Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σχέδιο νόμου περί μικρών κατοικιών
Σχέδιο νόμου
1929 Ιανουάριος 26
infolib image control
Εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόμου "περί μικρών κατοικιών"
Εισηγητική Έκθεση
1929 Ιανουάριος 25
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις επί του σχεδίου νόμου περί γεωργικής εκμεταλλεύσεως των μη απαλλοτριούμενων αγροκτημάτων
Αιτιολογική Έκθεση
Ιανουάριος 1929
infolib image control
Νομοσχέδιον περί γεωργικής εκμεταλλεύσεως των μη απαλλοτριούμενων αγροτικών κτημάτων
Σχέδιο νόμου
1929 Ιανουάριος
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεση επί του σχεδιού νόμου περί δυσφημήσεως και άλλων τινών αξιόποινων πράξεων ζητουμένων δια του τύπου
Αιτιολογική Έκθεση
1929 Μάρτιος 26
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί της κατηγορίας κατά Γεώργιον Βογοπούλου και Θεόδωρου Παγκάλου δια την υπόθεσιν της Χαρτοποαικτικής Λέσχης(Καζίνου) Ελευσίνος
Εισηγητική Έκθεση
1929 Νοέμβριος 17
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί συστάσεως υπουργείου Αεροπορίας
Σχέδιο νόμου
1929 Νοέμβριος 21
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις σχετικά με την ανάγκη συστάσεως και οργανώσεως υπουργείου της Αεροπορίας
Εισηγητική Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του λιμενάρχη Πειραιώς σχετικά με την ανάγκη ανάθεσης εργασιών στο λιμάνι του Πειραιά στη δικαιοδοσία του λιμενάρχη με την ύπαρξη γνωμοδοτικού συμβουλίου
Έκθεση
1929 Νοέμβριος
infolib image control
Προσχέδιον νόμου περί συστάσεως Οργανισμού Διοικήσεως εργασιών Λιμένος Πειραιώς
Προσχέδιο Νόμου
infolib image control
Κατάλογος τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Κατάλογος
infolib image control
Πίνακας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών για την εκ περιτροπή εργασία
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών σχετικά με τις εργατικές αμοιβές, γενικό εμπόριο, πρακτοριακό εργολαβικό και γενικό εμπόριο
Πίνακας
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί της Γεωργίας Επιτροπής της Βουλής επί του σχεδίου Νόμου "Περί τροποποιήσεως του Νόμου 4332 περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος συμβάσεως περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης"
Εισηγητική Έκθεση
1929 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή-απάντηση του υπουργού Οικονομικών Γ.Μαρή προς τη Βουλή σε ερώτηση των Βουλετών Κ.Ζαβιτσιάνου, Κ.Ρεδιάδου και Μιχαήλ Αιλιανού σχετικά με πληροφορίες επί των οικονομικών της Τραπέζης της Ελλάδος
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 16
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί συστάσεως Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου
Σχέδιο νόμου
1930 Ιανουάριος 30
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις αρμοδιότητες και την σύνθεση του Αγγλικού Οικονομικού Συμβουλίου
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεσις της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου"περί ιδρύσεως Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου"
Έκθεση
1930 Μάρτιος 12
infolib image control
Έκθεσις της μειοψηφίας της ειδικής Κοινοβουλευτικής επιτροπής επί του σχεδίου νόμου"περί ιδρύσεως Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου"
Έκθεση
<1930 Μάρτιος>
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Γερουσίας προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή της Στενογραφικής Υπηρεσίας της Γερουσίας σχετικά με τα αιτήματά του προς τον Πρόεδρο της Γερουσίας
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου νόμου "περί αποζημιώσεως του επί Τουρκοκρατίας ενοικιαστού του δάσους Γκολέμα Ρέκα Νικολάου Θεοδωρίδου
Εισηγητική Έκθεση
1930 Ιανουάριος 29
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί αποζημιώσεως του επί Τουρκοκρατίας ενοικιαστού του δάσους Γκολέμα Ρέκα Νικ. Θεοδωρίδου
Σχέδιο νόμου
1930 Ιανουάριος 29
infolib image control
Διαβιβαστική Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 3
infolib image control
Σχέδιον νόμου Περί ρυθμίσεως των μισθώσεων αστικών ακινήτων(ως ετροποποιήθη υπό του υπουργού της Δικαιοσύνης)
Σχέδιο νόμου
1930 Απρίλιος 3
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου Διατάγματος περί ενοικιοστασίου
Εισηγητική Έκθεση
1930 Απρίλιος 5
infolib image control
Σχέδιον νόμου "περί διοικήσεως της Μουσουλμανικής Κοινότητος Δυτικής Θράκης"
Σχέδιο νόμου
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Εισηγητική Έκθεσις επί του σχεδίου νόμου "περί διοικήσεως της Μουσουλμανικής Κοινότητος Δυτικής Θράκης"
Εισηγητική Έκθεση
1930 Απρίλιος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα από την Ένωση Φυματικών των Θυμάτων Στρατού προς τη Βουλή των Ελλήνων
Τηλεγράφημα
1930 Ιούνιος 30
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με κίνηση διαμαρτυρίας 30 αναπήρων φυματικών Στρατού διότι δεν τους επιτρέπεται να συναντήσουν τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης
Σημείωμα
infolib image control
Διαβιβαστικό προς το πολιτικό γραφείο του πρωθυπουργού
Διαβιβαστικό
1930 Ιούλιος 8
infolib image control
Απαντητική επιστολή του Ελ. Βενιζέλου σε επερώτηση του αρχηγού του Λαϊκου Κόμματος σχετικά με την επιλογή του αντιπρόέδρου Αρείου πάγου Γεωργιάδη για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρ.Πάγου
Επιστολή
1930 Δεκέμβριος 1
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του Νόμου ΧΝΘ' της 5 Αυγούστου 1861 περί Ναυτικής ποιν.νομοθεσίας
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεσις σχετικά με το σχέδιο νόμου περί συπληρώσεως και τροποποιήσεως των περί στρατιωτικής και ναυτικής ποινικής νομοθεσίας διατάξεων
Αιτιολογική Έκθεση
infolib image control
Σχέδιον νόμου περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των νόμων ΦΒ' της 10 ΜαΪου 1860 και ΑΥΞΕ' της 23 Μαρτίου 1887 περί στρατιωτικής νομοθεσίας
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Αιτιολογία των υποβαλλόμενων τροποποιήσεων του υπό της Βουλής εψηφισμένου εις α' ανάγνωσιν νομοσχεδίου "Περί αναδιοργανώσεως της υπηρεσίας των Φάρων"
Αιτιολογική Έκθεση

Bρέθηκαν 36 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution