Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Εισηγητική Έκθεση Επί του Νομοσχεδίου "περί τροποποιήσεως του υπ' αριθ. ΡΟΗ'-Περί καταστάσεως Αξιωματικών Νόμου της 7ης Μαρτίου 1851"
Εισηγητική Έκθεση
1915
infolib image control
Σχέδιο Νόμου περί τροποποιήσεως του υπ' αριθ. ΡΟΗ' Νόμου "Περί καταστάσεως Αξιωματικών" της 7ης Μαρτίου 1851"
Σχέδιο νόμου
1915 Σεπτέμβριος
infolib image control
Σχέδιο νόμου προς την Βουλήν σχετικά με τη λειτουργία των Προξενείων στις Η.Π.Α. όσον αφορά τις ανάγκες και την κατάσταση των μεταναστών
Σχέδιο νόμου
1915
infolib image control
Επιστολή προς Ε.Βενιζέλο σχετικα με τον τρόπο προαγωγής στο βαθμό του ανθυπομοίραρχου
Επιστολή
infolib image control
Σχέδιον νόμου του υπουργού Στρατιωτικών, Ιωάννη Γιαννακίτσα, περί προαγωγής εις τον βαθμόν του Ανθοιπομοιράρχου και Ανθυπασπιστού Ενωμοταρχών Χωροφυλακής.
Σχέδιο νόμου
1916 Φεβρουάριος
infolib image control
Προσχέδιον νόμου φορολογίας της καθαράς προσόδου
Προσχέδιο Νόμου
infolib image control
Έκθεση περί της τοποθεσίας προς ανέγερσιν ξενοδοχείου πολυτελείας εν Αθήναις μετά συγκριτικής μελέτης επί των προτεινομένων διαφόρων θέσεων υπό Θωμά Μώσον
Έκθεση
1919 9/22 Φεβρουαρίου
infolib image control
Υπόμνημα περί παροχής προνομίων και ατελειών εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις του Ν.Πετρακόπουλου
Υπόμνημα
1919 Μάρτιος
infolib image control
Αιτιολογική Έκθεση του νομοσχεδίου "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του τελωνειακού δασμολογίου" προς τη Βουλή
Αιτιολογική Έκθεση
1919 Νοέμβριος
infolib image control
Νομοσχέδιο "Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του τελωνειακού δασμολογίου"
Σχέδιο νόμου
1919 Νοέμβριος
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί παροχής προνομίων και ατελειών εις ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Σχέδιο προσυμβάσεως της ελληνικής κυβέρβησης περί την ανέγερσιν ξενοδοχείων πολυτελείας εν Αθήναις λόγω της επικέιμενης ενώσεως των ελληνικών σιδηροδρόμων μετά των διεθνών
Σχέδιο σύμβασης
infolib image control
Εισηγητική Έκθεση προς τη Βουλή επί του σχεδίου νόμου "περί εκμεταλλεύσεως των υδραυλικών δυνάμεων των υδάτων της χώρας"
Εισηγητική Έκθεση
1920
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί εκμεταλλεύσεως των υδραυλικών δυνάμεων
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Λόγος του Ε.Βενιζέλου κατά την έναρξιν των εργασιών της Βουλής.
Ομιλία
1920 Απρίλιος
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί καθιδρύσεως στρατιωτικής υγειονομικής σχολής
Σχέδιο νόμου
infolib image control
Εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόμου περί αεροπορίας
Εισηγητική Έκθεση
1927 Αύγουστος 17

Bρέθηκαν 17 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution