Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών προς τον Ε. Βενιζέλο και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη σχετικά με το αίτημα εξασφάλισης στέγης στους υπαλλήλους του κλάδους τους.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Φάκελος υπομνήματος των μετόχων που δεν εξοφλήθηκαν της τέως Προνομιούχου Εταιρίας για την προστασία της σταφίδας.
Φάκελος
infolib image control
Υπόμνημα των μετόχων που δεν εξοφλήθηκαν της υπό εκκαθάριση Προνομιούχου Εταιρείας για την προστασία της σταφίδας προς τον Ε. Βενιζέλον σχετικά με τη μη πληρωμή των μετόχων.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, αρ.φ.197
1924 Αύγουστος 19
infolib image control
Ο Συνεταιριστής.
Περιοδικό, αρ.φ.4
1928 Απρίλιος 15
infolib image control
Σημείωμα το οποίο αναφέρει τις βασικές διαφορές ανάμεσα στο Δημόσιο και την Προνομιούχο Εταιρεία.
Σημείωμα
infolib image control
Εξώδικος δήλωση του Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού προς την Τράπεζαν Αθηνών.
Δήλωση
1925 Αύγουστος 31
infolib image control
Εξώδικος δήλωση του Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού προς τους εκκαθαριστές της Προνομιούχου Εταιρείας.
Δήλωση
1925 Αύγουστος 31
infolib image control
Κατάλογος μετόχων της Ενιαίας προς τους οποίους, σύμφωνα με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ενιαίας της 26/8/25, διανεμήθηκαν 800 δρχ. ως προκαταβολή για κάθε μετοχή.
Κατάλογος
infolib image control
Πρόσθετη παρέμβαση του Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού στη δίκη μεταξύ Δημοσίου αφ' ενός και Τράπεζας Αθηνών και Προνομιούχου αφ' ετέρου.
Αρχειακό Τεκμήριο
1926 Απρίλιος 14
infolib image control
Απόφαση του Εφετείου Αθηνών της δίκης μεταξύ του Δημοσίου αφ' ενός και της Τράπεζας Αθηνών και της Προνομιούχου Εταιρείας αφ' ετέρου.
Απόφαση
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών στη δίκη μεταξύ του Δημοσίου αφ' ενός και της Τράπεζας Αθηνών και της Προνομιούχου Εταιρείας αφ' ετέρου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Καπνοβιομηχάνων προς τον Υπουργό της Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη σχετικά με το ζήτημα της πώλησης τσιγάρων από τους ανάπηρους.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 6
infolib image control
Υπόμνημα του Δ. Σ. Σουλιάδη σχετικά με την αντιμετώπιση της καπνικής κρίσης της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1929 Απρίλιος 12
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Π. Βουρλούμη σχετικά με την υποστήριξη της εμπορικής ναυτιλίας και του ναυτεργατικού ζητήματος της χώρας.
Υπόμνημα
1928 Μάιος 24
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις απόψεις των διευθυντών μικρών τραπεζών για την τραπεζική κρίση μετά από την αθρόα ανάληψη καταθέσεων από τις τράπεζες.
Σημείωμα
1929 Ιούλιος 7
infolib image control
Σημείωμα επεξηγηματικό των συνημμέων πινάκων για την οικονομική στενότητα του εμπορίου και της βιομηχανίας.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας με το ανώτατο, κατώτατο και μέσο όριο της πραγματικής κυκλοφορίας καθώς και με τα διαθέσιμα τραπεζογραμμάτια των ταμείων των λοιπών κυριότερων Τραπεζών για τα έτη 1920-1927.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με τις χορηγήσεις των κυριότερων Τραπεζών για παραγωγικε΄ς τοποθετήσεις για τα έτη 1920-1928.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα των δανείων που χορηγήθηκαν και εγκρίθηκαν σε 25 βιομηχανικές επιχειρήσεις.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμίας στις κυριότερες Τράπεζες για τα έτη 1920-1928.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με την ποσότητα και αξία εισαγωγής και εξαγωγής κατά τα έτη 1920-1928.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με τον αριθμό, τα κεφάλαια και τις υποχρεώσεις των κυριότερων Βιομηχανικών Εταιρειών στην Ελλάδα κατά την 31 Δεκεμβρίου 1928.
Πίνακας
infolib image control
Πρόχειρον διάγραμμα των παρά ταις 10 κυριωτέραις Τραπέζαις Καταθέσεων Ταμιευτηρίου, Όψεως και Προθεσμίας από του 1920-1928, μετά των αντιστοίχων παραγωγικών τοποθετήσεών των.
Γραφική παραστάση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα της οικονομικής στενότητας.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Διοικητικού Αντιπροσώπου της Continental Cigarette Company Ι. Σωσσίδη προς το Υπουργείο των Οικονομικών σχετικά με τη διάδοση και τη διαφήμιση των ελληνικών καπνών.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Τεργέστης προς τον Ε. Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει υπόμνημα του Επιμελητηρίου.
Διαβιβαστικό
1929 Οκτώβριος 7
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Τεργέστης προς το Υπουργείο των Οικονομικών σχετικά με την εισαγωγή μονοπωλίου ζάχαρης στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1929 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο Τεργέστης σχετικά με το ζήτημα της εισαγωγής του μονοπωλίου ζάχαρης στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 23
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως.
Εφημερίδα, αρ.φ.350
1929 Οκτώβριος 14
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας κίνησης των της Εθνικής Τράπεζας και των λοιπών Τραπεζών στην Ελλάδα από 30 Ιουνίου 1928 έως 30 Σεπτεμβρίου 1929.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα του Προέδρου της Ιταλοβελγικής Εταιρείας για εργασίες ηλεκτρισμού και δημοσίας χρήσης σχετικά με την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών Ν. Συμεών προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας με την οποία διαβιβάζει μελέτη για την οικονομική κατάσταση του Ταμείου.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 27
infolib image control
Μελέτη της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών.
Μελέτη
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Κεφάλαιον σημερινής αξίας αναγκαιούν δια την καταβολήν των συντάξεων εις τους ήδη συνταξιούχους καθ' όλην την διάρκειαν της ζωής των".
Πίνακας
1929
infolib image control
Παρατηρήσεις του Κ. Μητρομελέτη σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και ρευστοποίησης της ανταλλάξιμης περιουσίας από την Εθνική Τράπεζα.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Finlayson προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Α. Διομήδη σχετικά με την αποστολή του Schacht.
Τηλεγράφημα
1929 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού των Εξωτερικών της Ισπανίας προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγών ελαιολάδου Λέσβου D. C. Arahoglou με την οποία διαβιβάζει απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη φορολογία του ελαιολάδου της Ισπανίας.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 30
infolib image control
Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη φορολογία του ελαιόλαδου της Ισπανίας.
Ερωτηματολόγιο
infolib image control
Κατάσταση καταθέσεων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας πριν και μετά το χωρισμό από το εκδοτικό προνόμιο.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα έξοδα των αποστολών κατά το έτος 1929.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας της Τράπεζας της Ελλάδας με τα αγορασθέντα γήπεδα.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται τα έξοδα νοσηλείας του Εμμ.Τσουδερού.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την μισθοδοσία του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδας.
Σημείωμα
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας αποδοχών προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδας και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλλάδας.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας αποδοχών του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδας.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας αποδοχών του προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα στο οποίο αναφέρονται τα γεωργικά δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν το 1928 και το 1929.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναγράφεται ο μέσος όρος κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματιών της Εθνικής Τράπεζας.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται τα εσωτερικά δάνεια.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται τα καθυστερούμενα πληρωτέα δάνεια.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται τα τακτικά έσοδα του κράτους από το 1890-1930.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται τα ελλείματα των οικονομικών χρήσεων 1924-1925, 1925-1926, 1926-1927.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται τα πλεονάσματα της οικονομικής χρήσης 1927-1928, 1928-1929,1929-1930.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με την διάθεση του πλεονάσματος της χρήσης 1927-1928.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με τις καταθέσεις του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδας την 15η Οκτωβρίου 1929.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται τα εγκριθέντα όρια χορηγήσεων των πλασματικών δανείων του έτους 1928 και 1929.
Πίνακας
infolib image control
Κατάλογος με τα κεφάλαια που διατέθηκαν σε εργασίες κοινωφελούς σκοπού.
Κατάλογος

Bρέθηκαν 58 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution