Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Γιουναλάκη με την οποία του διαβιβάζει επιστολή του Π.Βουρλούμη.
Διαβιβαστικό
1932 Μάιος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Λουλακάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει επιστολή του Π.Βουρλούμη προς τον Μ.Γιουναλάκη.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 22
infolib image control
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη διαβίβαση εγγράφων στο Υπουργείο Γεωργίας.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τη ναυτιλιακή κίνηση κατ ευθείαν μετά του εξωτρικού κατά την Α εξαμηνίαν των ετών 1930, 1931, 1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την αξία εισαγωγής απνού εις χιλιάδας δραχμών κατά μήνας των ετών 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Σχέδιο νόμου περί μέτρων προστασίας της επιβατηγού Ναυτιλίας.
Σχέδιο νόμου
1931 Μάιος
infolib image control
Υπόμνημα του Αντ.Μπερνάρη σχετικά με τα δυνάμενα να αμφισβητηθούν σημεία του λόγου του Καφαντάρη.
Υπόμνημα
1932
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα διαθέσιμα δια λογαριασμού της Τραπέζης αποκτηθέντα μετά την 26/4/1932.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αναλογία αποθέματος εις χρυσόν και εξωτερικού συναλλάγματος επί τη βάσει των στοιχείων της λογιστικής καταστάσεως της 15 Αυγούστου 1932.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με πληρωμές της 1ης Ιουνίου 1932 και της 15ης Ιουνίου 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με πληρωμές της 1ης Ιουλίου 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με πληρωμές της 1ης Ιουλίου 1932 και της 15ης Ιουλίου 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Συγκεντρωτικός στατιστικός Πίναξ κινήσεως Δημοσίων Υπαλλήλων από 1-8-1928 μέχρι 31-7-1932.
Πίνακας
1932 Αύγουστος
infolib image control
Έκθεση σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής επί της Εμπορικής Ναυτιλίας.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Έκθεση του Συμβουλίου Επικρατείας σχετικά με τις συνεχιζόμενες δαπάνες των κρταικών υπηρεσιών.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Πρακτικά συνεδριάσεως του Συμβουλίου Επικρατείας της 23ης Ιουνίου 1932.
Πρακτικό
1932 Ιούνιος 25
infolib image control
Πρακτικά συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας της 29ης Σεπτεμβρίου 1932.
Πρακτικό
1932 Οκτώβριος 3
infolib image control
Πρακτικά συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας της 13ης Οκτωβρίου 1932.
Πρακτικό
1932 Οκτώβριος 24
infolib image control
Έκθεση του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με πρότασή του για προέλεγχο των δαπανών που δημιουργούνται δια διαταγμάτων.
Έκθεση
1933 Ιανουάριος
infolib image control
Επιστολή του Π.Ευριπαίου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της μείωσης ή μη του φόρου δημοσίων θεαμάτων των κινηματογράφων.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Μ.Γιουναλάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ιταλοελληνικό εμπόριο.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 8
infolib image control
Επιστολή του Α.Λαμπρόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τον αναγκαστικό νόμα της 29ης Ιουλίου 1932.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Σημείωμα που συνοδεύει έγγραφα που αποστέλλονται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Σημείωμα
infolib image control
Αίτησις του εν Πειραιεί Συνδέσμου των Ελληνο-Αμερικανών ΜΑΡΘΑ προς τον Ε.βενιζέλο σχετικά με το διάταγμα περί δραχμοποιήσεως των εις χρυσό καταθέσεων και οφειλών.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή του Φ.Κατσικάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αναγκαστικό νόμο περί δραχμοποιήσεως.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή του Ι.Γκάνιου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αναγκαστικό νόμο περί δραχμοποιήσεως των εν συνάλλαγμα καταθέσεων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή του Στ.Π.Κοκκινάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αναγκαστικό νόμο περί δραχμοποιήσεως.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Επιστολή του Π.Ευριπαίου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά
Τηλεγράφημα
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Ένωσης Προσφύγων Κτηματιών Ελλάδας και του Συνδέσμου Κρηναίων Προσφύγων Χίου Η Ερυθραία προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημα απαλλαγής των προσφύγων από το φόρο οικοδομής.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 5
infolib image control
Επιστολή του Π.Ευριπαίου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την απαλλαγή του Μ.Αποστολίδη από το φόρο οικοδομής.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Αίτηση του Μιχ.Αποστολίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με απαλλαγή του από φόρο οικοδομών για την ιδιοκατοικία του.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Βερυκοκάκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το σχολικό κινηματογράφο.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Π.Βουρλούμη προς τον Γιουναλάκη σχετικά με τις στατιστικές για το εμπόριο της Ελλάδας στην Ιταλία.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 19
infolib image control
Επιστολή του Π.Ευριπαίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με την καταβολή των χρεών των Προσφυγικών Σωματείων Λέσβου.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργόυ σχετικά με την διαβίβαση εγγράφων στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή του Σ.Κωστόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά μα την υπόθεση των υποδηματοποιών.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 3
infolib image control
Αίτηση του Β.Δήμου, Πρόεδρος της Συντεχνίας Υποδηματοποιών Ιωαννίνων, προς τον Ε.Βενιζέλο και το Υπουργείο Εθνικήξς Οικονομίας σχετικά με την φορολογία των υποδημάτων.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Ι.Νικολαΐδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτημα του Συνδέσμου αγοραστών Κτημάτων Αναταλλαξίμων Δράμας για απαλλαγή από το φόρο οικοδομής.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 4
infolib image control
Υπόμνημα του Συνδέσμου Αγοραστών Κτημάτων Ανταλλαξίμων Δράμας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απαλλάγή τους από το όρο των οικοδομών.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή της Υπηρεσίας Πολεμικών Αποζημιώσεων του Υπουργείου Οικονομικών προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την αποζημίωση του Χασάν Λαρεντζάκη.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Χ.Λαρεντζάκη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την είσπραξη αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο.
Επιστολή
1932 Ιούλιος 6
infolib image control
Επιστολή του Α.Παναγιωτόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την μεταρρύθμιση της φορολογίας του καταναλισκομένου καπνού.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Σ.Παπαθανασίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη φορολογία του καπνού.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 14
infolib image control
Επιστολή του Σ.Παπαθανασίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη φορολογία του καπνού.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 5
infolib image control
Συνεδρία Ανωτατης Επιτροπής Ελέγχου Συναλλάγματος υπο την προεδρίαν του Προέδρου της Κυβερνήσεως, ημερήσια διάταξις 23ης Φεβρουαρίου 1932.
Πρακτικό
1932 Φεβρουάριος 23
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού προς τον Σ.Παπαθανασίου σχετικά με το ζήτημα της μεταρρύθμισης της φορολογίας του καπνού.
Επιστολή
1932 Οκτώβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Α.Κυριακόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτηση του Συνδέσμου Αμπελοκτημόνων Καλαμπάκας.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Αμπελουργών Καλαμπάκας προς τον Ε.Βενιζέλο και το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζεται αίτηση των Αμπελοκτημόνων Καλαμπάκας.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 16
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Αμπελοκτημόνων Καλαμπάκας προς τον Ε.Βενιζέλο και το Πολιτικό Γραφείο σχετικά με το νόμο 4650 και τις συνέπειές του για την στεμφυλόπνευμα παραγωγή.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή του Α.Παναγιωτόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την χορήγηση αμοιβής στον Ι.Λιάρο για μήνυσή του για παράβαση νόμου περί καπνού.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ι.Λιάρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη κατάχρηση του εγγείου φόρου καπνού στο Καπνεργοαστάσιο Μεσολλογίου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 11
infolib image control
Επιστολή του Α.Παναγιωτόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη διαμαρτυρία του Γεωργοκτηματικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Αγρινίου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Επιστολή του Ι.Νικολαΐδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το αίτημα της Επαγγελματικής Ενώσεως Φαρσάλων για μείωση του φόρου επιτηδεύματος.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Σημείωμα που συνοδεύει έγγραφα προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με υπόμνημα της Επαγγελματικής Ένωσης Φαρσάλων.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Υπόμνημα του Μ.Δηλόπολου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αιτήματα της Επαγγελματικής Ένωσης Φαρσάλων.
Υπόμνημα
1932 Ιούλιος 28
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Αθηνών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με διαφορά της με την Τράπεζα της Ελλάδας.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα του Σ.Κωστόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του από οπαδούς του Λαϊκού Κόμματος.
Τηλεγράφημα
1932 Σεπτέμβριος 18
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου προς τον Σ.Κωστόπουλο σχετικά με επιθέσεις οπαδών του Λαϊκού Κόμματος.
Τηλεγράφημα
<1932 Σεπτέμβριος>
infolib image control
Επιστολή του Α.Παπαγεωργίου προς τον Διευθυντή ταμείου Ναυπλίου σχετικά με αίτηση του Δημ Γκάτσιου.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Κ.Βεναρδή προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Περικλείας σχετικά με συμπλήρωση ερωτηματολογίων από πολεμοπαθείς.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Χανδράκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως σχετικά με επιστολή προς τον Ettore Viterbo.
Διαβιβαστικό
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Π.Ευριπαίου προς τον Ettore Viterbo σχετικά με την απάιτησή του για καταβολή τόκων επί χρεωγράων δανείου.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Εμπορίου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το αίτηαμ της Καπνεμπορικής Ομοσπονδίας περί ελαττώσεως ποσοτού καπνικού παρακρατήματος από 15% σε 10%.
Σημείωμα
1932 Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή της Καπνεμπορικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Σ.Κωστόπουλο σχετικά με το αίτημά της για μείωση του καπνικού παρακρατήματος.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 18
infolib image control
Συνεδρία Ανώτατης Επιτροπής Ελέγχου Συναλλάγματος υπό την προεδρίαν του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ημερήσια διάταξις 27 Φεβρουαρίου 1932.
Πρακτικό
1932 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Επιστολή του Α.Κυριακόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την απόσταξη σύκων στις κοινότητες της περιφέρειας Μηθύμνης.
Επιστολή
1932 Σεπτέμβριος
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το ζήτημα δημοσίου χρεόυς, καταθέσεων σε εξωερικό συναλλαγμα, τιμάριθμο.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
infolib image control
Κατάσταση που αφορά εγγύηση, συνάλλαγμα, δημόσιο χρέος.
Πίνακας
infolib image control
Κατάσταση αφορά εγγυήσεις Μαΐου 1928, Σεπτεμβρίου 1931 και Μαΐου 1932.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Κατάσταση
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σημείωμα που αφορά τη διάθεση ποσών σε ανταλλαξιμους και αποζημιώσεις δημοσιογράφων, ορφανών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις συμψηφιζόμενες αποζημιώσεις αγροτών και προσφύγων.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις ζημιές που υπέστησαν οι Θεσσαλοί από την Τουρκική κατοχή.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τράπεζα Salomon Alhadeff Fils.
Υπόμνημα
1932 Φεβρουάριος
infolib image control
Φάκελος του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Σημείωμα
Σημείωμα
1932 Μάρτιος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα του Φορέστη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανέγερση ελληνικού περιπτέρου.
Τηλεγράφημα
1932 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή της Ανώνυμης Ελληνικής Γενικής Ηλεκτρικής Εταιρείας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάληψη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στα Παλαιά Ανάκτορα.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 4
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς Γενικό Λογιστήριο σχετικά με τα έξοδα του προϋπολογισμού.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 8
infolib image control
Επιστολή του Φ.Ζαΐμη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας.
Διαβιβαστικό
1932 Μάρτιος 30
infolib image control
Επιστολή της Εθνικής Τράπεζας προς το Υπουργείο Οικονομικών για τον υφυπουργό Φ.Ζαΐμη σχετικά με την απόλυση του Χαρ.Τσαουλίδη από τις φυλακές για εξοικονόμηση χρημάτων.
Επιστολή
1932 Μάρτιος 15
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Πάρεδρο του Συν/σμού Πολύχνης σχετικά με την προσωρινή απόλυση του Χαρ.Τσαουλίδου για εξοικονόμηση χρημάτων.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 14
infolib image control
Σημείωμα Βουλευτή Έβρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης προς την Εθνική Τράπεζα για χορήγηση 650 δολλαρίων.
Σημείωμα
1932 Μάρτιος 16
infolib image control
Δελτίον των κατά τον μήνα Φεβρουάριον εισαχθέντων εσόδων Προϋπολογισμού εν παραβολή προς τας κατά τον αντίστοιχον μήνα του 1931 τοιαύτας.
Αρχειακό Τεκμήριο
1932 Μάρτιος 16
infolib image control
Πίναξ συγκριτικός των εσόδων του Προϋπολογισμού των χρήσεων 1928-1929 μέχρι και της χρήσεως 1931-1932, προς τα έσοδα του Προϋπολογισμού της χρήσεως 1927-1928.
Πίνακας
1932
infolib image control
Πίναξ αναλυτικός των εκτάκτων εσόδων εκατέρας των Κατηγοριών Ι και ΙΙ των χρήσεων 1927-1928 έως 1931-1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Φάκελος αποστολής.
Φάκελος
1932
infolib image control
Επιστολή του Καλαθούρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ενοποίηση των εσωτερικών δανείων.
Διαβιβαστικό
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Σχέδιο ενοποίησης των εσωτερικών δανείων του Καλαθούρα προς τον Ε.Βενιζέλο.
Έκθεση
1932 Απρίλιος 2
infolib image control
Ελεύθερος Άνθρωπος
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Ελεύθερος Άνθρωπος
Απόκομμα εφημερίδας, περιοδικού
1932 Απρίλιος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα Μιχαλακόπουλου προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Γενεύη για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον τρόπο καταβολής τνω τόκων.
Τηλεγράφημα
1932 Απρίλιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με δυσκολία διακίνησης εμπορευμάτων.
Τηλεγράφημα
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Μπιθιμήτρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με αίτημά του για χορήγηση συναλλάγματος.
Τηλεγράφημα
1932 Απρίλιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Ζερβού προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με χορήγηση συναλλάγματος στον Πωλογιώργη.
Τηλεγράφημα
1932 Απρίλιος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα Πωλογιώργη προς τον Ε.Βενιζέλο
Τηλεγράφημα
1932 Απρίλιος 13
infolib image control
Επιστολή του Εμμ.Τσουδερού προς τους Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθυντές Τραπεζών και τους Προέδρους Εμπορικών Επιμελητηριίων σχετικά με τη σύσκεψη για την οικοκονομική κατάσταση.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Τηλεγράφημα
<1932>
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κακλαμάνου προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι σχετικά με την έκθεση της δημοσιονομικής επιτροπής.
Τηλεγράφημα
1932 Απρίλιος 9
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δ.Κακλαμάνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με έξοδο της Ελλάδας από τη χρυσή βάση.
Τηλεγράφημα
<1932>
infolib image control
Επιστολή προς την Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ελληνικής κυβέρνησης προς τη Δ.Ο.Ε..
Επιστολή
1932 Απρίλιος
infolib image control
Σημείωμα των Αδελφών Χουτζούμη σχετικά με τη διακοπή εργασιών του νηματουργείου τους.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Πίνακας σχετικά με το απαιτούμενον κατά προσέγγισιν συνάλλαγμα δια την αποπεράτωσιν των εγκαταστάσεων των νέων ιατρικών εργαστηρίων εν Γουδί.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Θ.Θεοδωρακέα προς τον Ν.Ρούσσο σχετικά με την έκδοση δύο χρηματικών εντολών.
Επιστολή
1932 Απρίλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς τον Αλεξ.Ζαχαρίου σχετικά με την έκδοση χρηματικής εντολής για την αξία δύο τηλεφώνων.
Επιστολή
1932 Μάιος 9
infolib image control
Επιστολή του Ν.Ρούσσου προς την Εταιρεία Ελλούλ σχετικά με την έκδοση χρηματικής εντολής για την αξία ενός τραπεζιού γραφομηχανής.
Επιστολή
1932 Μάιος 30
infolib image control
Επισκεπτήριο του Παν.Γ.Κύρτση.
Επισκεπτήριο
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τις πληρωμές της 1ης Απριλίου 1932, της 1ης Μαΐου 1932 και της 5ης Μαΐου.
Πίνακας
1932
infolib image control
Υπόμνημα του Αντ.Μπερνάρη σχετικά με την ανάγκη της αναπροσαρμογής της εμπορικής μας πολιτικής.
Υπόμνημα
1932 Μάιος 11
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την αναλυτική κίνησις κατ είδη εμπορευμάτων, Ιανουάριος -Δεκέμβριος 1931.
Πίνακας
1932
infolib image control
Επιστολή του Α.Λαμπρόπουλου προς τον Διευθυντή Ταμείου Μαντινείας σχετικά με την αναστολή είσπραξης χρέους του Δημ.Μπενεχούτσου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 3
infolib image control
Επιστολή του Π.Εξαρχάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το νόμο της 29/7/32.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 29
infolib image control
Αίτηση του Π.Θεοδωρόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αποπληρωμή δανείου για την απόκτηση κατοικίας.
Αίτηση
1932 Αύγουστος 5
infolib image control
Επιστολή του Σ.Κωστόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτημα των Μυλεργατών Πατρών.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Χριστοδουλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη μη εφαρμογή του Νόμου 5376.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 3
infolib image control
Σημείωμα περί εισαγωγής σιτηρών.
Σημείωμα
1932
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εισαγωγή σιτηρών κατά το έτος 1929.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εισαγωγή σιτηρών κατά το έτος 1930.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εισαγωγή σιτηρών κατά το έτος 1931.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εισαγωγή σιτηρών κατά το έτος 1-1-1932-31-5-1932.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 20
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την παραγωγή σιτηρών κατά τα έτη 1929-1932.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Συγκριτικός πίναξ εισαγωγής σίτου μηνιαίως δια του εν Πειραιεί υπ/τος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά τα έτη 1929, 1930, 1931 και 1-20/8/1932 εις τόνους.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εισαγωγή σίτου δια του εν Πειραιεί υπ/τος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά παραλήπτην εις τόνους κατά προσέγγισην τόννων κατά το έτος 1929.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εισαγωγή σίτου δια του εν Πειραιεί υπ/τος Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά παραλήπτην εις τόνους κατά προσέγγισιν τόννων κατά το έτος 1930.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εισαγωγή σίτου δια του εν Πειραιεί υπ/τος Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά παραλήπτην εις τόννους κατά προσέγγθισιν τόννων κατά το έτος 1931.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Πίνακας σχετικά με την εισαγωγή σίτου δια του εν Πειραιεί υπ/τος Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά παραλήπτην εις τόννους κατά προσέγγισιν τόννων από 1/1-20/8/1932.
Πίνακας
1932 Αύγουστος 24
infolib image control
Έκθεση του Κ.Ι.Καλπακτσή προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την κατάσταση της αγοράς μετά τη λήψη μετρων για την προστασία του εθνικού νομίσματος.
Έκθεση
1932 Φεβρουάριος 15
infolib image control
Επιστολή του Lohmann & Co προς τον Κ.Ι.Καλπακτσής
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 27
infolib image control
Τηλεγράφημα
Τηλεγράφημα
infolib image control
Επιστολή του Γρηγ.Τσίτση & Σια προς τον Κ.Ι.Καλπακτσή σχετικά με την δυσκολία χορήγησης συναλλάγματος από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Επιστολή
1932 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Τηλεγράφημα
Τηλεγράφημα
1932 Φεβρουάριος 2
infolib image control
Τηλεγράφημα
Τηλεγράφημα
1932 Ιανουάριος 31
infolib image control
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού σχετικά με τηλεγράφημα του Εμπορικού Συλλόγου Φλωρίνης.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 22
infolib image control
Τηλεγράφημα
Τηλεγράφημα
1932 Ιανουάριος 5
infolib image control
Αναφορά του Π.Παυλάκη προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Εργασίας σχετικά με το ημερομίσθιο των μυλεργατών.
Έκθεση
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το σχέδιο Λομβάρδου για τον οργανισμό εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Συνδέσμου παραγγελιοδόχων Σύρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το σχέδιο Λομβάρδου για τον οργανισμό εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου.
Τηλεγράφημα
1932 Ιούλιος 27
infolib image control
Επιστολή του Π.Εξαρχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει κατάσταση των εκτακτων εσόδων των χρήσεων 1928-1929 έως 1931-1932 (Μαρτ. 1932).
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 25
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τα έσοδα κατά τας χρήσεις 1928-1929, 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932 (Μαρτ.1932).
Πίνακας
1932
infolib image control
Έκθεση συγκριτική των δαπανών χρήσεως 1928-1929 μέχρι και της 1931-1932 προς τις δαπάνες της χρήσεως 1927-1928.
Μονόφυλλο
1932 Μάρτιος 11
infolib image control
Επιστολή του Π.Εξαρχάκη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει πίνακα για τη διάθεση πλεονασμάτων.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 25
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τη διάθεση πλεονασμάτων 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930 και 1930-1931.
Πίνακας
1932
infolib image control
Επιστολή του Β.Κούτση προς το Διεύθυντη του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσεως με την οποία διαβιβάζει υπομνήματα με υπηρεσιακές απόψεις για υπομνήματα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Πανελλήνιας Ακτοπλοϊκής Ένωσης.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 26
infolib image control
Υπόμνημα του Β.Κούτση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με υπόμνημα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
Υπόμνημα
1932
infolib image control
Υπόμνημα του Β.Κούτση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με υπόμνημα της Πανελλήνιας Ακτοπλοϊκής Ένωσης.
Υπόμνημα
1932
infolib image control
Υπόμνημα της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών προς τον Ε.Βενιζέλο επί του αναγκαστικού Διατάγματος από 29 Ιουλίου 1932 περί μετατροπής εις δραχμάς των εις ξένον νόμισμα και συνάλλαγμα οφειλών.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή του Β.Κούτση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με λόγο για
Επιστολή
1932 Αύγουστος 27
infolib image control
Επιστολή του Α.Λαμπρόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφερίο του Πρωθυπουργού σχετικά με την εφαρμογή του αναγκαστικού νόμου της 29ης Ιουλίου 1932.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 27
infolib image control
Επιστολή του Κ.Βελέντζα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νόμο περι δραχμοποιήσεως των καταθέσεων σε συνάλλαγμα.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 4
infolib image control
Επιστολή του Ι.Παπαγιαννόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αναγκαστικό νόμο περί δραχμοποιήσεως.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Κοφφινά προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον νόμο δραχμοποιήσεως των εν συνάλλαγμα καταθέσεων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 9
infolib image control
Επιστολή Ν.Κ.Ορφανίδη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον αναγκαστικό νόμο περι δραχμοποιήσεως.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 8
infolib image control
Επιστολή του Ε.Χ.Γκαβέρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νόμο περί δραχμοποιήσεως των εις συνάλλαγμα οφειλών.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 6
infolib image control
Επιστολή του Π.Παπασταύρου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την διαβίβαση εγγράφου προς το Υπουργείο Οικονομικών.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Επιστολή του Ε.Χανδράκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το μέτρο της αναστολής της πληρωμής των χρεωλυσίων και της μειώσεως του τόκου των δανείων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Τηλεγράφημα των Πρώην Ιδιοκτητών Απαλλοτριωθέντων Αγροκτημάτων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με νομοθετική ρύθμιση περί των ομολογιών επαλλοτριώσεως.
Τηλεγράφημα
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Επιστολή του Π.Εξαρχάκη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το υπόμνημα των κατόχων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 30
infolib image control
Υπόμνημα των κατόχων ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας προς τον Ε.Βενιζέλο και τον Π.Ευριπαίο σχετικά με την εξαίρεση των ομολογιών της Εθνικής Τράπεζας από το διάταγμα περί δραχμοποιήσεως.
Υπόμνημα
1932 Αύγουστος 10
infolib image control
Επιστολή του Ν.Γιούλη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την καταβολή καθυστερούμενων φόρων.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Ε.Χανδράκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αιτήματα του Σωματείου Ελλήνων Υπηκόων Θεσσαλονίκης.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αναφορά των Αγροτών Λαμίας.
Επιστολή
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με την οποία διαβιβάζει αναφορά των αγροτών Λαμίας.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 13
infolib image control
Ψήφισμα Αγροτών Λαμίας προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά
Ψήφισμα
1932 Αύγουστος 12
infolib image control
Επιστολή του Α.Τριανταφύλλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το ετήσιο πανηγύρι του άνω Κοπανακίου.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 31
infolib image control
Επιστολή του Π.Μαντζώρου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία διαβιβάζει αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου.
Διαβιβαστικό
1932 Αύγουστος 2
infolib image control
Αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοπανακίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το διάταγμα περί καθιερώσεως ετησίας εμπορικής πανηγύρεως εν άνω Κοπανακίω.
Αίτηση
1932 Ιούλιος 30

                                                                            infolib-libsolution