δημοτικόν Κέντρον Αθηνών.
Σχεδιάγραμμα
<1929>
infolib image control
Επιστολή του E.H. Lever προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τις σχέσεις του Ελληνικού Κράτους με τις εταιρείες της Société Générale Hellénique.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Ministry of Transport.
Φυλλάδιο
<1929>
infolib image control
Local Authority, 1927-8.
Φυλλάδιο
1928 Ιούνιος 22
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον E.H. Lever σε απάντηση προηγούμενής του επιστολής.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 19
infolib image control
Επιστολή του Μέραρχου Δελαγραμμάτη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διατυπώνει την ανησυχία του για την προβλεπόμενη μείωση, για οικονομικούς λόγους, των μονάδων του Στόλου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Υπόμνημα του Μέραρχου Δελαγραμμάτη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη μελετώμενη κατάργηση Μονάδων του Ιππικού.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 22
infolib image control
Πίναξ Οργανισμού Ιππικού Ξένων Κρατών.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Επιστολή 13 Ελλήνων Βουλευτών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη σηροτροφία και την οικιακή μεταξοβιομηχανία.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Σημείωμα του Στυλιανού Στ. Στυλιανίδη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση της σηροτροφίας στην Ελλάδα και κυρίως για τη διάδοση της οικιακής μεταξοϋφαντουργίας.
Σημείωμα
1929 Ιανουάριος 5
infolib image control
Ο Έλλην Σηροτρόφος και Μεταξουργός. Μηνιαίον όργανον των Ελληνικών Σηροτροφικών και Μεταξουργικών Συμφερόντων.
Λογότυπο
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα του Ιδρυτή και Διευθυντή του περιοδικού "Ο Έλλην Σηροτρόφος και Μεταξουργός" Στυλιανού Στ. Στυλιανίδη προς τον Ε. Βενιζέλο περί οργανώσεως της σηροτροφίας εν Ελλάδι και κυρώς περί της διαδόσεως της οικιακής Μεταξοϋφαντουργίας.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Διάγραμμα του Στυλιανού Στ. Στυλιανίδη προς τον Ε. Βενιζέλο τριετούς ενέργειας για την οργάνωση της σηροτροφία και της οικιακής μεταξοϋφαντουργίας στην Ελλάδα.
Διάγραμμα
1929 Μάιος 1
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Παράρτημα Υπομνήματος. Το κάτοπτρον της σημερινής παραγωγής κουκουλιών, μετάξης, μεταξωτών υφασμάτων κλπ της Ελλάδος εξ επισήμων στατιστικών πληροφοριών (Υπουργ. Εθν. Οικονομίας).
Πίνακας
1929 Μάιος 20
infolib image control
Επιστολή του Κακουλίδη προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του διαβιβάζει μελέτες για οικονομικά και γεωργικά θέματα αλλά και τον καλεί να προσέξει τη δράση του Αλ. Παπαναστασίου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Μελέτη περί πόρων διά κεφάλαια της Γεωργικής Τραπέζης, εν συνδυασμώ προς την Αγροτικήν Πολιτικήν της Κυβερνήσεως.
Μελέτη
<1929>
infolib image control
Μελέτη περί της αναποτρέπτου ανάγκης εκδόσεως κεκαλυμμένου χαρτονομίσματος 1000 εκατ. εν συνδυασμώ με την Αγροτικήν Πολιτικήν της Κυβερνήσεως.
Μελέτη
<1929>
infolib image control
Μελέτη του Γ. Κακουλίδη περί ταχείας Αγροτικής Αποζημιώσεως των Προσφύγων.
Μελέτη
<1929>
infolib image control
Επιστολή της Ευφροσύνης Θ. Λυριντζή προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα πολεμικής αποζημίωσης επιτάξεως του ατμοπλοίου του πατέρα της.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του Γραμματέα του Ε. Βενιζέλου προς την Ευφροσύνη Θ. Λυριντζή με την οποία την παρακαλεί να προσέλθει στο Πολιτικό Γραφείο για να εξηγήσει την υπόθεσή της.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 6
infolib image control
Ψήφισμα του Α' Ταπητουργικού Συνεδρίου της Ελλάδος.
Ψήφισμα
1929 Φεβρουάριος 27

Bρέθηκαν 88 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution