Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα φακέλου που αναγράφει "Σημείωμα περί της εκμεταλλεύσεως του βορείου δικτύου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων".
Σημείωμα
1913
infolib image control
Επιστολή του υπουργού Συγκοινωνίας Δ.Διαμαντίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το μη διορισμό του Δ.Αναγνώστου.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Αίτηση του Δ.Αναγνώστου προς τον Ε.Βενιζέλο, όπου ζητεί το διορισμό του ως αγροτικού διανομέα.
Αίτηση
1915 Ιανουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γρήγαυρα προς τη Διεύθυνση Γαιωδαιτικών Εργασιών Μακεδονίας σχετικά με πληροφορία ότι εμπιστευτικοί χάρτες παραδόθηκαν στην Αυστριακή Πρεσβεία.
Επιστολή
1916 Ιούνιος 10
infolib image control
Σημείωμα περί της απαιτουμένης δαπάνης διά την διαρρύθμισιν της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας.
Έκθεση
1913 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Ν.Χριστοδούλου σχετικά με τη μεταφορά οπλιτών στη Μεραρχία Σερρών.
Επιστολή
1916 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Σημείωμα περί της εκμεταλλεύσεως του βορείου δικτύου των Ελληνικών Σιδηροδρόμων.
Έκθεση
1913 Οκτώβριος
infolib image control
Συμβόλαιο μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Société Anonyme au Capital.
Συμβόλαιο
1919 Οκτώβριος 22
infolib image control
Έκθεση του Θ.Πενθερουδάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τα πεπραγμένα στην υπηρεσία Τ.Τ.Τ. την περίοδο 1917-1919.
Έκθεση
1919 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Έκθεση σχετικά με σχέδια συμβάσεων για τα Διεθνή Λιμάνια, τα Διεθνή Ποτάμια και την Ελευθερία της Διαμετακόμισης.
Έκθεση
1919 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Σημείωμα.
Σημείωμα
infolib image control
Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας από τη Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων και Τηλεγράφων.
Προκήρυξη
infolib image control
Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων επί της υποβληθείσης υπό του κ. A.Couvreux αιτήσεως περί παραχωρήσεως αυτώ της κατασκευής και εκμεταλλεύσεως λιμένος εν Καβάλλα.
Γνωμοδότηση
1914 Μάιος 8
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις προτάσεις του A.Couvreux για την κατασκευή και εκμετάλλευση του λιμένος Καβάλας.
Επιστολή
1914 Ιούνιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Oskan προς τη Γενική Διεύθυνση Ταχυρδομείων και Τηλεγράφων σχετικά με την ταχυδρομική ένωση Ελλάδας-Τουρκίας.
Τηλεγράφημα
1914 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Σχέδιο Ανατολικών Σιδηροδρόμων τμήματος Θεσσαλονίκης.
Δισδιάστατος χάρτης
1914
infolib image control
Τηλεγράφημα κατοίκων του Νεοχωρίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με καταστροφές που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του Αχελώου.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 16/29

Bρέθηκαν 17 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution