Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση του Θ.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο περί της ζητηθείσης μετατροπής της συμβάσεως μετά του οίκου ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ του εργοστασίου Αεροπλάνων Φαλήρου.
Έκθεση
1928 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Σημείωμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με τον αριθμό των μερισματούχων.
Σημείωμα
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τον αριθμό των μερισματούχων κατά τα έτη 1901-1921.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το πρόγραμμα της ναυτικής παρασκευής της Ελλάδας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 2
infolib image control
Πρακτικό του Ανώτατου Ναυτικού Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με το πρόγγραμμα ναυτικής παρασκευής.
Πρακτικό
<1929 Ιανουάριος>
infolib image control
Προσωριναί οδηγίαι Διοικήσεως Συντάγματος Αεροπλάνων.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Επιστολή του Θ.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει πίνακες προαχθέντων.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 21
infolib image control
Κατάστασις αριθμητική των οργανικών θέσεων των όπλων και Σωμάτων πλήν της χωροφυλακής των χηρευουσών επί τη βάσει του οργανισμού της 30 Δεκεμβρίου 1925 και δια την πλήρωσιν των οποίων υπήρχον εγγεγραμένοι εις πίνακας προακτέων αξιωματικοί ινα προαχθώσιν την 31 Μαρτίου 1926.
Πίνακας
1929 Ιανουάριος 17
infolib image control
Κατάστασις αριθμητική των οργανικών θέσεων των όπλων και Σωμάτων πλήν της Χωροφυλακή ςτων χηρευουσών επί τη βάσει του οργανισμού της 14ης Ιουλίου 1926 και αίτινες έδει να πληρωθώσιν δια προαγωγής την 31 Ιουλίου, υπήρχον δε εις τους μέχρι σήμερον ισχύοντας πίνακας προακτέων εγγεγραμμένοι αξιωματικοί.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις αριθμητική των οργανικών θέσεων των όπλων και Σωμάτων, πλήν της Χωροφυλακής των χηρευουσών επί τη βάσει του οργανισμού της 14ης Ιουλίου 1926 και οίτινες έδει να πληρωθώσι δια προαγωγής την 31 Δεκεμβρίου 1926, υπήρχον εις τους μέχρι σήμερον ισχύοντας πίνακς προακτέων εγγεγραμμένων αξιωματικών.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις αριθμητική εξ αποτάξεως οίτινες θα δικαιούνται προαγωγής μετά την προαγωγή των εν ενεργεία.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με το σύνολον χηρευουσών θέσεων.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις αριθμητική των οργανικών θέσεων αίτινες επληρώθησαν δια προαγωγής από 17 Οκτωβρίου 1927 μέχρι 1ης Ιανουαρίου 1929.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με όσους πρέπει να προαχθούν επί τη βάσει του ισχύοντος Οργανισμού του Σεπτεμβρίου 1925 επί πλέον των προαχθέντων και όντως εγγεγραμμένοι εις πίνακας.
Πίνακας
infolib image control
Πρωτόκολλο της συσταθείσας επιτροπής για την εξέταση του θέματος του οίκου ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ και της δημιουργίας εργοστασίου Αεροπλάνων στην Ελλάδα.
Πρωτόκολλο
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Διοιοκητικού προς το Γραφείο του Υφυπουργού των Στρατιωτικών με την οποία διαβιβάζει κατάσταση με τη δαπάνη που προκύπτει από προαγωγές.
Διαβιβαστικό
infolib image control
Κατάστασις της επελευσομένης δαπάνης εκ της προαγωγής των δικαιουμένων προαγωγής από της 25 Ιουνίου 1925 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1926 συμφώνως τω Νομοσχέδιω, πλήν της Χωροφυλακής, και αφαιρουμένων των προβιβασθέντων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1928 ως και σχετικαί καταστάσεις.
Πίνακας
1929 Ιανουάριος 24
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 22
infolib image control
Έκθεσις επί των υποβληθεισών τροποποιήσεων του Νόμου περί διοικήσεως Εμπορικού Ναυτικού.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ι.Ραζικώτσικα σχετικά με το ζήτημα της επαναφοράς τριων λιμενικών βοηθών.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ι.Ραζικώτσικα προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με το ζήτημα της επαναφοράς τριών λιμενικών βοηθών.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιθστολή του Θ.Μανέτα προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την κατασκευή Τρακτέρ.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 30
infolib image control
Έκθεση του Δημ.Παπαναστασίου προς την Διοίκηση Αεροπορίας σχετικά με το έργο της επιτροπής για την αναθεώρηση της σύμβαησς με την εταιρεία ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Α.Μερεντίτη προς το Πολιτικό Γραφείο του πρωθυπουργού σχετικά με τα κτίρια εν Φιλιάταις που κατέχει το τάγμα Προκαλύψεως.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τον Θ.Σοφούλη σχετικά με την επιστροφή κατεχόμενων κτιρίων από το τάγμα Προκαλύψεως στους Μουσουλμάνους.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Επιστολή του Κ.Παπαντωνίου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Πυροβολικού σχετικά με τη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Στρατιωτικών και της Εταιρείας Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Έκθεση του Γ.Πανά προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού 1929-1930 για το Πολεμικό Ναυτικό.
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το υλικό προβλεπόμενον εν μέρει υπό πίνακος Β.
Πίνακας
1929 Φεβρουάριος 13
infolib image control
Επιστολή τη Επιθεώρησης Υγειονομικής Υπηρεσίας του Στρατού προς το Υπουργείο Στρατιωτικών,Γραφείο Υπουργού σχετικά με την ίδρυση Στρατιωτικού Σανατορίου.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Υπόμνημα της Επιθεώρησης της Υγειονομικής Υπηρεσίας Στρατού περί ιδρύσεως Στρατιωτικού Σανατορίου προς περίθαλψιν των εκ του Στρατεύματος πασχόντων Αξιωματικών και οπλιτών.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει απάντησή του προς τον Γ.Πανά.
Διαβιβαστικό
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Έκθεση του Π.Αργυρόπουλου προς τον Γ.Πανά σχετικά με τον προϋπολογισμό για το Πολεμικό Ναυτικό.
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Σημείωμα του Π.Αργυρόπουλου σχετικά με το ζήτημα παραλαβής του θωρηκτού Σαλαμίς.
Σημείωμα
1929 Φεβρουάριος 18
infolib image control
Επιστολή της εταιρείας Vulkan προς τον Π.Αργυρόπουλο σχετικά με το ζήτημα του θωρηκτού Σαλαμίνα.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Σημείωμα του Συμβουλίου Εκκαθαρίσεως και Συμψηφισμού σχετικά με την αξίωση της εταιρείας Vulkan για πληρωμή των οφειλών για εργασίες μέχρι την έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο το 1917.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού για τον Στεφανίδη με την οποία διαβιβάζει την απάντησή του προς τον αντιπρόσωπο ιδιοκτητών ιστιοφόρων λέμβων.
Διαβιβαστικό
1928 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη μη παροχή βοήθηματος σε αξιωματικός από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Υπόμνημα των Τ.Κουρουσόπουλου και Δ.Μπούφη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το αίτημά τους για παρόχή βοηθήματος από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας.
Υπόμνημα
infolib image control
Απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.
Πρακτικό
1929 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς την Αεροπορική Άμυνα με την οποία ζητεί αναφορά για τη κτηματική περιουσία του Κράτους.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς τον Ν.Γεωργιάδη σχετικά με το αίτημα των ιδιοκτητών ιστιοφόρων λέμβων Θεσσαλονίκης να συνεχίσουν να εργάζονται ως λεμβούχοι.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τον Κουρουσόπουλο με την οποπια του ζητεί να περάσει από το Πολιτικό Γραφείο.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Περιληπτικό Υπόμνημα του Θ.Μανέτα προς τον Ε.Βενιζέλο επί του σχεδίου νόμου περί πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων.
Υπόμνημα
1929 Φεβρουάριος
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με ενέργειες για την ανέγερση Στρατιωτικού Σανατορίου στην Πάρνηθα.
Υπόμνημα
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το μισθό αξιωματικών εν ενεργεία και με τις αποδοχές των αξιωματικών που τέθηκαν εν ειδική αποστρατεία λόγω φυματίωσης.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Π.Αργυρόπουλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την οφειλή του Δημοσίου στο Ταμείο του Εθνικού Στόλου.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 20
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τις απαιτήσεις του Εθνικού Στόλου από το Υπουργείο Στρατιωτικών και Οικονομικών.
Πίνακας
infolib image control
Υπόμνημα του Σκανδάλη προς τον Θ.Μανέτα περί της συνθέσεως του ιππικού εν τω συντασσομένω νέω οργανισμό.
Υπόμνημα
1928 Δεκέμβριος 24
infolib image control
Υπόμνημα του Δ.Λούνδρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αεροπορικής Άμυνας σχετικά μετην ίδρυση, στον σκοπό και στους πόρους της Αεροπορικής Άμυνας.
Υπόμνημα

Bρέθηκαν 49 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution