Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση του Επ.Κυπριάδη σχετικά με τη βελτίωση της παραγωγής σιτηρών.
Έκθεση
1932
infolib image control
Γνωμοδότηση του δικηγόρου Αρ.Βιτσικουνάκη σχετικά με την απαλλοτρίωση του κτήματος Μαγκουφάνα Κηφισσιάς-Αμαρουσίου.
Γνωμοδότηση
infolib image control
Υπόμνημα Επιτροπής Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιφερείας Καστοριάς προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα των μικροϊδιοκτητών της περιφέρειας Καστοριάς.
Υπόμνημα
1928 Νοέμβριος
infolib image control
Επιστολικός φάκελος του Ι.Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο.
Φάκελος
infolib image control
Έκθεση του Ι.Ηλιάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την οργάνωση του Υπουργείου Γεωργίας.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή προς την Διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας σχετικά με τις απόψεις της κυβέρνησης για τους τόκους των δανείων.
Επιστολή
infolib image control
Απάντησις εις την πρότασιν του υπουργείου της Παιδείας Περί ενιαίας διοικήσεως της όλης εκπαίδευσεως υπό του Υπουργείου της Παιδείας.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την παραγωγή σταφίδας.
Σημείωμα
infolib image control
Πίναξ της επιφανείας των εν Θεσσαλία τσιφλικίων, μικτών χωρίων και των Ζαππίνων της καλλιεργημένης εν αυτοίς εκτάσεως ως και της επιδεκτικής καλλιέργειας τοιαύτης.
Πίνακας
infolib image control
Υπολογισμός μέσης τιμής κόστους σπόρου σίτου προς παραγωγούς Θράκης.
Σημείωμα
infolib image control
Δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας, Α.Παπαδάτου σχετικά με τη νέα σύμβαση διαχειρίσεως ανταλλαξίμου περιουσίας.
Δήλωση
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Δασών, Τμήμα Νομικόν προς το Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης με την οποία κοινοποιεί έγγραφο της υπηρεσίας.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 23
infolib image control
Πίνακας ο οποίος καταγράφει την κατά συνεταιρισμούς διαφόρων περιοχών παραγωγή καπνού, την επεξεργασία και το κόστος.
Πίνακας
infolib image control
Οικονομική έκθεσις επι των προσωρινών αντιπλμμυρικών έργων του Πανθεσσαλικού Αναγκαστικού Συνεταιρισμού.
Έκθεση
infolib image control
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παροχή κρατικής εγγύησης για τη σύναψη δανείου του Πανθεσσαλικού Αναγκαστικού Συνεταιρισμού.
Απόφαση
infolib image control
Πρωτόκολλο ιδρύσεως Πανθεσσαλικού Αναγκαστικού Συνεταιρισμού δια τα αντιπλημμυρικά έργα του Πηνειού.
Πρωτόκολλο
infolib image control
Χάρτης δεικνύων την περιοχήν του Πανθεσσαλικού Συνεταιρισμού.
Δισδιάστατος χάρτης
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Δασών, Τμήμα Νομικό προς τη Γενική Διοίκηση Θράκης με την οποία διαβιβάζει αίτηση κατοίκων της Καβάλας σχετικά με την παραχώρηση σαυτούς δημόσιας έκτασης για καλλιέργεια.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 23
infolib image control
Υπόμνημα του Γενικού Διευθυντή των Τεχνικών Έργων, Α.Τσαλίκη, σχετικά με τη διανομή των γαιών.
Υπόμνημα
infolib image control
Πίνακας με πληροφορίες για την κτηματική κίνηση στη Θεσσαλία.
Πίνακας
infolib image control
Ονοματικός πίναξ μικτών χωρίων.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ ανακεφαλαιωτικός κατά δήμον χωρίων ιδιοκτητών (τσιφλικιών) και μικτών.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις εκτάσεις ελών.
Σημείωμα
infolib image control
Εισήγησις του Τμήματος Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Γεωργίας επί του ζητήματος της εγκαταστάσεως του Υπουργείου Εξωτερικών εις το μέγαρον ένθα το Πολιτικόν Γραφείον.
Εισήγηση
infolib image control
Παρατηρήσεις επί της εισηγητικής εκθέσεως βουλευτού Έβρου Ευελπίδου επί του σχεδίου νόμου περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου 513 περί παραγωγής της σηροτροφίας,κλ..
Έκθεση
infolib image control
Συγκριτική κατάστασις τιμών κουκουλίων, μεταξύ αγορών εσωτερικού και εξωτερικού κατά τας αγοράς εφετεινής παραγωγής, ήτοι: από 15ης Ιουνίου μέχρις 20ης Ιουλίου 1933, ως και των σχετικά δαπανών μεταφοράς αυτών εκ των διαφόρων Λιμένων μέχρι Λιμένος Πειραιώς.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα εν ταις Νέαις Χώραις Τσιφλίκια τα ανήκοντα εις το Δημόσιον ή διοικούμενα υπ αυτού, εν οις εγκαταστάθησαν πρόσφυγες.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα υπό του Δημοσίου καταληφθέντα κτήματα εν ταις Νέαις Χώραις, δυνάμει των Νόμων 262, 687, και 1073 και τας εκ της διαχειρίσεως αυτών προσόδους.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα επί της συνεχίσεως της κατασκευής των υδραυλικών έργων των πεδιάδων Σερρών και Δράμας.
Σημείωμα
1933 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Γενική οριζοντογραφία υδραυλικών έργων πεδιάδων Σερρών και Δράμας.
Δισδιάστατος χάρτης
1931 Μάιος 6
infolib image control
Σημείωμα του Διευθυντή Αγροτικής Ασφάλειας για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αγροτική ασφάλεια.
Σημείωμα
1933 Φεβρουάριος 14
infolib image control
Εισηγητική έκθεση επί του Σχεδιου Νομοθετικού Διατάγματος Περί ανακλήσεως του από 29 Δεκεμβρίου 1932 Δ/τος περί καταργήσεως θέσεων αρμοδιότητος Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως και ανασυνθέσεως των Υπηρεσιών αυτού.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ν.Κανναβού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπαγωγή των Γεωργικών Σχολών στο Υπουργείο Παιδείας.
Επιστολή
<1929 Δεκέμβριος 18>
infolib image control
Γύρω από τα ζωτικά μας ζητήματα. Το γεωργικόν πρόγραμμα της κυβερνήσεως ια την αύξησιν της εθνικής παραγωγής. Απάντησις του Υπουργού της Γεωργίας Κανναβού εις μερικά δημοσιεύματα.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού

Bρέθηκαν 34 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution