Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Έκθεση που αναφέρει τις φορολογικές μειώσεις, ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις της περιόδου 1928-1929.
Έκθεση
<1931>
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαρή προς τον Α.Κυριαζή που διαβιβάζει επιστολή, όπου ζητείται να ασκηθεί έλεγχος στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.
Διαβιβαστικό
1931 Σεπτέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Κ.Λιδωρίκη προς τον Γ.Μαρή σχετικά με την ανάγκη άσκησης ελέγχου στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.
Επιστολή
1931 Αύγουστος 31
infolib image control
Έκθεση που καταγράφει τα πλεονάσματα των χρήσεων 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930 καθώς και τον τρόπο που διατέθηκαν.
Έκθεση
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του B.Salmon.
Σημείωμα
1931 Νοέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με το μονοπώλειο σίτου.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Επιστολή του Γ.Τριανταφυλλίδη προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τους όρους χορήγησης δανείου από τη Γαλλία στη Γιουγκοσλαβία.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Π.Βουρλούμη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με τα μεταλλεία Θράκης.
Διαβιβαστικό
1931 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Επιστολή του A.Crosfield προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εκμετάλλευση των μεταλλείων της Θράκης.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Επιστολή του A.Crossfield προς τον Π.Βουρλούμη σχετικά με την εκμετάλλευση των μεταλλείων της Θράκης.
Επιστολή
1931 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Σημείωμα περί των μεταλλείων Α.Τζάκσον Θράκης.
Σημείωμα
1931 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφεται η εμπορική κίνηση της Ελλάδας κατά τους μήνες Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου κατά τα έτη 1931 ή 1930.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Συγκριτικός πίναξ υπηρετούντων υπαλλήλων κατά την 1ην Ιουλίου 1928 προς την 31ην Δεκεμβρίου 1930.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα δαπανηθέντα εις βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου της Γεωργίας χρήσεως 1930-31 διαποστολάς εις το Εξωτερικόν, Υποτροφίας κ.λ.π.
Πίνακας
1930 Δεκέμβριος 31
infolib image control
Σημείωμα επί της δημοσιευθείσης απαντήσεως του κ. Καφαντάρη σχετικώς με την σύγκρισιν των δαπανών των χρήσεως 1927-28 και 1930-31.
Σημείωμα
<1931>
infolib image control
Συγκριτικός πίνακας των τακτικών εισπράξεων των περιόδων 1927-28 και 1930-31.
Πίνακας
<1931>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την επιβάρυνση του προϋπολογισμού για τη μετεκπαίδευση λειτουργών της μέσης εκπαίδευσης.
Αρχειακό Τεκμήριο
infolib image control
Πίνακας σύγκρισης των εξόδων χρήσεως των 1927-28, 1930-31 και 1931-1932.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας που καταγράφει τακτικά και έκτακτα έσοδα του 1927-28.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεσις επί του Προϋπολογισμού του Ο.Δ.Ε.Π. του οικονομικού έτους 1931-1932.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεσις επί της Παιδείας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί του σχεδίου νόμου "περί τροποποιήσεως του νόμου 4684 περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας και περί συγχωνεύσεως των μικρών Μονών".
Μονόφυλλο
1931 Μάιος 27
infolib image control
Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόμου "περί τροποποιήσεως του νόμου 4684 "περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής περιουσίας και περί συγχωνεύσεως των μικρών Μονών".
Μονόφυλλο
1931 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Π.Βουρλούμη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει έγγραφα σχετικά με πιθανή σύναψη σύμβασης για την ατμοπλοϊκή ένωση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Διαβιβαστικό
<1931>
infolib image control
Σύμβασις περί συγκοινωνίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Προσχέδιον γενικών όρων.
Σύμβαση
1931
infolib image control
Επιστολή του A.L.Burbank σχετικά με την πιθανότητα υπογραφής σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής για συγκοινωνιακή ένωση μέσω 2 ατμοπλοίων.
Επιστολή
1930 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του A.Stevens προς τον Π.Βουρλούμη σχετικά με τη μεταφορά ταχυδρομικών σάκων στην Αμερική μέσω της εταιρείας του.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ν.Σταυρουδή προς τον Π.Βουρλούμη σχετικά με την πιθανή υπογραφή σύμβασης μεταξύ του οίκου A.L.Burbank και της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη συγκοινωνιακή ένωση Ελλάδας και Αμερικής με 2 ατμόπλοια.
Επιστολή
1931 Απρίλιος 1
infolib image control
Διακοίνωση σχετικά με τη διατήρηση της ακεραιότητας του εθνικού νομίσματος.
Διακοίνωση
<1931>
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφεται η εμπορική κίνηση Ιανουαρίου-Μαρτίου κατά τα έτη 1932 και 1931.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται δαπάνες και έσοδα των ετών 1928 ως 1931.
Πίνακας
1932 Ιανουάριος 4
infolib image control
Πίνακας όπου συγκρίνεται η εκτέλεση των προϋπολογισμών 1928-29 και 1931-32.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Πίνακας όπου συγκρίνονται τα έξοδα των ετών 1927-28 και 1931-32.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τις επιπτώσεις της αύξησης της αξίας της μεταλλικής δραχμής σε σχέση με το βασικό δασμό σίτου.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφει στοιχεία του προϋπολογισμού 1932-1933.
Πίνακας
<1932>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την υπηρεσία δημοσίου χρέους.
Σημείωμα
<1932>
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται τα έξοδα των υπουργείων στα έτη 1922-1932.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφει τη σύνθεση του καλύμματος της 7ης Ιανουαρίου 1932.
Πίνακας
1932
infolib image control
Επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιου Λογιστικού προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει πίνακα των εισπράξεων κατά τα έτη 1927-1931.
Διαβιβαστικό
1932 Ιανουάριος 11
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται οι εισπράξεις των ετών 1927-1931 καθώς και οι προβλεπόμενες εισπράξεις των ετών 1931-1932.
Πίνακας
1932 Ιανουάριος 7
infolib image control
Επιστολή του Π.Βουρλούμη προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει έκθεση του Α.Tixier σχετικά με τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας στη βιομηχανία και το εμπόριο στην Ελλάδα.
Διαβιβαστικό
<1932>
infolib image control
Έκθεση του A.Tixier σχετικά με τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας στη βιομηχανία και το εμπόριο στην Ελλάδα.
Έκθεση
<1932>
infolib image control
Επιστολή του Χ.Θεοδωρόπουλου προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβέρνησης σχετικά με έγγραφο που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 1931
infolib image control
Έκθεση του Σ.Ι.Κωστόπουλου σχετικά με σειρά διαλέξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου με θέμα τα μεγάλα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα της χώρας.
Έκθεση
1932
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαντζαβίνου προς το Ιδιαίτερο Γραφείου του Προέδρου της Κυβέρνησης σχετικά με διαβίβαση επιστολής στην Αγροτική Τράπεζα.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 25
infolib image control
Σημείωμα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Πράγα σχετικά με την ίδρυση εταιρείας για τη μωνοπωλειακή εισαγωγή σιτηρών.
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής προς τον Ε.Τσουδερό σχετικά με την αγορά συναλλάγματος.
Επιστολή
1932 Ιανουάριος 11
infolib image control
Σημείωμα που αναφέρεται στη διάσκεψη των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του βουλευτή Λ.Μάκκα και του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας για την εξακρίβωση του αριθμού ανέργων εργατών και υπαλλήλων.
Σημείωμα
1931 Φεβρουάριος
infolib image control
Επιστολή της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής προς τον Γ.Μαρή σχετικά με τη στάση της Επιτροπής απέναντι στην Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή
1931 Μάρτιος 26
infolib image control
Υπόμνημα του Γ.Μαρή περί του προβλήματος των εις ξένον νόμισμα εθνικών δανείων και περί του δυνατού της μερικής εξυπηρετήσεως αυτών.
Υπόμνημα
1931 Μάιος 16
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το φόρο οινοπνεύματος.
Επιστολή
1931 Ιούνιος 29
infolib image control
Επιστολή του Α.Τσάκωνα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που διαβιβάζει δικαιολογητικά απόδοσης λογαριασμού 100.000.δραχμών που τέθηκε στη διάθεση του Ε.Βενιζέλου από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Διαβιβαστικό
1931 Αύγουστος 4
infolib image control
Πίνακας που αναφέρει την απόδοση του λογαριασμού 100.000.δρχ. που δόθηκαν για έρευνες στα μεταλλεία Θεσσαλονίκης.
Πίνακας
1931 Ιούλιος 28
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α.Νικολάου.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α.Αβραμίδη.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Κατάστασις εργατικών ημερομισθίων κατά τας μελέτας και ερευνητικάς εργασίας δημοσίων μεταλλείων νομού Θεσσαλονίκης μηνός Μαρτίου 1931.
Απόδειξη
1931
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α.Αμανατίδη.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Π.Παυλίδη.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Σ.Νικολαϊδη.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α. Σαράτσο.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 5
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 45 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα στον Γ.Ξύδη.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 6
infolib image control
Απόδειξη απόδοσης 750 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 10
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 750 δρχ. από τον Γ. Ζωγράφο στον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 25
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 750 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 28
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 1500 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 17
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 280 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα στον Κ.Ρούπο.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 30
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 120 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα στο Θ.Τσολακίλη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη 180 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα στο Χ.Γεωργιάδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 25
infolib image control
Απόδειξη πληρωμής ποσού από τον Α.Τσάκωνα στους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους.
Απόδειξη
1931 Νοέμβριος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης ποσού από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 1
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 1000 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα στο Χ.Γεωργιάδη.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 250 δρχ. στον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Οκτώβριος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 250 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα στον Κ.Παπαδόπουλο.
Απόδειξη
1931 Οκτώβριος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 250 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα στον Σ.Νικολαΐδη.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 30
infolib image control
Κατάστασις αξίας ειδών σχεδιάσεως, υλικών ερευνητικών εργασιών.
Πίνακας
1931
infolib image control
Απόδειξη αγοράς προϊόντος από την Εταιρεία Samuel A.Basso στο όνομα του Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1930 Δεκέμβριος 27
infolib image control
Απόδειξη αγοράς προϊόντων από το Χαρτοπωλείο "Ο Φοίνιξ" στο όνομα του Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1930 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Απόδειξη αγοράς προϊόντων από το Χαρτοπωλείο Μεσσουλάμ & Ματαράσο στο όνομα του Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 10
infolib image control
Απόδειξη αγοράς προϊόντων από το Χαρτοπωλείο Ι.Μπαρζιλαϊ στο όνομα του Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 20
infolib image control
Απόδειξη τηλεγραφήματος.
Απόδειξη
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης 135 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα για αγορά προϊόντων.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 21
infolib image control
Απόδειξη απόδοσης 92,50 δρχ. από τον Α.Τσάκωνα στον Μανώλη για αγορά προϊόντων.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 27
infolib image control
Απόδειξη αγοράς προϊόντων της Εταιρείας Samuel A.Basso στο όνομα του Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Φεβορυάριος 7
infolib image control
Απόδειξη αγοράς προϊόντων από το κατάστημα ναυτιλιακών και βιομηχανικών ειδών Υιών Μ.Μαράτου στο όνομα του Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 7
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
infolib image control
Απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Κ.Φωκά.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Κ.Φωκά.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Κ.Φωκά.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Κ.Φωκά.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη του Αγγλικού Φαρμακείου Ηλία Π. Κατσογιάννη στο όνομα του Α.Τσάκωνα για την αγορά φαρμάκων.
Απόδειξη
infolib image control
Κατάστασις αγωγιών του Α.Τσάκωνα κατά την εκτέλεσιν των μετρήσεων και ερευνητικών εργασιών εν δημοσίοις μεταλλείοις του Νομού Θεσσαλονίκης.
Πίνακας
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Π.Παναγιωτίδη.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 31
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Γουναρίδη.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 30
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Κατάστασις αγωγίων προς μεταφοράν εργαλείων κ.λ.π. εν τω τόπω μετρήσεως από του χωρίου σταθμεύσεως του συνεργείου μετρήσεως και από χωρίου εις χωρίον, κατά την μελέτην και έρευναν δημ. μεταλλείων εν τω νομώ Θεσσαλονίκης.
Πίνακας
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα προς τον Γ.Γιαννίδη.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 22
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα προς τον Δ.Τριανταφυλλίδη.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 21
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α.Γεωργιάδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Β.Γεωργιάδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 31
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Β.Κοκκινάκη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 22
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα προς το Γ.Ν.Γεωργιάδη.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα προς το Ν.Παυλίδη.
Απόδειξη
1930 Μάρτιος 7
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα προς το Λ.Λαζαρίδη.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Κατάστασις εργατικών ημερομισθίων κατά τας μελέτας και ερευνητικάς εργασίας δημ. μεταλλείων του νομού Θεσσαλονίκης μηνός Οκτωβρίου 1930.
Πίνακας
1930
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Π.Σωτηρίου.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 18
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α.Αμανατίδη.
Απόδειξη
1930 Ιανουάριος 21
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 21
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Σ.Παπαδόπουλο.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 21
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Π.Παυλίδη.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 31
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 21
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Σ.Νικολΐδη
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 18
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α.Ιγνατιάδη.
Απόδειξη
1930 Οκτώβριος 31
infolib image control
Κατάστασις εργατικών ημερομισθίων κατά τας μελέτας και ερευνητικάς εργασίας δημοσίων μεταλλείων του νομού Θεσσαλονίκης μηνός Νοεμβρίου 1930.
Πίνακας
1930
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α.Αμανατίδη.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Απόδειξη κατάθεσης σε πίστωση του Ε.Βενιζέλου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Απόδειξη
1931 Αύγουστος 4
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Ν.Ιωαννίδη.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 20
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης ποσού από τον Α.Τσάκωνα στην Κ.Κωνσταντινίδη.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Π.Παυλίδη.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 25
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Σ.Νικολαΐδη.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Χειρόραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Σ.Παπαδόπουλο.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 28
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1930 Νοέμβριος 19
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α.Γεωργιάδη.
Απόδειξη
1931 Νοέμβριος 28
infolib image control
Κατάστασις εργατικών ημερομισθίων κατά τας μελέτας και ερευνητικάς εργασίας δημοσίων μεταλλείων του Νομού Θεσσαλονίκης μηνός Ιανουαρίου 1931.
Πίνακας
1931
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Β.Γεωργιάδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 25
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Β.Γεωργιάδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 31
infolib image control
Σημείωμα που αναφέρεται στην απόδοση λογαριασμού 100.000 δρχ. που τέθηκε στη διάθεση του Ε.Βενιζέλου.
Σημείωμα
1931 Αύγουστος
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Γ.Γιακουμίδη.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 12
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Κ.Γουναρίδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 25
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Κυριάκο Γουναρίδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 31
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α.Γεωργακούδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 31
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Α.Αμανιατίδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 31
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Π.Παυλίδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 31
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Π.Περδικίδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 31
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Ε.Ελυθεριάδη.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 31
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Γ.Νάντζο.
Απόδειξη
1931 Ιανουάριος 30
infolib image control
Κατάστασις εργατικών ημερομισθίων κατά τας μελέτας και ερεύνας δημοσίων μεταλλείων εν τω νομώ Θεσσαλονίκης του μηνός Φεβρουαρίου 1931.
Πίνακας
1931
infolib image control
Πίνακας που περιέχει την απόδοση λογαριασμού 100.000 δρχ. που διατέθηκαν για μελέτες και έρευνες στα δημόσια μεταλλεία του Νομού Θεσσαλονίκης.
Πίνακας
1931
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Β.Γεωργιάδη.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Β.Γεωργιάδη.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Κ.Παπαδόπουλο.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 21
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Σ.Νικολαΐδη.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 14
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 27
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στο Σ.Παπαδόπουλο.
Απόδειξη
1931 Μάρτιος 13
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Π.Παυλίδη.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 28
infolib image control
Χειτόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα στον Π.Παζαρεμίδη.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 26
infolib image control
Χειρόγραφη απόδειξη απόδοσης χρημάτων από τον Α.Τσάκωνα.
Απόδειξη
1931 Φεβρουάριος 28

                                                                            infolib-libsolution