Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Ναυτικών, Ε.Βενιζέλου, προς τη Γενική Διεύθυνση του Βασιλικού Ναύσταθμου σχετικά με την απόλυση τριών υπαξιωματικών λόγω σωματικής ανικανότητας.
Επιστολή
1910 Νοέμβριος 24
infolib image control
Επιστολή του Ευθ.Σουλιώτη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Τμήματα Προσωπικού και Δικαιοσύνης, με την οποία υποβάλλει πίνακα που δείχνει τις καταχρήσεις.
Επιστολή
1911 Μάρτιος 12
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τας ανακαλυφθείσας καταχρήσεις, δι ας υπεβλήθησαν τω Υπουργείω των Στρατιωτικών αι προσήκουσαι εκθέσεις, ως σημειούται κατωτέρω.
Πίνακας
<1911>
infolib image control
Επιστολή του Α.Ποττέν προς τον Ι.Γρυπάρη σχετικά με το αποτέλεσμα της δίκης των ληστοπειρατών των Ψαρών.
Επιστολή
1911 Απρίλιος 1
infolib image control
Επιστολή του Α.Φραντζή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με την οποία υποβάλλει αντίγραφα αναφορών του προς το Υπουργείο Εξωτερικών.
Διαβιβαστικό
1911 Απρίλιος 9
infolib image control
Επιστολή Στρατηγού Eydoux σχετικά με τη μετακίνηση ελληνικών στρατευμάτων προς τα σύνορα.
Επιστολή
<1911>
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σαπουντζάκη προς την Επιτελική Υπηρεσία Στρατού σχετικά με τις μετακινήσεις των ελληνικών στρατευμάτων.
Επιστολή
1911 Ιανουάριος 19
infolib image control
Κατάσταση εμφαίνουσα τας συντελεσθείσας και μη προμηθείας, ή εκτελεσθέντα ή μη έργα, των εν τη αποφάσει της Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου της Εθνικής Αμύνης της 15ης Ιανουαρίου 1911 αναφερομένων αυλικών ή εκτελεστέων έργων.
Πίνακας
1911 Αύγουστος 11
infolib image control
" Τί σήμερον δαπανώμεν δια το Πολ. Ναυτικόν και τί δυνάμεθα να επιτύχωμεν εντός των ορίων των σημερινών δαπανών".
Έκθεση
<1910-1911>
infolib image control
Χαρτογραφική Υπηρεσία. Οργανισμός και Πεπραγμένα υπ αυτής από της συστάσεως μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου 1911 (Μετά σχεδιαγράμματος και δύο καταλόγων).
Κανονισμός
1911 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Χαρτογραφική Υπηρεσία- Συνοπτικός πίναξ των εν Ελλάδι εκτελεσθεισών και εκτελουμένων τοπογραφικών εν γένει εργασιών.
Δισδιάστατος χάρτης
1911 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γρυπάρη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με την οποία ανακοινώνεται απόσπασμα τηλεγραφήματος του Προξένου στην Πρέβεζα.
Επιστολή
1911 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Cours des hautes études militaires. Instruction sur la marche de 'lenseignement pendant la période d'hiver 1911-1912, approuvée par M. le Général Eydoux le 13 Octobre 1911.
Έκθεση
1911 Οκτώβριος 13
infolib image control
Cours des hautes études militaires. Tableau général d'emploi du temps pour la période d'hiver 1911-1912.
Πίνακας
<1911-1912>
infolib image control
Έκθεση Στρατηγού Eydoux σχετικά με τη δημιουργία Ινστιτούτου Παστέρ στην Αθήνα.
Έκθεση
1911 Οκτώβριος 18
infolib image control
Projet de Loi.
Σχέδιο κανονισμού
1911 Οκτώβριος
infolib image control
Επιστολή του Β.Δούσμανη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με την οποία υποβάλλεται το πόρισμα της εργασίας για την εξέταση της κατάστασης του Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού.
Επιστολή
1911 Νοέμβριος 26
infolib image control
Έκθεση επί της καταστάσεως του Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού. Αίτια προκαλέσαντα την ανεπάρκειαν του Μετοχικού προς εκπλήρωσιν των υποχρεώσεών του.
Έκθεση
1911 Νοέμβριος 25
infolib image control
Σχέδιο Νόμου σχετικά με τη μεταρρύθμιση και τη συμπλήρωση των Νόμων περί Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού.
Σχέδιο νόμου
1911 Νοέμβριος 25
infolib image control
Παράρτημα Α. Κεφαλαιοποίησις δια ανατοκισμού των καταθέσεων των Μετόχων υπερ του Μετοχικού Ταμείου.
Σημείωμα
<1911>
infolib image control
Παράρτημα Β. Διακυμάνσεις των διανεμομένων ετησίως ποσοστών υπό του Μετοχικού Ταμείου.
Πίνακας
<1911>
infolib image control
Παράρτημα Γ. Κατάστασις Κεφαλαίων Μετοχικού Ταμείου του κατά γην Στρατού.
Πίνακας
<1911>
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Γενικό Επιτελείο του Ναυτικού με την οποία αποστέλλονται εκθέσεις του πλωτάρχη Στέφ.Παπαρηγόπουλου .
Διαβιβαστικό
1911 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Αμβ.Φραντζή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την επικείμενη κατάληψη των νησιών του Αιγαίου από τους Ιταλούς.
Έκθεση
1911 Νοέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Αμβ.Φραντζή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την προοπτική σύναψης συνθήκης με τους Ιταλούς.
Επιστολή
1911 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Έκθεση ως απάντηση στο ερώτημα εάν σκέφτεται ο Υπουργός των Ναυτικών να λάβει μέτρα για το προσωπικό των καταδυομένων.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Αμβ.Φραντζή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με συνομιλία που είχε με τον Σουρεγιά Βέη.
Επιστολή
1911 Δεκέμβριος 16
infolib image control
Έκθεση ως απάντηση στο ερώτημα εάν σκέπτεται ο Υπουργός των Ναυτικών να μελετήσει το ζήτημα της εκκεθέρισης υπαξιωματικών και της παροχής σύνταξης σε αυτούς.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Αμβ.Φραντζή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με συνομιλία του με τον Βουλευτή Αργυροκάστρου, Μουφίτ Βέη.
Επιστολή
1911 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Αναφορά του Α.Κριεζή προς το Υπουργείο Ναυτικών, Γενικό Ν.Επιτελείο,σχετικά με την παρούσα κατάσταση στο Πολεμικό Ναυτικό της Τουρκίας.
Έκθεση
1911 Δεκέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με την επισκευή των αντιτορπιλλικών "Νίκης" και " Δόξας" .
Επιστολή
1912 Ιανουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς τη Γενική Διεύθυνση του Β.Ναύσταθμου σχετικά με την κατασκευή περισσοτέρων βλημμάτων.
Επιστολή
<1912>
infolib image control
Ημερήσια Διαταγή του Γενικού Διευθυντή του Β.Ναύσταθμου, Θεοχάρη, με την οποία εκφράζεται η ευαρέσκεια του Υπουργού Ναυτικών προς το προσωπικό και τους τεχνίήτες του Ναύσταθμου.
Διαταγή
1912 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Ν.Στράτου προς τον Αρχιναυπηγό, Άγγ.Αναστασίου με την οποία του ανακοινώνει ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
Επιστολή
1912 Σεπτέμβριος 25
infolib image control
Τηλεγράφημα του Schichau προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με προσφορές για πολεμικά πλοία.
Τηλεγράφημα
1912 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Κατάστασις διαθέσεως των δια του προϋπολογισμού του 1913 αιτηθεισών πιστώσεων του ανωτέρω Ταμείου.
Πίνακας
1912 Φεβρουάριος 25
infolib image control
Κατάστασις των εις το Ταμείον της Εθνικής Αμύνης παροχών του Δημοσίου δυνάμει του Νόμου ΓΡΞΑ <316> περί ενισχύσεως του Ταμείου.
Πίνακας
1912 Φεβρουάριος 6
infolib image control
Σημείωσις των μέχρι της 8ης Οκτωβρίου 1912 αποσταλέντων χρηματικών ποσοτήτων επ΄ονόματι του κ.Προέδρου της Κυβερνήσεως.
Πίνακας
1912 Οκτώβριος 8
infolib image control
Συνομιλία τηλεγραφική μεταξύ του Υποστρατήγου Παπούλα και του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη στάση και το έργο του Παπούλα.
Τηλεγράφημα
1914 Μάρτιος 3
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υποστράτηγου Παπούλα σχετικά με την πορεία των έργων του στην Ήπειρο.
Τηλεγράφημα
<1914>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μαυρομιχάλη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την στρατοπέδευση λόχου σε σκηνές σε πλατεία πόλεως.
Τηλεγράφημα
1912 Μάρτιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Λεβίδη προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με την παύση μεταφοράς τσιμέντου στην Ήπειρο.
Τηλεγράφημα
1912 Μάρτιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Φορέστη προς το Υπουργείο Ναυτικών σχετικά με τη μεταφορά τσιμέντου στην Πρέβεζα.
Τηλεγράφημα
1912 Απρίλιος 30
infolib image control
Β΄Διαρκές Στρατοδικείο- Κατάστασις εμφαίνουσα ονομαστικώς τας κατά των Αξιωματικών του Οικονομικού κλπ. εκδικασθείσας και εκδικασθησομένας υποθέσεις.
Πίνακας
1912 Μάΐος 5
infolib image control
Επιστολή του Paulisio προς το Υπουργείο Στρατιωτικών, Διεύθυνση Προσωπικού, για τον Υπουργό, σχετικά με την αναχώρηση του Ταγματάρχη Λάουρο για Θεσσαλονίκη.
Τηλεγράφημα
1912 Ιούνιος 4
infolib image control
Τηλεγράφημα του Αντισυνταγματάρχη Καμάρα προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με την παραμονή του Ταγματάρχη Παυλόπουλου με δυνάμεις φρουράς στον Πύργο.
Τηλεγράφημα
1912 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Ed.Chichester προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την μελετώμενη αγορά πολεμικών πλοίων.
Επιστολή
1912 Αύγουστος 12
infolib image control
Συστατική επιστολή του Διευθυντή του United States School of Aviation, A.Eastman.
Επιστολή
1912 Αύγουστος 29
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού των Ναυτικών, Ε.Βενιζέλου, προς τη Βουλή με την οποία υποβάλει υπό την ψήφο της τον ειδικό προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου των Ναυτικών της χρήσεως 1911.
Μονόφυλλο
1911 Ιανουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Εμ.Ζυμβρακάκη προς το Υπουργείο Στρατιωτικών με την οποία υποβάλει συνημμένα κατάθεση σχετικά με το πτώμα αγνώστου αντρός που βρέθηκε στο Ψυχικό.
Διαβιβαστικό
1911 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Κατάθεση του Γ.Τσόντου με την οποία δίνει πληροφορίες σχετικά με το πτώμα ανδρός που βρέθηκε στο Ψυχικό.
Κατάθεση
1911 Φεβρουάριος 9
infolib image control
Έκθεση του Αμβρ.Φραντζή προς το Υπουργείο Στρατιωτικών σχετικά με τις προσωπικές του εκτιμήσεις για την κατάσταση στα Βαλκάνια.
Επιστολή
1911 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Πίνακας που παριστά την τουρκική συγκέντρωση του στρατού στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Πίνακας
1911 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Παραταχθησομένη Τουρκική Δύναμις εν Μακεδονία.
Πίνακας
1911 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Επιτετραμμένου της Ελλάδας στο Βελιγράδι Γ.Καρατζά, προς τον Α.Φραντζή σχετικά με την στρατιωτική κίνηση και την κατάσταση γενικά στη Σερβία.
Επιστολή
1911 Φεβρουάριος 4

Bρέθηκαν 55 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution