Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του 1ου Συντάγματος του Πεδινού Πυροβολικού προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει μισθοδοτικές καταστάσεις.
Διαβιβαστικό
1916 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Εγκύκλιος σχετικά με την προσωρινή ανάθεση των καθηκόντων του Αρχηγού της Επιτελικής Υπηρεσίας του στρατού.
Εγκύκλιος
1915 Ιανουάριος 29
infolib image control
Επιστολή του Ε Σώματος Στρατού προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την στέγαση και περίθαλψη πληθυσμών της Βορείου Ηπείρου.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Αίτηση της Επιτροπής Μουσουλμάνων κατοίκων της πόλεως Λεσκοβικίου προς το Ε Σώμα Στρατού σχετικά με την παροχη βοήθειας στους μουσουλμάνους κατοίκους.
Αίτηση
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Επιστολή του αναπληρωτή γενικού διοικητή προς τον Ανώτερο Στρατιωτικό και Πολιτικό Διοικητή Ηπείρου με την οποία διαβιβάζει αίτηση του Ταχήρ Ρεσούλ Κόκκα.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Αίτηση του Ταχήρ Ρεσούλ Κόκκα προς τον Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με την παροχή οικονομικού βοηθήματος.
Αίτηση
1915 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Αναπληρωτή Γενικού Διοικητή προς τον Ανώτερο Στρατιωτικό και Πολιτικό Διοικητή Βορείου Ηπείρου σχετικά με τηλεγράφημα Μουσουλμάνων της περιφέρειας Δελβίνου.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα των Μουσουλμάνων της περιφέρειας Δελβίνου προς τον Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με αίτημα τους για παροχή βοήθειας.
Τηλεγράφημα
1915 Ιανουάριος 21
infolib image control
Επιστολή του Ανώτερου Στρατιωτικού και Πολιτικού Διοικητή Πρεμετής και Κορυτσάς προς το Ε Σώμα Στρατού σχετικά με αίτηση της Δημογεροντίας Κορυτσάς.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Στρατιωτικού και Πολιτικού Διοικητή Κορυτσάς και Κολωνίας προς τον Ανώταρο Στρατιωτικό Διοικητή σχετικά με αίτηση της Δημογεροντίας Κορυτσάς.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 28
infolib image control
Επιστολή της Δημογεροντίας Κορυτσάς προς τον Στρατιωτικό και Πολιτικό Διοικητή Κορυτσάς και Κολωνίας σχετικά με την ενίσχυση των πασχόντων οικογενειών της Κορυτσάς.
Επιστολή
1915 Ιανουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ανώτερου Στρατιωτικού και Πολιτικού Διοικητή Πρεμετής και Κορυτσάς προς το Ε Σώμα Στρατού σχετικά με αίτησητης Κοινότητας
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Επιστολή του Στρατιωτικού και Πολιτικού Διοικητή Πρεμετής προς τον Ανώτερο Στρατιωτικό και Πολιτικό Διοικητή Πρεμετής και Κορυτσάς σχετικά με αίτηση της Κοινότητας.
Διαβιβαστικό
1915 Ιανουάριος 27
infolib image control
Αίτηση της Ελληνικής Κοινότητας Γκοστεβίτσι προς τον Στρατιωτικό και Πολιτικό Διοικητή της Πρεμετής σχετικά με την ενίσχυση των κατοίκων της κοινότητας.
Αίτηση
1915 Ιανουάριος 26
infolib image control
Επιστολή του αναπληρωτή Γενικού Διοικητή προς τον Ανώτερο Στρατιωτικό και Πολιτικό Διοικητή της Βορείου Ηπείρου σχετικά με αιτήσεις των Φερήτ Τσένε και του Μουφτή Αργυροκάστρου.
Διαβιβαστικό
1915 Φεβρουάριος 4
infolib image control
Αίτηση του Μουφτή Αργυροκάστρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την παροχή βοηθήματος στους Μουσουλμάνους Αργυροκάστρου.
Αίτηση
1915 Ιανουάριος 10
infolib image control
Αίτηση του Φερήτ Τσένε προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα του να αποζημιωθεί για την οικία του.
Αίτηση
1915 Ιανουάριος 10
infolib image control
Μισθοδοτική κατάσταση των οπλιτών της 4ης Πυροβολαρχίας του 1ου συντάγματος Πεδινού Πυροβολικού από 1-10 Ιανουαρίου 1915.
Πίνακας
1915 Ιανουάριος 10
infolib image control
Κατάλογος των καέντων, καταστραφέντων και λεηλαητηθέντων κτιρίων και άλλης κινητής περιουσίας Λεσκοβικίου.
Κατάλογος
<1915>
infolib image control
Μισθοδοτική κατάσταση των οπλιτών της 4ης Πυροβολαρχίας του 1ου Συντάγματος Πεδινού Πυροβολικού από 1-10 Ιανουαρίου 1915.
Πίνακας
1915 Ιανουάριος 10
infolib image control
Μισθοδοτική κατάσταση των οπλιτών της 4ης Πυροβολαρχίας του 1ου Συντλαγματος Πεδινού Πυροβολικού από 11-20 Ιανουαρίου 1915.
Πίνακας
1915 Ιανουάριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Πανταζή προς το Ε Σώμα Στρατού σχετικά με την κατάσταση στο χωριό Γκοστεβίτσι.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ν.Στράτου προς το σχετικά με την ναυπήγηση θωρηκτών.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρούφου προς τον Ε.Βενιζέλο και το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με τη μετάθεση του Αδριανού Κωνσταντίνου.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του διοικητή Σεϊδα προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με τον απόλπου και την έλευση πλοίων.
Τηλεγράφημα
1915 Φεβρουάριος 20
infolib image control
Έκθεσις της γενομένης δαπάνης δια την πετάλωσιν της 4ης Πυροβολαρχίας κατά τον άνω μήνα Μάρτιον 1915.
Έκθεση
1915 Μάρτιος 1
infolib image control
Έκθεση του Eydoux
Αρχειακό Τεκμήριο
<1915> Μάρτιος 6/19
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις υποχρεώσεις της 31ης Ιουλίου 1915.
Σημείωμα
1915
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με διαταγές προς το Ταμείο Αμύνης δι έκδοσιν χρηματικών ενταλμάτων.
Σημείωμα
<1915>
infolib image control
Κατάστασις των υπό εκτέλεσιν εις βάρος του Ταμείου Εθνικής Αμύνης προμηθειών.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 7
infolib image control
Κατάστασις των υπό εκτέλεσιν εις βάρος του Ταμείου Εθνικής Αμύνης Προμηθειών.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 7
infolib image control
Κατάστασις των επιτευχθεισών προμηθειών από της 1ης Ιανουαρίου μέχρι τέλους Αυγούστου του 1915 εις βάρος του Ταμείου Αμύνης.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 8
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τα παραγγελθέντα είδη υλικου αλλά μη παραληφθέντα.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τα απολύτως αναγκαία δέον παραγγελθώσι είδη υλικου εκστρατεύσεως.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις των γενομένων και μη παραλειφθεισών παραγγελιώνεις βάρος του Ταμείου Αμύνης.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 8
infolib image control
Κατάστασις παραγγελθέντων ειδών δι α δεν προκλήθη διαταγήν εκδόσεως εντάλματος παρά του Ταμείου Εθνικής Αμύνης.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 8
infolib image control
Κατάστασις των απαιτουμένων δαπανών εκ των πόρων του Ταμείου της Εθνικής αμύνης υπαγομένων εις την δικαιοδοσίαν της Διευθύνσεως Μηχανικού.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 7
infolib image control
Κατάστασις των παραδοθεισών και μή πληρωθεισών προμηθειών.
Πίνακας
1915 Αύγουστος
infolib image control
Κατάστασις παραγγελθεισών και μη παραδοθεισών προμηθειών.
Πίνακας
1915 Αύγουστος
infolib image control
Κατάστασις των υπαρχουσών πιστοποιήσεων παρά τω Τμήματι και μή αποσταλεισών προς πληρωμήν εις το Ταμείον.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις των παραγγελθεισών προμηθειών και μη παραδοθεισών.
Πίνακας
<1915>
infolib image control
Κατάστασις προμηθειών παραδοθεισών και μη πληρωθεισών.
Πίνακας
<1915>
infolib image control
Κατάστασις εξόδων ημερομισθίων οχυρών.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 7
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τας απαραίτητως εκτελεστέας υποχρεώσεις του Ταμείου Εθνικής Αμύνης κατά το 1915.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή Συντάγματος προς την 4η Πυροβολαρχία με την οποία διαβιβάζει μισθοδοτικές καταστάσεις.
Διαβιβαστικό
1915 Ιούνιος
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα εις βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου δαπάναι του 1915 και αναλλημένων υποχρεώσεων.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 8
infolib image control
Κατάστασις των υπό εκτέλεσιν εις βάρος του προϋπολογισμού Προμηθειών.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 7
infolib image control
Κατάστασις των επιτευχθεισών προμηθειών από 1η Ιανουαρίου μέχρι τέλος Αυγούστου 1915 εις βάρος του Δημοσίου.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 8
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τας ανειλλημένας υποχρεώσεις εις βάρος Δημοσίου.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 8
infolib image control
Κατάστασις των ανειλημμένων υποχρεώσεων δια συμβάσεων ή συμφωνιών του δημοσίου.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 8
infolib image control
Κατάστασις των υπαρχόντων χρηματικών ενταλμάτων προς πληρωμήν μέχρι σήμερον.
Πίνακας
1915 Αύγουστος 8
infolib image control
Τηλεγράφημα του Επιστάτη Λιμένος Μήλου προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με την τοποθέτηση συρματοπλέγματος στη είσοδο του λιμανιού.Α
Τηλεγράφημα
1915 Σεπτέμβριος 18/Οκτώβριος 1
infolib image control
Μισθοδοτική κατάσταση των οπλιτών της 4ης Πυροβολαρχίας του 1ου Συντάγματος Πεδινού Πυροβολικού από 11-20 Ιανουαρίου 1915.
Πίνακας
1915 Ιανουάριος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μεσσαλά προς την Επιτελική Υπηρεσία και τον Δούσμανη σχετικά με τις εργασίες Αγγλικού καταδρομικού για την τοποθέτηση συρματοδικτύου.
Τηλεγράφημα
1915 Σεπτέμβριος 21
infolib image control
Μισθοδοτική κατάσταση των οπλιτών της 4ης Πυροβολαρχίας του 1ου Συντάγματος Πεδινού Πυροβολικού από 21-31 Ιανουαρίου 1915.
Πίνακας
1915 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του Δ όρχου πυρομαχικών προς το 1ο Σύνταγμα Πεδινού Πυροβολικού σχετικά με δηλώσεις μισθοτροφοδοσίας.
Διαβιβαστικό
1915 Οκτώβριος 1
infolib image control
Μισθοδοτική κατάσταση των οπλιτών της 4ης Πυροβολαρχίας του 1ου Συντάγματος Πεδινού Πυροβολικού από 21-31 Ιανουαρίου 1915.
Πίνακας
1915 Ιανουάριος 31
infolib image control
Δήλωσις μισθοτροφοδοσίας.
Δήλωση
1915 Σεπτέμβριος 29
infolib image control
Υπόμνημα του E.Grey προς τον F.Elliot σχετικά
Υπόμνημα
1915 Οκτώβριος 2
infolib image control
Υπόμνημα του E.Grey προς τον F.Elliot σχετικά
Υπόμνημα
1915 Οκτώβριος 3/16
infolib image control
Υπόμνημα του E.Grey προς τον F.Elliot σχετικά
Υπόμνημα
1915 Οκτώβριος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του λιμενάρχη Τσάκωνα προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με δηλώσεις των μελών της Αγγλογαλλικής αποστολής.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μοσχόπουλου προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Επιτελική Υπηρεσία σχετικά με την παρουσία πλοίων με Αγγλογαλλικό στρατό έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1915 Οκτώβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ρακτιβάν προς τον Προέδρο της Κυβερνήσεως σχετικά με την
Τηλεγράφημα
infolib image control
Περίληψις περί καθορισμού κλάσεων επιστρατεύσεως των εκ Κρήτης καταγομενων στρατευσίμων.
Περίληψη
1916 Ιούνιος 16
infolib image control
Προσωρινό απολυτήριο του Π.Μανωλακάκη από τον στρατό.
Αρχειακό Τεκμήριο
1916 Ιούλιος 12
infolib image control
Φύλλο πορείας του Περικλή Μανωλακάκη.
Αρχειακό Τεκμήριο
1916 Οκτώβριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Τηλεγράφημα
<1916>
infolib image control
Αίτησις όπως δηλώσωσιν εγγράφως οι αξιωμαστικοί την στάσιν των απέναντι του νέου Βασιλέως της Ελλάδας Αλεξάνδρου.
Αίτηση
1917 Αύγουστος 2/15
infolib image control
Επιστολή του Ι.Χατζόπουλου προς τον συνταγματάρχη Λ.Σινανιώτη σχετικά με το αίτημα του συνταγματάρχη να τεθεί σε διαθεσιμότητα.
Επιστολή
1917 Δεκέμβριος 16/29
infolib image control
Αίτηση διαθεσιμότητας του Λ.Σινανιώτη προς το Δ Σώμα Στρατού.
Αίτηση
1917 Δεκέμβριος 15/28
infolib image control
Αίτηση του Λ.Σινανιώτη προς το Δ Σώμα Στρατού περί αποχής του από την υπηρεσία.
Αίτηση
1917 Δεκέμβριος 18/31
infolib image control
Σημείωμα σχετικά
Σημείωμα
infolib image control
Ανώνυμη υβριστική επιστολή προς τον Λ.Συνανιώτη.
Επιστολή
1917 Ιούνιος 6
infolib image control
Έκθεση του Γ.Μόδη σχετικά
Έκθεση
infolib image control
Βιβλίο Μητρώου Ανδρών της 4ης Πυροβολαρχίας του 1ου Συντάγματος Πεδινού Πυροβολικού του Α Σώματος Στρατού.
Αρχειακό Τεκμήριο
1915 Αύγουστος 27
infolib image control
Κατάσταση εμφαίνουσα τους υπό την Διεύθυνσιν Ιππικού υπαγομένους αξιωματικούς.
Πίνακας
1915 Ιανουάριος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μοσχόπουλου προς τον Sarrail σχετικά
Τηλεγράφημα
1915 Δεκέμβριος 13

Bρέθηκαν 78 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution