Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Στ.Γονατά προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με την οποία διαβιβάζει απόσπασμα λόγου του στο Ε Πανελλήνιο Καπνοπαραγωγικό συνέδριο.
Διαβιβαστικό
1930 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Τεχνικού Συμβούλου, Α.Κ.Ισαακίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεσή του για το θέμα εισαγωγής γεωμήλων από την Ουγγαρία.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 21
infolib image control
Έκθεση του Τεχνικού Συμβούλου, Α.Κ.Ισαακίδη, σχετικά με το θέμα της εισαγωγής ουγγρικών γεωμήλων στην Παλαιά Ελλάδα.
Έκθεση
1930 Μάρτιος 21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργού Γεωργίας, Κ.Σπυρίδη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη μετάθεση της Κ.Ζάρπα.
Τηλεγράφημα
1930 Μάιος 28
infolib image control
Απόσπασμα λόγου του Στ.Γονατά σχετικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για το καπνικό ζήτημα.
Ομιλία
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Β.Καραπαναγιώτη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον εξωραϊσμό του χώρου γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητητρίου Αθηνών προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με τον εξωραϊσμό του χώρου γύρω από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.
Επιστολή
1930 Ιούνιος 6
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Κ.Σπυρίδη, προς το Υπουργείο Συγκοινωνίας σχετικά με τον εξωραϊσμό του χώρου γύρω από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Συγκοινωνίας, Β.Καραπαναγιώτη προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με τον εξωραϊσμό του χώρου γύρω από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.
Επιστολή
1930 Ιούλιος 16
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Κρήτης, Γ.Κατεχάκη προς το Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας σχετικά με την προμήθεια σπόρου σίτου στην Κρήτη.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Γενικό Διοικητή Κρήτης, Γ.Κατεχάκη με την οποία διαββάζει την άποψη του Υπουργείου Γεωργίας για το ζήτημα αποστολής σπόρου σίτου στην Κρήτη.
Διαβιβαστικό
1930 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Στ.Γονατά προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών και την Αγροτική Τράπεζα με την οποία διαβίβάζει ψήφισμα του Αγροτικού Συλλαλητηρίου.
Διαβιβαστικό
1930 Σεπτέμβριος 8
infolib image control
Ψήφισμα του Παναγροτικού Συλλαλητηρίου Θεσσαλονίκης της 7ης Σεπτεμβρίου 1930.
Ψήφισμα
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Κ.Σπυρίδη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα αιτήματα του Αγροτικού Συλλαλητηρίου Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1930 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Έργων, Α.Τσαλίκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει έκθεσή του.
Διαβιβαστικό
1930 Νοέμβριος 12
infolib image control
Έκθεση του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Έργων, Α.Τσαλίκη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα γεωργικά υδραυλικά έργα.
Έκθεση
1930 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Έργων, Α.Τσαλίκη σχετικά με τη διανιμή γιαών.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 11
infolib image control
Κατάλογος με τα υπό οριστική μελέτη και γενικώς μελετηθέντα έργα.
Κατάλογος
infolib image control
Σημείωμα δια την τοπογραφικής εργασίαν των εκτάκτων Συνεργείων.
Σημείωμα
infolib image control
Οδηγίαι της Διευθύνσεως Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Γεωργίας προς τους απανταχού γεωργούς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τον κατά χωρίον αριθμόν καλλιεργητών εν Κωπαϊδι και την υπαυτών καλλιεργούμενων έκτασιν εντός της Κωπαΐδος, ως και την υπό των ιδίων καλλιεργητών έκτασιν ιδιόκτητον αυτών εκτός της Κωπαΐδος.
Πίνακας
1930 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του άρτου.
Έκθεση
1930 Δεκέμβριος 19
infolib image control
Ερώτηση του βουλευτή Ι.Μπουρνιά προς το Πολιτικό Γραφείο και το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με τη χορήγηση δανείων προς τους γεωκτηματίες και τους κτηνοτρόφους Ευβοίας.
Κοινοβουλευτική ερώτηση
1930 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται οι αρουραιόπληκτοι νομοί.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται οι αποσταλείσες ποσότητες στριχιοβρώμης.
Σημείωμα
<1930>
infolib image control
Νόμος 4617 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του νόμου 512 περί καταστροφής των αρουραίων και ακριδών, ως ετροποποιήθη δια μεταγενεστέρων νόμων και διαταγμάτων.
Φυλλάδιο
1930
infolib image control
Νόμος 512 Περί Καταστροφής των αρουραίων και ακρίδων.
Φυλλάδιο
infolib image control
Απόσπασμα νόμου 3862 περιλαμβάνον τας εις τον νόμον 512 περί καταστροφής των αρουραίων και ακρίδων επενεχθείσας τροποποιήσεις.
Φυλλάδιο
1929 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Επιστολή προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με την συγκέντρωση του σίτου.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 5
infolib image control
Σημείωμα του Π.Τσαλδάρη για το Υπουργείο Γεωργίας.
Σημείωμα
infolib image control
Απαντητικό σημείωμα δια τον Πρόεδρον του Λαϊκού Κόμματος, Π.Τσαλδάρη.
Σημείωμα
1931 Μάρτιος 11
infolib image control
Έκθεση της εταιρείας John Monks & Sons-Ulen & Company σχετικά με τα υδραυλικά έργα πεδιάδων Σερρών-Δράμας.
Έκθεση
1931 Μάιος 3
infolib image control
Πετελινός. Βυθοκόρος Κοχλιάρα 6 κυβ.υάρδων εντός του Νεωρίου υπό συναρμολόγησιν.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 27
infolib image control
Πετελινός. Συναρμολόγησις των υδραυλικών βυθοκόρρων 20 SMIT και WERF GUSTO.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 27
infolib image control
Πετελινός. Άποψις συναρμολογήσεως υδραυλικής βυθοκόρου των 20 SMIT.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 27
infolib image control
Πετελινός. Άποψις συναρμολογήσεως υδραυλικής βυθοκόρου των 20 WERF GUSTO.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 27
infolib image control
Έλη Φιλίππων. Συναρμολόγησις εις Κούροβον βυθοκόρου 16 και Νεώριον.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 28
infolib image control
Έλη Φιλίππων. Συναρμολόγησις βυθοκόρου LUBECKER των 16. Ο εσκαφεύς Δραγκλάϊν Ρ & Η αναπετάσων εσκαφάς του Νεωρίου.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 28
infolib image control
Έλη Φιλίππων. Συναρμολόγησις εις Κούροβον της βυθοκόρου LUBECKER των 16.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 28
infolib image control
Εργοτάξιον Φάραγγος Αγγίτου.Γενική άποψις εργοταξίου Φάραγγος Αγγίτου. Εις τα αριστερά η σιδηροδρομική αμαξοστοιχία προς Δράμαν (ληφθείσα εκ της αριστεράς πλευράς της Φάραγγος).
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 28
infolib image control
Άποψις άνω εργοταξίου Φάραγγος Αγγίτου. Ληφθείσα εκ της αριστεράς πλευράς της Φάραγγος.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 28
infolib image control
Εργοτάξιον Φάραγγος Αγγίτου. Άποψις κάτω εργοταξίου Φάραγγος Αγγίτου ληφθείσα εκ της αριστεράς πλευράς της φάραγγος.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 28
infolib image control
Εκτροπή Κερκίνης, Σιδηροδρομικό προστατευτικό ανάχωμα. Επένδυσις δια λιθορριπής ανοίγματος γέφυρας εις χλμ. 74-300.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Εκτροπή Κερκίνης, Σιδηροδρομικό προστατευτικό ανάχωμα . Επένδυσις δια λιθορριπής ανοίγματος γεφύρας εις χλμ. 74-300.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Εκτροπή Κερκίνης. Σιδηροδρομικόν προστατευτικόν ανάχωμα. Τμήμα αποχετευτικού χάνδακος πρό του Σιδηροδρομικού Σταθμού Μανδρακίου.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Λίμνη Κερκίνης. Άποψις τμήματος του προστατευτικού αναχώματος χωρίου Κερκίνης. Ληφθείσα εις χλμ. 11-600. Θέα προς Νότον.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Χείμαρρος Κερκινίτης. Δεξιόν ανάχωμα Χειμάρρου Κερκινίτου εις χλμ.11600 κατόπιν ισοπεδώσεως τν εκχωμάτων υπό τρακτέρ δια πτύων BULL-DOZER.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Χείμαρρος Κερκινίτης. Τμήμα δεξιού αναχώματος του χειμάρρου Κερκινίτου, δικνύων έκχωμα προς απόρριψιν προ της ισοπεδώσεως αυτού υπό πτύου BULL-DOZER. Ληφθείσα εις χλμ.21300. Θέα προς ανατολάς.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Εκτροπή Κερκίνης. Άποψις αριστερού αναχώματος εκτροπής ληφθείσα εκ του χλμ. 11000. Θέα προς Βορράν.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Εκτροπή Κερκίνης.Άποψις της Σιδ/κής γραμμής 90 εκ. τοποθετηθείσης επί της στέψεως τπυ αριστερού αναχώματος της εκτροπής ίνα χρησιμοποιηθή προσωρινώς προς μεταφοράν φυτικής γής δια φύτευσιν και μεταφοράν λίθων δια λιθορριπάς.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Εκτροπή Κερκίνης. Καταυλισμός παρά τον Στρατιωτικόν Σιδ/κόν Σταθμόν Σιδηροκάστρου συγκείμενος εξ οικημάτων επί ελκυομένων φορέων.
Φωτογραφία
1931 Απρίλιος 29
infolib image control
Διάγραμμα συνολικής δαπάνης των υδραυλικών έργων των πεδιάδων Σερρών-Δράμας.
Πίνακας
1930 Οκτώβριος 27
infolib image control
Διάγραμμα προόδου εσκαφών των υδραυλικών έργων.
Πίνακας
1931 Μάιος 6
infolib image control
Στατιστικός εβδομαδιαίος πίναξ ασθενών ανωτέρου και κατωτέρου προσωπικού.
Πίνακας
1931 Απρίλιος 28
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Στ.Γονατά προς το Υπουργείο Γεωργίας και το Πολιτικό Γραφείο σχετικά με την αποστολή της πρώτης δόσης στους παραμεθόριους.
Τηλεγράφημα
1930 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Έκθεση του Τεχνικού Σύμβουλου παρά τω Υπουργώ Γεωργίας, Α.Κ.Ισαακίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με σκέψεις του για την αύξηση του γεωργικού πλούτου της Ελλάδας.
Έκθεση
1930 Μάρτιος 11
infolib image control
Έκθεση του Τεχνικού Σύμβουλου Α.Κ.Ισαακίδη προς το Υπουργείο Γεωργίας, Γραφείο Υπουργού σχετκά με την εισαγωγή γεωμήλων από την Ουγγαρία.
Έκθεση
1930 Μάρτιος 21
infolib image control
Έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τα προϊόντα της Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας.
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Δελτίον προόδου εργασιών μηνός Μαΐου 1931.
Πίνακας
1931 Ιούνιος 5
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το Νομικό Διάταγμα περί Οργανισμού του ελαίου.
Έκθεση
1931 Σεπτέμβριος 19
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργείου Γεωργίας με την οποία κοινοποιείται ανακοίνωση για τους σκοπούς της Επιτροπής Προστασίας Ελαιοπαραγωγής.
Φυλλάδιο
1931 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Πρεσβευτή της Ελλάδας στη Βιέννη, Α.Σακτούρη προς το Υπουργείο Γεωργίας με την οποία διαβιβάζει έκθεση του εμπορικού συμβούλου Οικονόμου.
Διαβιβαστικό
1931 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Αι Ελληνικαί σταφυλαί εν Βιέννη και λοιπή Κεντρική Ευρώπη.
Έκθεση
1931 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Απόσπασμα εκ των μελετών των αντιπλημμυρικών έργων Θεσσαλίας προς τους καλλιεργητάς.
Υπόμνημα
1931 Ιούλιος
infolib image control
Αναφορά του Διευθυντή Φυτοπαθολογίας, Α.Κ.Ισαακίδη προς το Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Φυτοπαθολογίας σχετικά με την εισαγωγή γεωμήλων.
Αναφορά
1927 Νοέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Διευθυντή Τεχνικών Έργων, Α.Τσαλίκη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Συμβατικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Υπουργείο Γεωργίας με την οποία διαβιβάζει έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη.
Διαβιβαστικό
1930 Μάρτιος 5
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Α.Αλεξανδρή, προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία επιστρέφει έγγραφα του Εμπορικού συλλόγου Καλαμών.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του πρεσβευτή Ν.Μαυρουδή προς το Υπουργείο της Γεωργίας σχετικά με το ζήτημα της εισαγωγής ουγγρικών γεωμήλων στην Ελλάδα.
Επιστολή
1930 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμών Ερμής προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία επιστρέφει έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας.
Επιστολή
1931 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Γεωργίας, Γενική Διεύθυνσης Γεωργίας προς τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμών Ερμής σχετικά με τα μέτρα προστασίας της ελαιοπαραγωγής.
Επιστολή
1931 Ιούλιος 24
infolib image control
Τηλεγράφημα του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμών Ερμής προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά με τα μέτρα προστασίας του ελαίου.
Τηλεγράφημα
<1931 Ιούλιος 17>
infolib image control
Έκθεσις του μηχανικού Αλ.Καλίνσκη περί των εν Ιταλία έργων εγγείων βελτιώσεων.
Έκθεση
1931 Οκτώβριος 20
infolib image control
Σημείωμα φακέλου με τίτλο "προστασία ελαίου".
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεση του Ι.Παπαδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την προστασία της ελαιοπαραγωγής.
Έκθεση
1931 Οκτώβριος 29
infolib image control
Πατρίς.
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1931 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Λ.Κογεβίνα σχετικά με μέτρα προστασίας του ελαίου.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 23
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων την αξίαν της παραγωγής του ελαιολάδου εν σχέσει με την ολικήν αξίαν της γεωργικής παραγωγής κατά το 1929.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διευθυντή Γεωργίας, Ι.Καραμάνο προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ύπαρξη αποθεμάτων ελαιολάδου.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 8
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποστολή του Εμμ.Δημητριανάκη στην Ιταλία για να μετάσχει σε διαγωνισμό κατά της φυλοξήρας των εσπεροειδών.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Γεωργίας Α.Αλεξανδρή προς την Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με την συμμετοχή του Εμμ.Δητριανάκη στο διαγωνισμό κατά της κορυφοξήρας στην Ιταλία.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 19
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομίας Γ.Μαρή προς το Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, Τμήμα Φυτοπαθολογίας σχετικά με τη συμμετοχή του Εμμ.Δημητριανάκη σε διαγωνισμό κατά της κορυφοξήρας των εσπεροειδών.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 22
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας προς το Υπουργείο Εξωτερικών, Τμήμα ΙΑ σχετικά με τα έξοδα μετάβασης του Εμμ.Δημητριανάκη στην Ιταλία για να μετάσχει στο διαγωνισμό κάτα της κορυφοξήρας των εσπεροειδών.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, Τμήμα Εκκαθαρίσεως Δαπανών προς το Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, Τμήμα Φυτοπαθαλογίας σχετικά με τα έξοδα μετάβασης του Εμμ.Δημητριανάκη στην Ιταλία.
Επιστολή
1931 Οκτώβριος 31
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, Τμήμα Φυτοπαθολογίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού σχετικά με τα έξοδα μετάβασης του Εμμ.Δημητριανάκη στην Ιταλία.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Ν.Ρούσσου, προς το Υπουργείο Γεωργίας με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Εμμ.Δημητριανάκη.
Διαβιβαστικό
1931 Νοέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Δημητριανάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανακάλυψη μεθόδου καταπολέμηση της κορυφοξήρας των εσπεριδοειδών.
Επιστολή
1931 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Δημητριανάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μέθοδο του για την καταπολέμηση της κορυφοξήρας.
Επιστολή
infolib image control
Βεβαίωση του Γενικού Διευθυντή Γεωργίας Ι.Σ.Καραμάνου η οποία ναφέρεται στην ανακάλυψη ποικιλίας κιτρέας ανθεκτικής στην κορυφοξήρα.
Βεβαίωση
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την εκμετάλλευση των αποκαλυφθεισών γαιών.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Αναφορά του Γενικού Διευθυντή Γεωργίας, Π.Κουτσομητόπουλου και του Τμηματάρχη Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Χρ.Πασιόκα περί της δράσεως του Ταμείου Προστασίας και Προαγωγής της Κτηνοτροφίας.
Αναφορά
infolib image control
Τηλεγράφημα του δημάρχου Φιλιατρών Θεοδωρακόπουλου προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με την μελετώμενη κατάργηση του Ταμείου Κτηνοτροφίας.
Τηλεγράφημα
1931 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γεωργικού Επιμελητηρίου Σάμου προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Υπουργό Γεωργίας, Α.Αλεξανδρή, τον Υπουργό Οικονομικών,Γ.Μαρή, τον Πρόεδρο της Βουλή σχετικά με την κατάργηση του Ταμείου Προστασίας της Κτηνοτροφίας.
Τηλεγράφημα
1931 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Ηπείρου, Γ.Μόδη προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με την κατάργηση του Ταμείου Προστασίας της Κτηνοτροφίας.
Τηλεγράφημα
1931 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γενικού Διοικητή Κρήτης, Ασκούτση, προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με την κατάργηση του Ταμείου Προστασίας της Κτηνοτροφίας.
Τηλεγράφημα
1931 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς το Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, Τμήμα Κτηνιατρικό με την οποία διαβιβάζει τηλεγράφημα.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας προς τον Ε.Βενιζέλο, τον Γ.Μαρή και τον Α.Αλεξανδρή σχετικά με την κατάργηση του Ταμείου Προστασίας και Προαγωγής της Κτηνοτροφίας.
Τηλεγράφημα
1931 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Γεωργικού Επιμελητηρίου Ευβοίας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, τον Γ.Μαρή, τον Α.Αλεξανδρή και τους Γερουσιαστές των Γεωργικών Επιμελητηρίων σχετικά με την κατάργηση του Ταμείου Προσατασάις της Κτηνοτροφίας.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 4

Bρέθηκαν 98 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution