Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι εισπράξεις από πρόσθετο τέλος 3% επί του δασμού των εισαγωμένων εμπορευμάτων.
Πίνακας
<1933>
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Δημόσιο Οθωμανικό Χρέος.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση που καταγράφει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας από τη συμμετοχή της στο Δημόσιο Οθωμανικό Χρέος.
Έκθεση
infolib image control
Πίνακας που καταγράφει στοιχεία για ελληνικά και ξένα δάνεια από το 1914 ως το 1930.
Πίνακας
infolib image control
Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Διαρκούς Επιτροπής Δασμολογίου και Εμπορικών Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στην επιβολή πρόσθετου δασμού στο βαμβάκι.
Γνωμοδότηση
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι δασμολογικές κλάσεις και ο δασμός σε δραχμές που επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Αντιπροέδρου του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει έκθεση σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Διαβιβαστικό
1933 Ιανουάριος 20
infolib image control
Έκθεση του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Έκθεση
1933 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή του Γενικού Λογιστηρίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με κατάθεση χρημάτων.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 28
infolib image control
Έκθεσις εργασίας Λιμένος και Τελωνείου Πειραιώς.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του Διευθυντή των Τελωνείων Πειραιώς σχετικά με τη λειτουργία του Λιμανιού του Πειραιά.
Έκθεση
1933 Φεβρουάριος 5
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται τα έξοδα του Γραφείου του Πρωθυπουργού κατά τα έτη 1932-1933 και παρατίθεται αντίστοιχη πρόβλεψη για τα έτη 1933-1934.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το δικαίωμα κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαναστασίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις ιαματικές πηγές Υπάτης.
Επιστολή
1933 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τις ιαματικές πηγές Υπάτης.
Απόφαση
1933
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Κατάλογος του μόνιμου προσωπικού του Γραφείου του Πρωθυπουργού νόμου 5580.
Κατάλογος
infolib image control
Σηεμίωμα όπου καταγράφεται το μισθολόγιο του προσωπικού του Γραφείου του Πρωθυπουργού, όπως προβλέπεται από το νόμο 5580.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Σημείωμα όπου καταγράφονται οι μισθοί των εργαζομένων στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Σημείωμα
<1933>
infolib image control
Επιστολή του Θ.Πενθερουδάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την ανάληψη καθηκόντων από νέα τηλεφωνήτρια στην Υπεραστική Τηλεφωνική Υπηρεσία Αθηνών.
Επιστολή
1933 Ιανουάριος 20
infolib image control
Συμφωνία έκδοσης δανείου 100 εκατ. φράγκων προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Συμφωνία
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφεται σχέδιο οικονομικής διαχείρισης του δανείου των 100 εκατ. φράγκων προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφεται σχέδιο οικονομικής διαχείρισης του δανείου των 100 εκατ. φράγκων προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Πίνακας

Bρέθηκαν 23 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution