Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα του Π.Παπατσώνη δια την απαγόρευσιν εισαγωγής αυτοκινήτων.
Σημείωμα
1929 Νοέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή προς τον Γ.Μαρή σχετικά με το ζήτημα της επιστροφής ατόκων κρατήσεων των τεχνικών εταιρειών.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ιατρίδη προς το Ιδιαίτερο Γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως με την οποία διαβιβάζει έγγραφο προς τον Α.Ζαχαριάδη.
Διαβιβαστικό
1929 Δεκέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Ε.Ιατρίδη προς τον Α.Ζαχαριάδη σχετικά με την τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Υπόμνημα της Εταιρείας Διαχειρήσεως των εις την υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους Υπεγγύων Προσόδων προς τον Γ.Μαρή σχετικά με την κατάργηση του μονοπωλίου του πετρελαίου.
Υπόμνημα
1929 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Πίνακας σχετικά με τους τιμάριθμους ακριβείας της ζωής.
Περίληψη
<1929>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την αύξηση μισθού των εκαπαιδευτικών συμβούλων.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την παραγωγή των δημητριακών.
Υπόμνημα
1929
infolib image control
Σημείωμα περί εξακολουθήσεως της ελευθέρας εισαγωγής όλων των ειδών αυτοκινήτων οχημάτων εν Ελλάδι ή λήψεως μέτρων περιοριστικών της ελευθέρας ταύτης εισαγωγής.
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 2
infolib image control
Κατάσταση σχετικά με τον αριθμό υπαλλήλων και το μέσο όρο ετησίου μισθού κατά το 1914 και κατά το 1929.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1929>
infolib image control
Σημείωμα επί της βιομηχανίας των αζωτούχων λιπασμάτων.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με ζητήματα εργατικά, την επιβολή οχταώρου στη βιομηχανία και τη βιομηχανική απογραφή.
Ερωτηματολόγιο
<1929>
infolib image control
Σημείωμα επί του ζητήματος της στενότητος.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα περί της τιμής των ομολογιών.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σύγκρισις τιμών ελληνικών χρεωγράφων εν Λονδίνω και Νέα Υόρκη.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Έκθεση του H.C.F.Finlayson σχετικά με τις εντυπώσεις εκ της εν Παρισίοις συνελθούσης Δημοσιονομικής Επιτροπής.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση του H.C.F.Finlayson σχετικά με τις εντυπώσεις από την σύνοδο της Δημοσιονομικής Επιτροπής στο Παρίσι.
Έκθεση
1929 Μάρτιος 12
infolib image control
Αναλυτική κατάστασις των κατά το έτος 1929-1930 γενησομένων δαπανών τύπου.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Αναλυτική κατάστασις των κατά το έτος 1929-1930 γενησομένων δαπανών δι΄εκπαιδευτικάς ανάγκας εν τω εξωτερικώ.
Πίνακας
1929 Μάρτιος 13
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου με παρατηρήσεις του για την έκθεση της 23ης Νοεμβρίου 1929 του διευθυντή του Τελωνείου Πειραιά.
Σημείωμα
infolib image control
Αναλυτική κατάστασις των κατά το έτος 1929-1930 γενησομένων δαπανών δι εισφοράν της Ελλάδος εις τας εν τω εξωτερικώ Διεθνείς Ενώσεις.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Αναλυτική κατάσταση των κατά το έτος 1929-1930 γενησομένων δαπανών δι απροβλέπτους εθνικάς ανάγκας.
Πίνακας
<1929.
infolib image control
Αναλυτική κατάστασις των παρεχομένων εκ της πιστώσεως των εθνικών αναγκών επιδομάτων.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Σημείωμα δαπανών.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Κάταστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προυπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων πρός εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία υποβάλλει έκθεσή του για τη λειτουργία του λιμένος Πειραιά.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 7
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα τη επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων προς εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών.
Πίνακας
infolib image control
Έκθεση προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη λειτουργία του λιμένος Πειραιά.
Έκθεση
1929 Νοέμβριος 23
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διβιβασθέντων προς εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενικής Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείο Συγκοινωνίας.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων προς εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείο Παιδείας.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων προς εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων προς την εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείο Γεωργίας.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων προς εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενική Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείο Πρόνοιας.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων προς εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υφυπουργείο Υγιεινής.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων προς εξέτασσιν Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείο Στρατιωτικών.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων προς εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείον Ναυτικών.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων προς εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείο Οικονομικών.
Πίνακας
infolib image control
Κατάστασις εμφαίνουσα την επιβάρυνσιν του Προϋπολογισμού εκ των διαβιβασθέντων προς εξέτασιν Νομοσχεδίων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δημοσίου Λογιστικού, που αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας ανακεφαλαίωσης των ετησίων και των εφ άπαξ δαπανών που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό για όλα τα Υπουργεία και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη φορολογία των επιτηδευμάτων, των οικοδομών και το συνθετικό φόρο.
Σημείωμα
<1929>
infolib image control
Σημείωμα με αριθμητικούς υπολογισμούς σχετικά με το φόρο επιτηδεύματος.
Σημείωμα
infolib image control
Διαρρύθμισις του φόρου της Κατηγορίας Α των καθαρών προσόδων (οικοδομών) υπό του Μ.Σ.Ευλαμπίου, προέδρου της υποεπιτροπής.
Έκθεση
<1929>
infolib image control
Η φορολογία της Γ Κατηγορίας καθαρών προσόδων (εισοδημάτων εκ κινητών αξιών). (Έκθεσις του Μ.Σ.Ευλαμπίου, προέδρου της ως άνω υποεπιτροπής κατά τη συνεδρίασιν της ολομέλειας της 7 Ιανουαρίου 1929).
Έκθεση
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με τον τρόπο διευθέτησης των φορολογικών υποθέσεων.
Υπόμνημα
<1929>
infolib image control
Στατιστικός Πίναξ εμφαίνων τας οικοδομάς κλπ. της περιφερείας της άνω Οικονομικής Εφορίας κατά πόλιν, κωμόπολιν, χωρίον, και συνοικισμόν, τας απογραφείσας κατά το έτος 1926.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Σύμβαση μεταξύ αντιπροσώπων του Ελληνικού Δημοσίου και αντιπροσώπου της Εθνικής Τράπεζας για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Ελληνικού Κράτους και Εθνικής Τράπεζας.
Σύμβαση
<1929>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα μέλη της Ελληνικής αποστολής για το Διακοινοβουλευτικό Συνέδριο Παρίσιων 1927.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων 1927-1928.
Σημείωμα
infolib image control
Πίναξ υπηρετούντων Πολιτικών υπαλλήλων και υπηρετών κατά τας κάτωθι χρονολόγίας, βάσει των στοιχείων του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα με τη διαφορά υπαλλήλων μεταξύ 31 Δεκεμβρίου 1927 και 31 Δεκεμβρίου 1929.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας με υποχρεώσεις βαρύνασαι τον υποβληθέντα Προϋπολογισμόν 1928-1929 και μη επαναληφθησόμεναι κατά το έτος 1929-1930.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη σύνταξη φακέλου για την ίδρυση Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την έγκριση συμπληρωματικού δανείου για την Ελλάδα από την Κοινωνία των Εθνών.
Υπόμνημα
infolib image control
Επιστολή του Π.Βουρλούμη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού με την οποία διαβιβάζει έγγραφο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με αίτημά τους να αντιπροσωπευθεί ο Σύνδεσμος στο Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Ε.Γαλλόπουλου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την εισαγωγή αλεύρων προελεύσεως Ουγγαρίας.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Σημείωμα του Γενικού Χημείου του Κράτους δια την απαγόρευσιν εισαγωγής δύο μερίδων αλεύρων Ουγγρικής προελεύσεως.
Σημείωμα
1929 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Έκθεση του Γ.Ματθαιόπολου περί των όρων, ους δέον να πληρώσι τα καταναλισκόμενα άλευρα, τόσον τα εν τω εσωτερικώ, όσον και τα εκ του εξωτερικού εισαγόμενα.
Έκθεση
1925 Μάιος 2
infolib image control
Διάταγμα περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 3/5 Αυγούστου 1926 Ν.Διατάγματος περί ποιότητος και οξύτητος των αλεύρων.
Αρχειακό Τεκμήριο
1926 Αύγουστος 3

Bρέθηκαν 60 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution