Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πίνακας Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας που είχαν επιστρατευθεί το 1912 - 1913.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Πίνακας με ονομαστική κατάσταση Επιστράτων Υπαλλήλων της Τραπέζης της Ανατολής.
Πίνακας
1914 Αύγουστος 7
infolib image control
Πίνακας Υπαλλήλων Τραπέζης Αθηνών που είχαν επιστρατευθεί.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Πίνακας με κατάσταση επιστρατευθέντων τω 1912 - 13 Υπαλλήλων της Ιονικής Τραπέζης.
Πίνακας
<1913>
infolib image control
Υπόμνημα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Υπουγρό Οικονομικών Α. Διομήδη σχετικά με το τελωνείο Πειραιά.
Υπόμνημα
1913 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Ρουμανικής Εταιρείας Πετρελαίου "Etoile Roumaine" προς τον Υπουργό Οικονομικών Α. Διομήδη για την εγκατάσταση αποθηκών διάφορων ειδών πετρελαίου και ενός εργοστασίου για το αμπαλάρισμά τους στη Θεσσαλονίκη.
Επιστολή
1913 Δεκέμβριος 4/17
infolib image control
Σχέδιο Σύμβασης Δανείου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Γ. Μαρή και της εταιρείας Ι. και Β. Σέλινγκαμ & Σια για την εκτέλεση εξυγιαντικών έργων.
Σχέδιο σύμβασης
1928
infolib image control
Υπόμνημα επί των ομολογιών αποζημιώσεως Προσφύγων 8% (ανταλλάξιμα).
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 15
infolib image control
Παράρτημα 1: Κείμενον των ομολογιών του πρώτου δανείου. Πρώτη σειρά.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Παράρτημα 1 (β): Κείμενον των ομολογιών της συμπληρωματικής σειράς (Α' Δάνειον) Δρχ. 500.000.000.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Παράρτημα 1 (γ): Κείμενον των ομολογιών του δευτέρου δανείου δρχ. 2.500.000.000.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Παράρτημα 2: Πίναξ εμφαίνων το χρέος του Δημοσίου εξ εκδόσεως ομολογιών Ανταλλαξίμων και εκ των εις μετρητά καταβολών.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Σωματείου των Καπνεργατών Καβάλλας η "Ευδαιμονία" Α. Ζουρμπά προς τον Υπουργό Οικονομικών Α. Διομήδη σχετικά με το μονοπώλιο των καπνών.
Υπόμνημα
1914 Ιανουάριος 13
infolib image control
Έκθεσις του Διευθυντού της Γεωργικής Τραπέζης Μακεδονίας Ιωάννη Σ. Παπαδάκη επί της συμερινής καταστάσεως της Τραπέζης.
Έκθεση
1914 Ιούνιος 1
infolib image control
Τηλεγράφημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς το Υποκατάστημά της στη Νέα Υόρκη για πληρωμή για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Πυριτιδοποιείας.
Τηλεγράφημα
1916 Ιούλιος 15/28
infolib image control
Σχέδιο Συμβάσης λειτουργίας των Ελληνικών Καζίνο.
Σχέδιο σύμβασης
1919 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή του Τμήματος Εξωτερικών Λογαριασμών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προς το Γενικό Λογιστήριο του Υπουργείου Οικονομικών για τον Υπουργό Οικονομικών Μ. Νεγρεπόντη με την οποία του αποστέλλει κατάσταση των, σε συνάλλαγμα και πιστωτικές εγγραφές, διαθεσίμων της χώρας.
Επιστολή
1919 Νοέμβριος 23
infolib image control
Πίνακας με τα διαθέσιμα στο εξωτερικό για λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Πίνακας
<1919>
infolib image control
Πίνακας με τα διαθέσιμα στο εξωτερικό σύμφωνα με το νόμο ΓΧΜΒ'.
Πίνακας
<1919>
infolib image control
Γραφικός Πίναξ της κινήσεως των εν τω εξωτερικό διαθεσίμων του Νόμου ΓΧΜΒ' αναλελυμέων εις Εμπορ. Σ/μα και Πιστωτικάς Εγγραφάς ως και της κινήσεως του Εμπορ.Σ/τος Νόμου και Εθν. Τραπέζης.
Γραφική παραστάση
<1919>
infolib image control
Επιστολή του Υποδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Εμμ. Τσουδερού προς τον Διοικητής της σχετικά με τις συνομιλίες, που είχε στην Αγγλία, επί του νομισματικού ζητήματος.
Επιστολή
1925 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Ομιλία του Γ.Α. Ροδόπουλου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος της 30 Απριλίου 1927.
Ομιλία
1927 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Γραφείου Προστασίας Ελληνικού Καπνού Θεσσαλονίκης προς τη Διεύθυνση Εμπορίου και Βιομηχανίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το ζήτημα ανεύρεσης νέων αγορών καπνού.
Επιστολή
1928 Μάρτιος 23
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη της Φορολογίας Κεφαλαίου προς τις Τράπεζες Λαϊκή, Εμπορική, Εθνικής Οικονομίας, Βιομηχανίας, Χίου και Αμέρικαν Εξπρές για το ζήτημα της παροχής αναγκαίων πληροφοριών για τη φορολογία του κεφαλαίου.
Επιστολή
1928 Απρίλιος 26
infolib image control
Υπόμνημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης προς τους Έλληνες Βουλευτές να εγκρίνουν πρότασή του για παράταση του Νόμου περί καταβολής φόρου επί των εκφορτωνομένων στη Θεσσαλονίκη εμπορευμάτων.
Υπόμνημα
1928 Απρίλιος 27
infolib image control
Υπόμνημα του Ελληνογαλλικού Ομίλου των Μετόχων της Ελληνικής Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Ν. Βελέντζα για το ζήτημα των μετοχών της Εταιρείας και της συμπεριφοράς της Διοίκησής της.
Υπόμνημα
1928 Μάιος 2
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας ακαθάριστων κερδών προς γενικά έξοδα, μισθοδοσίας και λοιπά έξοδα διαχείρισης διαφόρων Τραπεζών.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας με τα χρέη του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας κατά τη 12η Μαΐου 1928, όπως κατανεμήθηκαν μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδας και της Εθνικής.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Αναλυτικός πίνακας με το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου το κατανεμηθέν μετάξύ Τράπεζας της Ελλάδας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας τη 14η Μαΐου 1928.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Paul Gaultier σχετικά με οικονομικό θέμα που αφορά στην εταιρεία του τελευταίου.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας της Ελβετίας προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη και τον Υπουργό Γεωργίας Ι. Κανναβό σχετικά με την απόρριψη της αίτησης της Ελληνικής Κυβέρνησης 6 μηνών για τη σύσταση Τράπεζας για την παραγωγή και προώθηση του καπνού.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επισκεπτήριο του Paul Gaultier.
Επισκεπτήριο
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Paul Gaultier προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ελβετικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά καπνά.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Αντίγραφο τηλεγραφήματος της Hambros Bank Limited προς τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για κάλυψη του δανείου.
Τηλεγράφημα
1928 Δεκέμβριος 13
infolib image control
Υπόμνημα της Ειδικής Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης περί της οικονομικής κρίσεως.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 17
infolib image control
Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθηνών περί αδικαιολόγητης ανατίμησης του άρτου.
Ψήφισμα
1930 Νοέμβριος 9
infolib image control
Σημείωμα σχετικό με τη διαμόρφωση της τιμής του άρτου.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Πίνακες με τους ισχύοντες εισαγωγικούς δασμούς σίτου σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και με τις μεταβολές του εισαγωγικού δασμού σίτου στη Γερμανία.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας που εμφανίζει τα φορτία σταριού που έφτασαν και παραλήφθηκαν από την 1 έως 10 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους στο Τελωνείο Ζέας και στο Κεντρικό Τελωνείο.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Πίνακας με τις ποσότητες σίτου που εισάχθηκαν και παραλήφθηκαν κατά τον Οκτώβριο 1930 στο Τελωνείο Ζέας.
Πίνακας
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών επί της αμέσου φορολογίας.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ανωνύμου Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων-Λάμψα προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία του αποστέλλει παλαιότερη αίτησή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και με την οποία τον παρακαλεί να τον βοηθήσει στη συνέχιση του δύσκολου έργου του.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 22
infolib image control
Αίτηση της Ανωνύμου Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων - Λάμψα προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη σχετικά με εκχώρηση ακινήτου.
Αίτηση
1928 Νοέμβριος 21
infolib image control
Η καταστροφή ενός των ωραίων σημείων των Αθηνών. Πως παρεμποδίζεται η εξέλιξις ενός εκπολιτιστικού έργου από το Εθνικόν Πανεπιστήμιον.
Απολογία
<1928>
infolib image control
Η καταστροφή της Λεωφόρου Πανεπιστημίου. Τα εμπόδια εις την εξέλιξιν της "Μ.Βρεττανιας".
Απόσπασμα
<1928>
infolib image control
Επισκεπτήριο του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Ιωάννη Α. Δροσόπουλου.
Επισκεπτήριο
<1928>
infolib image control
Σημείωμα με επίσημες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην Αγγλία κατά το έτος 1927.
Σημείωμα
1928 Νοέμβριος 24
infolib image control
Σημείωμα της βελγικής εταιρείας εμπορίου για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σχετικά με το εμπόριο.
Σημείωμα
1928 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Κατάλογος της Τράπεζας της Ελλάδας με τα "Έξοδα Διαχειρίσεως" της 31ης Δεκεμβρίου 1928.
Κατάλογος
1928 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Σημείωμα με ζητήματα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Σημείωμα του Προέδρου της Επιτροπής του Λιμένος Πειραιώς Γεωργίου Ι. Σακαλή για την ανάπτυξη του λιμανιού.
Σημείωμα
<1923>
infolib image control
Υπόμνημα επί των λιμένων των Αθηνών.
Υπόμνημα
infolib image control
Φάκελος του Τμήματος Επιθεωρήσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στον οποίο αναγράφεται "Σημείωμα επί των Εξόδων Διαχειρίσεως".
Φάκελος
<1928>
infolib image control
Έκθεση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για τα έξοδα διαχειρίσεως.
Έκθεση
<1928>
infolib image control
Σημείωμα περί των οικονομικών δεδομένων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και των ζημιών της.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Πίνακας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με τα προβλεπόμενα ετήσια αποτελέσματα επί τη βάσει των στοιχείων της 31ης Μαΐου 1928.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Συνοπτική Κατάστασις 31 Μαΐου 1928.
Πίνακας
1928 Ιούλιος 16
infolib image control
Πίναξ καταθέσεων εφ' ων καταλογίζεται τόκος ανώτερος του κανονικού.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Ανάλυσις προσωρινών δανείων προς το Ελληνικό Δημόσιο τη 31 Μαΐου 1928.
Κατάλογος
<1928>
infolib image control
Πίνακας που εμφανίζει τας γενομένας κρατήσεις προς απόσβεσιν "Καταστημάτων Τραπέζης" και εξόδων εγκαταστάσεως κατά τα έτη 1923 - 1927 εις χιλιάδας δραχμών.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας που εμφανίζει τας κατά τα έτη 1923 - 1927 γενομένας κρατήσεις προς απόσβεσιν ζημιών της Τραπέζης εν σχέσει προς τας κατά τα αυτά έτη τοποθετήσεις εις τας εργασίας "Προεξοφλήσεις", "Χορηγήσεις προς γεωργούς και κτηματίας", "Δάνεια επ' ενεχύρω χρηματογράφων" και "Δάνεια επ' ενεχύρω εμπορευμάτων".
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Απόδοσις διαθεσίμων εν τω εξωτερικώ τη 31 Μαΐου 1928.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Μέση απόδοσις τοποθετήσεων 31 Μαΐου 1928.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τον μέσον όρον της πραγματοποιηθείσης αποδόσεως των διατεθειμένων κεφαλαίων εις "Προεξοφλήσεις", "Χορηγήσεις εις γεωργούς και κτηματίας", "Δάνεια επ' ενεχύρω χρηματογράφων" και "Δάνεια επ' ενεχύρω εμπορευμάτων" κατά τα έτη 1923 - 1927.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίναξ ετησίων αποδόσεων "Προεξοφλήσεων".
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίναξ ετησίων αποδόσεων "Χορηγήσεων προς γεωργούς και κτηματίας".
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίναξ ετησίων αποδόσεων "Δανείων επ' ενεχύρω χρηματογράφων".
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίναξ ετησίων αποδόσεων "Δανείων επ' ενεχύρω εμπορευμάτων".
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίναξ αναλογίας διαθεσίμων προς υποχρεώσεις Τραπεζών εν Ελλάδι.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίναξ αναλογίας διαθεσίμων προς υποχρεώσεις Τραπεζών εν τη αλλοδαπή.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Προϋπολογισμός προμηθειών διαφόρων, συναλλαγματικής διαφοράς κλπ.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας μεταβιβασθέντων ημίν παρά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος δανείων εν αναγκαστική κυκλοφορία.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας των κατ' έτος γενησομένων καταβολών δι' εξόφλησιν των δανείων επ' αναγκαστική κυκλοφορία.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Κατάλογος του συνόλου των κεφαλαίων και καταθέσεων των Τραπεζών στην Ελλάδα στις 31/12/1928.
Κατάλογος
infolib image control
Κατάλογος των καταθέσεων κάθε μήνα του Δημοσίου και Δημοσίων Επιχειρήσεων από το έτος 1921.
Κατάλογος
<1928>
infolib image control
Κατάλογος με τίτλο: Καταθέσεις Ελληνικού Δημοσίου σε δραχμές στην Τράπεζα της Ελλάδας.
Κατάλογος
<1928>
infolib image control
Κατάλογος των καταθέσεων κάθε μήνα για λογαριασμό της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής από το έτος 1921.
Κατάλογος
<1928>
infolib image control
Κατάλογος των καταθέσεων κάθε μήνα για υπηρεσία Εθνικών Δανείων από το έτος 1921.
Κατάλογος
<1928>
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας μέσων όρων καταθέσεων και προμηθειών της Εθνικής Τράπεζας την τριετία 1926-1928 και οκταετία 1921 - 1928.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Προμήθειαι Υπηρεσίας Εθνικών Δανείων ετών 1921-1927.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Προμήθειαι επί του αγοραζομένου συναλλάγματος δια λογαριασμόν της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής των ετών 1921-1927.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Προμήθειαι επί των ανοιγομένων εν τω εξωτερικώ πιστώσεων δια προμηθείας του κράτους των ετών 1921-1927.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Πίνακας με τίτλο: Προμήθειαι επί διατιθειμένου δια λογαριασμόν του Δημοσίου Συναλλάγματος συμφώνως τοις Νομοθετικοίς Διατάγμασι από 29ης Νοεμβρίου 1922 και 23ης Απριλίου 1923.
Πίνακας

Bρέθηκαν 83 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution