Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις επί του νομοσχεδίου περί συστάσεως Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου.
Αιτιολογική Έκθεση
infolib image control
Προσχέδιον νόμου περί συστάσεως Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου.
Προσχέδιο Νόμου
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί Προστασίας του εγχωρίου Λιγνίτου".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Υπόμνημα επί της εις μιαν επιχείρησιν συγχωνεύσεως των κυριωτέρων λιγνιτικών της χώρας εκμεταλλεύσεων.
Υπόμνημα
1930 Ιανουάριος
infolib image control
Πίναξ της εξασφαλισμένης ετησίας καταναλώσεως Λιγνίτου, Πλίνθων και Ξυλανθράκων της Εθν.Λιγνιτικής Εταιρίας.
Πίνακας
infolib image control
Αναλυτικός Πίναξ των υπό της Εθνικής Λιγνιτικής Εταιρίας, πραγματοποιηθησομένων ετησίων Κεδρών.
Πίνακας
infolib image control
Τεχνικός πίνακας με τίτλο "Υπολογισμός του κατά τόνον αυτουσίου λιγνίτου πραγματοποιηθησομένου υπό της Ε.Λ.Ε.".
Πίνακας
infolib image control
Τεχνικός πίνακας με τίτλο "Υπολογισμός του εκ της αποστάξεως του λιγνίτου κέρδους της Ε.Λ.Ε.".
Πίνακας
infolib image control
Τεχνικός πίνακας με τίτλο "Υπολογισμόςτου κατά τόννον πλίνθων κέρδους της Ε.Λ.Ε.".
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ανανέωση των μελών του Διοικητικόυ συμβουλίου του Μουσείου Μπενάκη.
Σημείωμα
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις επί του Νομοσχεδίου "Περί διαχειρίσεως μη ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων και διαθέσεως των εισοδημάτων αυτών υπέρ μη ανταλλαξίμων ομογενών ιδιοκτητών ακινήτων κειμένων εν Τουρκία και καταληφθέντων υπό της Τουρκικής Κυβερνήσεως".
Αιτιολογική Έκθεση
infolib image control
Νομοσχέδιον Περί διαχειρίσεως μη ανταλλαξίμων μουσουλμανικών κτημάτων και διαθέσεως των εισοδημάτωναυτών υπέρ μη ανταλλαξίμων ομογεν'ων ιδιοκτητών ακινήτων κειμένων εν Τουρκία και καταληφθέντων υπό της Τουρκικής Κυβερνήσεως.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόμου "περί χορηγήσεως δανείων δι' ανοικοδόμησιν υπαλληλικών πολυκατοικιών υπό την εγγύησιν του Κράτους".
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Απόσπασμα αγόρευσης Γ.Καφαντάρη σχετικά με τα πολεμικά χρέη της Ελλάδας.
Ομιλία
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις προς την Βουλήν επί του σχεδίου νόμου περί ιδρύσεως και εποπτείας του Ινστιτούτου κατά του καρκίνου.
Αιτιολογική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί ιδρύσεως και εποπτείας του Ινστιτούτου κατά του καρκίνου.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Προϋπολογισμός των απαιτουμένων εξόδων δια την ίδρυσιν του Ινστιτούτου κατά του καρκίνου και εγκατάστασιν των εργαστηρίων αυτού".
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με τίτλο "Προϋπολογισμός μηνιαίων εξόδων συντηρήσεως Ινστιτούτου κατά του καρκίνου και μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού".
Πίνακας
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί τη συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζης της Ελλάδος
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος για τη ρύθμιση των χρεών του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα.
Σύμβαση
infolib image control
Πρακτικά συζητήσεων της Συντακτικής Επιτροπείας Αστικού Κώδικος.
Πρακτικό
1930 Ιούνιος 25
infolib image control
Έκθεση εργασιών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.
Έκθεση
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις του Κώδικος πιστωτικών τίτλων.
Αιτιολογική Έκθεση
1929 Νοέμβριος 30
infolib image control
Προσχέδιον Κωδικός πιστωτικών τίτλων.
Προσχέδιο Νόμου
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις του Εταιρικού Κώδικος.
Αιτιολογική Έκθεση
1930 Ιανουάριος 20
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί Εταιρειακού Κώδικος.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί σχεδίου νόμου "περί κυρώσεως 1) του Ασφαλιστικού Κώδικος, και 2) του Πτωχευτικού Κώδικος".
Εισηγητική Έκθεση
1929 Μάρτιος 2
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "περί κυρώσεως 1) του Ασφαλιστικού Κώδικος και 2) του Πτωχευτικού Κώδικος".
Σχέδιο νόμου
1929 Απρίλιος 2
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις του Ασφαλιστικού Κώδικος.
Αιτιολογική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί ασφαλιστικού κώδικος.
Σχέδιο νόμου
1929 Απρίλιος 2
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις επί του Προσχεδίου Πτωχευτικού Κώδικος.
Αιτιολογική Έκθεση
1928 Οκτώβριος
infolib image control
Σχέδιον Νόμου Περί Πτωχευτικού Κώδικος.
Σχέδιο νόμου
1929 Απρίλιος 2
infolib image control
Αιτιολογική έκθεσις του Σχεδίου Νόμου "Περί προσκαίρου αντικαταστάσεως διατάξεων τινων του Νόμου 5060 "Περί Τύπου" και συμπληρώσεως αυτού".
Αιτιολογική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον Νόμου "Περί προσκαίρου αντικαταστάσεως διατάξεων τινων του Νόμου 5060 "περί Τύπου" και συμπληρώσεως αυτού".
Σχέδιο νόμου
1932 Μάιος 9
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με δηλώσεις του Π.Τσαλδάρη μετά από διάβημα του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σχετικές κρίσεις του Τύπου.
Σημείωμα
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις προς την Βουλήν επί του σεδίου νόμου "Περί ανεγέρσεως Τ.Τ.Τ. Μεγάρου εν Θεσσαλονίκη".
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον νόμου "Περί συστάσεως Ταμείου δι' ανέγερσιν Τ.Τ.Τ. Μεγάρου εν Θεσσαλονίκη".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί του τρόπου κατασκευής και συντηρήσεως των οδών του κράτους.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Επιστολή του Εξάρχου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη επιβάρυνση της οικονομικής χρήσης 19127-1928.
Επιστολή
infolib image control
Άρθρο του Νόμου 3422 και του Νόμου 4584 σχετικά με τον προϋπολογισμό των εξόδων του Υπουργείου Στρατιωτικών.
Άρθρο
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί συστάσεως οργανισμού λειτουργίας Λιμένος Πειραιώς.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί διοικήσεως του λιμένος Πειραιώς.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί οργανώσεως Λιμένος Πειραιώς.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον Νόμου περί συστάσεως οργανισμού λειτουργίας λιμένος Πειραιώς.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Κατάλογος θεμάτων σχετικά με τη σύσταση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
Κατάλογος
infolib image control
Σχέδιν νόμου περί της διοικήσεως του Λιμένος Πειραιώς.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί συστάσεως οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον νόμου "Περί διοικήσεως Λιμένος Πειραιώς".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Προσχέδιον νόμου "περί ρυθμίσεως της διεξαγωγής των φορτοεκφορτικών εργασιών εν τω λιμένι Πειραιώς" και περί τροποποιήσεως του νόμου 3459 "περί κυρώσεως του από 12 Νοεμβρίου 1927 Νομοθετικού Διατάγματος "περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 16 Μαρτίου περί ρυθμίσεως των φορτοεκφορτικών εργασιών εις τους λιμένας του Κράτους.
Προσχέδιο Νόμου
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί εκδικάσεως διαφορών εκ της εργασίας και της κινήσεως εν τη ζώνη Λιμένος Πειραιώς.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Προτεινομένη συμπλήρωσις του σχεδίου νόμου "περί Συμβουλίου Επικρατείας".
Τροπολογία
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων από της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους τας περιόδους και συνόδους Βουλής και Γερουσίας και τον χρόνον της διάρκειας αυτών.
Πίνακας
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί επιβολής φόρου επί του εισοδήματος.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιον νόμου "Περί τροποποιήσεως του Νόμου περί εκλογής Γερουσιαστών".
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Νομοσχέδιον περί αστικών δικαιωμάτων της γυναικός.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Νομοσχέδιον περί παιδιών και γυναικών εργαζομένων εις εργοστάσια βιομηχανικά, εις εργαστήρια και εις χειρωνακτικάς εν γένει εργασίας.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Νομοσχέδιον περί προικός.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Νομοσχέδιον περί ενηλικιώσεως κόρης.
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Προσθήκη εις το σχέδιον νόμου περί διαλύσεως των Σωμάτων Οικονομικού και Φαρμαευτικού.
Τροπολογία
infolib image control
Προσθήκη εις το Σχέδιον Νόμου περί συστάσεως Σώματος Επιμελητείας.
Σχέδιο νόμου

Bρέθηκαν 60 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution