Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση του Γ.Κ.Φιλιππόπουλος σχετικά με απόψεις για τη θέση και το μέλλον της εθνικής ελαιοπαραγωγής.σ
Έκθεση
1932 Νοέμβριος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας περί αποζημιώσεως των ασχολουμένων εις την σύνταξιν των διαχειριστικών των δασών και καταμέτρησιν των δασών και αναδασωτέων εκτάσεων κ.λ.π. δημοσίων υπαλλήλων.
Σημείωμα
infolib image control
Ομιλία του Διευθυντή του Κεντρικού Εδαφολογικού Εργαστηρίου, Ι.Γ.Παπουτσόπουλου με θέμα Αι λιπαντικαί ανάγκαι της χώρας.
Ομιλία
infolib image control
Επισκεπτήριο του Διευθυντή του Εδαφολογικού Εργαστηρίου, Ιωάννη Γ.Παπουτσόπουλου.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Πρόχειρο σημείωμα σχετικά με τις εργασίες του Υπουργείου Γεωργίας από τον Ιούλιο 1928-1932.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Απόσπασμα έκθεσης σχετικά με το γεωργικό πρόγραμμα τη κυβέρνησης.
Έκθεση
infolib image control
Συνοπτική περίληψη των διαφόρων έργων άτινα απασχόλησαν την Δ.Τ.Ε. κατά κατηγορίαν αυτών και περιφέρειαν.
Σημείωμα
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επί του ελαίου και των ελαίων υφισταμένων φορολογίαν υπέρ του Ταμείου της Ελαίας και των Ταμείων Προνοίας Ελαιοπαραγωγής.
Πίνακας
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα Ταμεία Προνοίας Ελαιοπαραγωγής συμφώνως τω Νόμω 3147.
Πίνακας
infolib image control
Νόμος 2805, Περί συστάσεως ταμείου της Ελαίας.
Φυλλάδιο
1922 Ιούνιος 21
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τον τίτλο "Σημείωμα περί μικρών υδραυλικών Υπουργείου Γεωργίας".
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα έργα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του υπουργείου Γεωργίας.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας κατά περιφέρεια αποξηραντικών και αρδευτικών έργων δια δανείων προς τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς.
Πίνακας

Bρέθηκαν 13 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution