Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα με τις συνολικές δαπάνες που έχουν ήδη δοθεί και πρόκειται να δοθούν για οικιστικές διευθετήσεις.
Σημείωμα
1930 Ιούνιος 30
infolib image control
Aναφορά προς την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων για τους προσφυγικούς συνοικισμούς.
Σημείωμα
1930 Ιούνιος 24
infolib image control
Έκθεση για τον τρόπο εκτίμησης των δαπανών ανοικοδόμησης των προσφυγικών συνοικισμών, χρέωσής τους στους αστούς πρόσφυγες αγοραστές των αστικών κατοικιών της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων και αποπληρωμής τους.
Έκθεση
<1930>
infolib image control
Πίνακας με την ανάλυση των γενικών εξόδων που έγιναν και θα γίνουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 1930.
Πίνακας
1930
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Στερεά Ελλάς.
Πίνακας
1930
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Πελοπόννησος.
Πίνακας
1930
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Νήσοι.
Πίνακας
1930
infolib image control
Πινακας με τίτλο: Μακεδονία ΓΔΕΜ.
Πίνακας
1930
infolib image control
Πίνακας με τα αστικά οικήματα που έχουν ανεγερθεί και θα ανεγερθούν στη Θράκη.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο: Στερεά Ελλάς.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο: Συνοικισμός Βόλου.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο: Συνοικισμός Εδέσσης.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο: Συνοικισμός Ν. Αλικαρνασσού.
Κατάλογος
<1930>
infolib image control
Πίνακας για τη δαπάνη που πραγματοποιήθηκε από το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων και την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων και τη χρέωση των αγοραστών προσφύγων.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Αίτηση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως προς τον Τμηματάρχη του Τμήματος Προνοίας του Υπουργείου Προνοίας σχετικά με τη χορήγηση άδειας συλλογής εράνων δι' ανθυλίου για την αποπεράτωση της εκκλησίας.
Αίτηση
1930 Οκτώβριος 16
infolib image control
Επιστολή της Επιτροπής του Α' Πανελλήνιου Επαγγελματικού Συνεδρίου προς τον Υπουργό της Υγιεινής Ε. Βενιζέλο για την τροποποίηση του Ν.Δ. "Περί συστάσεως Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλείας Ιατρών εν Ελλάδι".
Επιστολή
1930 Ιούλιος 11
infolib image control
Σχέδιο νόμου "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της από 8/14 Αυγούστου 1925 Ν.Δ. περί ιδρύσεως "Ταμείου Συντάξεως και αυτασφαλείας των Ιατρών εν Ελλάδι".
Σχέδιο νόμου
<1930>
infolib image control
Επιστολή της Εφορείας Σανατορίου Κορφοξυλιάς "Η Μάννα" προς το Υπουργείο Υγιεινής σχετικά με τη νοσηλεία κάποιων ασθενών και την οικονομική κατάσταση του σανατορίου.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 14
infolib image control
Διαβιβαστικό του Π. Σκαγιόπουλου προς τον Ε .Βενιζέλο επιστολών και εγγράφων σχετικά με τη διευθέτηση ζητήματος που αφορά το Ορφανοτροφείο.
Διαβιβαστικό
1932 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Προνοίας και Αντιλήψεως Λ. Ιασωνίδη προς τον Πρόεδρο του Σκαδιοπουλείου Ορφανοτροφείου για την αντικατάσταση των μελών της Δ. Επιτροπής του Εθνικού Αγροτικού Σκαγιοπουλείου.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Π. Σκαγιόπουλου προς τον Υπουργό Προνοίας Λ. Ιασωνίδη με την οποία αρνείται να συμμορφωθεί με την απαίτησή του να αντικατασταθούν τα μέλη της Δ. Επιτροπής του Εθνικού Αγροτικού Σκαγιοπουλείου.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Ένορκη εξέταση του μάρτυρα Απ. Μιχαήλ Αντ. Καλογερόπουλου, νομάρχη Αχαΐας, σχετικά με την άρνηση μελών του Σκαγιοπουλείου Ορφανοτροφείου Αρρένων να επιβάλει την τάξη και να περιορίσει τη σπατάλη δημόσιου χρήματος.
Κατάθεση
1931 Οκτώβριος 21
infolib image control
Πρακτικό της απόφασης του Δικαστηρίου Εφετών της Θράκης με την οποία καταδικάζεται για συκοφαντία ο Μ. Καλογερόπουλος, τέως νομάρχη Έβρου, σχετικά με αδίκημα κατά του λιμενάρχη Έβρου Χατζηγεωργίου.
Πρακτικό
1928 Ιανουάριος 28
infolib image control
Ανακοίνωση του Διεθνούς Γραφείου Νάνσεν για τους Πρόσφυγες.
Ανακοινωθέν
1932 Απρίλιος 20
infolib image control
Πίνακας του Διεθνούς Γραφείου Νάνσεν σχετικός με τη χρηματοδότηση Ρωσικών Οργανώσεων Προσφύγων.
Πίνακας
1932 Απρίλιος 20
infolib image control
Χάρτης της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας.
Πολιτικός Χάρτης
1927 Οκτώβριος 12
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί της "Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας" και της ενίσχυσής της από το Κράτος.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί της "Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας" και της ενίσχυσής της από το Κράτος.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σημείωμα της Ελληνικής Αντιφθισικής Εταιρείας.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Φθισίατρου Φ. Α. Οικονομίδη προς τον Ε. Βενιζέλο για την οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών και του αντιφυματικού αγώνα.
Επιστολή
infolib image control
Σχέδιο Νόμου σχετικά με τη σύσταση αυτόνομου ιδρύματος με τον τίτλο "Εθνική Οργάνωσις Κατά της Φυματίωσης".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Κατάλογος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού-Επίκουρος Σύλλογος των τραυματιών πολέμου με τίτλο: Δαπάναι διά τας αποστολάς, α) Αποστολή Σερβίας, β) Αποστολή Μαυροβουνίου.
Κατάλογος
infolib image control
Πίνακας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τίτλο: Αξία υλικού αποσταλέντος εις το εν Σερβία νοσοκομείον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τίτλο: Αξία υλικού αποσταλέντος εις το εν Μαυροβουνίω νοσοκομείον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Πίνακας
infolib image control
Κανονισμός της Λογιστικής και Ταμιακής Υπηρεσίας της Επιτροπής Περιθάλψης.
Κανονισμός

Bρέθηκαν 35 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution