Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με το ζήτημα της οργάνωσης της σγκοινωνίας.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να διαπραγματευθεί στο Λονδίνο.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Π.Γ.Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της κατάργησης του μονοπωλίου του πετρελαίου.
Υπόμνημα
<1930>
infolib image control
Υπόμνημα του Π.Γ.Μακρή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πολιτική της Ελλάδας για το πετρέλαιο και τα υποπροϊόντα του.
Υπόμνημα
1930 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Μακρή προς τους Μετόχους της Εταιρείας "Π.Γ.Μακρής και Σία" σχετικά με την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 26
infolib image control
Επιστολή του Π.Γ.Μακρή προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Β.Καραπαναγιώτη, σχετικά με το ζήτημα της συγκοινωνίας με το αυτοκίνητο.
Επιστολή
1930 Οκτώβριος 9
infolib image control
Υπόμνημα του Π.Γ.Μακρή προς τον Υπουργό Συγκοινωνίας, Β.Καραπαναγιώτη, σχετικά με το ζήτημα της συγκοινωνίας με το αυτοκίνητο.
Υπόμνημα
1930 Οκτώβριος 4
infolib image control
Σημείωμα της Εταιρείας Π.Γ.Μακρής και Σία σχετικά με το ζήτημα της καταργήσεως του μονοπωλίου του πετρελαίου.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα της Εταιρείας Π.Γ.Μακρής και Σία σχετικά με το ζήτημα της μείωσης του δασμού της βενζίνης.
Σημείωμα
1928 Οκτώβριος 22
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναγράφεται η μηνιαία κατανάλωση της βενζίνης τα έτη 1924-1928.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα της Εταιρείας Π.Γ.Μακρής και Σία προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης της Οδοποιΐας.
Υπόμνημα
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται οι εθνικοί οδοί, την κατασκευή των οποίων έχουν αναλάβει τεχνικές εταιρείες με πενταετή σύμβαση.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα της Εταιρείας Π.Γ.Μακρή και Σία προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκτέλεση του οδικού προγράμματος.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 25
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κατασκευή της οδού Αλεξανδρουπόλεως-Σουφλίου-Νέας Ορεστιάδος-Δικαίων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα της Εταιρείας Π.Γ.Μακρή και Σία σχετικά με την κατάσταση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ανωνύμου Εμποροβιομηχανικής Εταιρείας Π.Γ.Μακρής και Σία, Π.Γ.Μακρή, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πορεία των εργασιών στην Κρήτη.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Ανωνύμου Εμποροβιομηχανικής Εταιρείας Π.Γ.Μακρής και Σία, Π.Γ.Μακρή, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τους εργάτες που απασχολούνται στους δρόμους που κατασκευάζονται στην Ήπειρο.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 7
infolib image control
Επιστολή του Γενικόυ Διευθυντή της Ανωνύμου Εμποριοβιομηχανικής Εταιρείας, Π.Γ.Μακρή, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αριθμό των εργατών που απασχολούνται στα έργα οδοποιΐας.
Επιστολή
1929 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, Μαρή Γ., και του Υπουργού Συγκοινωνίας, Χρηστομάνου Α., προς την Ετααιρεία Π.Γ. Μακρής και Σία σχετικά με την εκτέλεση έργων οδοποιΐας, που έχει αναλάβει η εταιρεία.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Πρακτικά της 21ης συνεδρίας του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με αντικείμενο "περί τροποποιήσεως κλπ. της μετά της Α.Ε.Β.Ε. Π.Γ.Μακρής και Σία συνομολογηθείσης συμβάσεως περί κατασκευής κατασκευής και συντηρήσεως οδών".
Πρακτικό
1930 Μάιος 9 & 19
infolib image control
Πίνακας στον οποίο αναφέρονται οι υπεργολάβοι που έχουν αναλάβει την κατασκευή οδών.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ παρέχων την σύγκρισιν της Συμβάσεως Γενικής Οδοποιΐας προς άλλα τοιαύτα δι' ομοίας φύσεως έργα, συναφθείσας κατά την τελευταίαν τριετίαν.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ των τμημάτων οδών ών ανετέθη η κατασκευή τη Ανωνύμω Οικοτεχνική Εταιρία "Προμηθεύς" δυνάμει διαταγών του Υπουργού Συγκοινωνίας.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή των Τεχνικών Εταιρειών Φ.Α.Πρεζάνης και Σία και Δ.Καψαμπέλης και Σία προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάθεση των υπολειπόμενων έργων οδοποιΐας.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Έκθεσις αναφερομένη εις ευρυτέραν παραγωγικώτητα του Κεντρικού Τμήματος της Κρήτης.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα της Εταιρείας Κωπαϊς για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την πολιτική της εταιρείας.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ι.Καραμάνου, προς την Διεύθυνση της Εταιρείας Κωπαΐδος σχετικά με την μελέτη ζητημάτων για την καλλιέργεια εκτέσεων στη Μακεδονία μετά την εκτέλεση των υδραυλικών έργων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 27
infolib image control
Φάκελος στον οποίο αναγράφεται "Περιέχον μελέτας 1) Περί Γεωργικών Ασφαλειών, 2) Περί μακροπροθέσμων δανείων και 3) Περί ενισχύσεως της Α.Τ.Ε. δια κεφαλαίων 600.000.000.-Προωρισμένος αποκελιστικώς δια τον κ.Πρόεδρον της Κυβερνήσεως."
Φάκελος
infolib image control
Ασφαλιστική Επιθεώρησις.
Εφημερίδα, αρ.τεύχους 14-15
1930 Αύγουστος 16
infolib image control
Έκθεση του Τμηματάρχη των Ασφαλειών της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, Γ.Φανουράκη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των γεωργικών ασφαλειών.
Έκθεση
1930 Ιούνιος 3
infolib image control
Οικονομικός Ταχυδρόμος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού, αρ.φ.240
1930 Νοέμβριος 16
infolib image control
Οικονομικός Ταχυδρόμος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 23
infolib image control
Οικονομικός Ταχυδρόμος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Νοέμβριος 30
infolib image control
Οικονομικός Ταχυδρόμος.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1930 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Έκθεση του Τμηματάρχη των Ασφαλειών της Αγροτικής Τράπεζας προς τη Διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας σχετικά με την ενίσχυση των κεφαλαίων της Αγροτικής Τράπεζας.
Έκθεση
1930 Σεπτέμβριος 22
infolib image control
Πίναξ των εν Ελλάδι εργαζομένων ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεσις Γεωργίου Φανουράκη Τμηματάρχου εν τω Δικαστικώ της Α.Τ.Ε.προς την Διοίκησιν της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος περί του προσφοροτέρου τρόπου αποδείξεως της Κυριότητος επί των κτημάτων των παρεχομένων εις υποθήκην προς εξασφάλισιν μικρών μακροπροθέσμων δανείων της Α.Τ.Ε..
Έκθεση
1930 Δεκέμβριος24
infolib image control
Τροποποίησις υπ' αριθ. 4332 Καταστατικού Νόμου της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος προς διευκόλυνσιν των επί υποθήκη χορηγήσεως αυτής.
Τροπολογία
infolib image control
Νομοσχέδιον περί τροποιήσεως του Νόμου 1023 της 2 Νοεμβρίου 1917 και του Β.Δ. της 20 Οκτωβρίου 1920 περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων 1023 και 2192 περί ασφαλιστικών εταιρειών εις έν ενιαίον κείμενον.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική έκθεση του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας προς την Βουλήν σχετικά με την τροποποίηση του Νόμου 1023 όπως κωδικοποιήθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 20 Οκτωβρίου 1920.
Εισηγητική Έκθεση
1931 Μάιος 14
infolib image control
Τροποποιούμενα άρθρα του Νόμου 1023 ως εκωδικοποιήθη ούτος δια του Β.Δ. της 20 Οκτωβρίου 1920.
Άρθρο
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί συμπληρώσεως της δια του υπ' αριθ. 4332 Νόμου της 16 Αυγούστου 1929 κυρωθείσης συμβάσεως περί του καταστατικού της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική έκθεση των Υπουργών Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών προς την Βουλή της Ελλάδας σχετικά με το νομοσχέδιο για τις γεωργικές ασφάλειες.
Εισηγητική Έκθεση

Bρέθηκαν 43 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution