Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τον καπνό και την ταπητουργία.
Σημείωμα
1929 Απρίλιος 5
infolib image control
Επιστολή του Α.Καραπάνου προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με εισφορές σε διεθνείς ενώσεις του εξωτερικού και τα έξοδα των πρεσβειών.
Επιστολή
1929 Μάιος 8
infolib image control
Υπόμνημα του Μ.Σταυρινού προς τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών, όπου συγκρίνει την οικονομική επιβάρυνση της Ελλάδας εκ Φ.Κ.Π. αναλυτικού και συνθετικού προς τις ξένες (αγγλική, γαλλική, γερμανική και Ηνωμ. Πολιτειών).
Υπόμνημα
1929 Μάιος 25
infolib image control
Σημείωμα που σχολιάζει τμήμα του υπομνήματος του Μ.Σταυρινού σχετικά με τη φορολογία στην Ελλάδα σε σχέση με την Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Αμερική.
Σημείωμα
1929
infolib image control
Επιστολή του Σ.Στεφάνου προς τη Διεύθυνση Δικαστικού Τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών που διαβιβάζει αλληλογραφία σχετικά με την υπόθεση των Αδελφών Παναγοπούλου.
Διαβιβαστικό
1929 Ιούνιος 27
infolib image control
Επιστολή του δικαστικού συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών Μ.Μαλεβίτη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού που διαβιβάζει αλληλογραφία και έκθεση σχετικά με την υπόθεση των Αδελφών Παναγοπούλου.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 2
infolib image control
Επιστολή του Κ.Αναγνωστόπουλου προς τη Διεύθυνση Δικαστικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την υπόθεση των Αδελφών Παναγοπούλου.
Επιστολή
1929 Φεβρουάριος 17
infolib image control
Μετάφραση έκθεσης των Αδελφών Laverty που εστάλει στον T.P.O' Connor επί απαιτήσεως των, αφορώσης σύμβασιν προμηθείας ίππων εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν μέσω των Αδελφών Παναγοπούλου.
Έκθεση
1929 Ιούνιος 3
infolib image control
Επιστολή του Σ.Στεφάνου προς τον Θ.Σοφούλη που διαβιβάζει επιστολή του T.P.O' Connor σχετικά με την υπόθεση των Αδελφών Παναγοπούλου.
Διαβιβαστικό
1929 Μάιος 31
infolib image control
Επιστολή του T.P.O' Connor προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπόθεση των Αδελφών Laverty.
Επιστολή
1929 Μάιος 15
infolib image control
Επιστολή του Θ.Σοφούλη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την υπόθεση των Αδελφών Παναγοπούλου.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 14
infolib image control
Έκθεση σχετικά με τη νομοθετική εργασία του Υπουργείου Οικονομικών.
Έκθεση
1929 Ιούνιος 20
infolib image control
Σημείωμα προς τον Π.Βουρλούμη σχετικά με την επιδιωκόμενη κρατικοποίηση ιδιωτικής σχολής.
Σημείωμα
1929 Νοέμβριος
infolib image control
Επιστολή του A.de Chalendar προς τον Γ.Μαρή σχετικά με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και της Εθνικής Τράπεζας.
Επιστολή
1929 Ιούνιος 27
infolib image control
Σύμβασις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος περί συστάσεως και λειτουργίας της Γεωργικής Τραπέζης.
Σύμβαση
1929 Ιούνιος 27
infolib image control
Σχέδιο σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος περί συστάσεως και λειτουργίας Γεωργικής Τραπέζης.
Σχέδιο σύμβασης
1929
infolib image control
Επιστολή του Ε.Χανδράκη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με αίτηση του Χ.Ιωσηφόγλου για αποζημίωση.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 1
infolib image control
Κατάσταση του Α Τμήματος Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, όπου φαίνονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για το οικονομικό έτος 1929-1930 για χρεωλύσια δανείων.
Πίνακας
1929 Ιούλιος 10
infolib image control
Επιστολή του Β.Δεληγιάννη προς τη Διεύθυνση Επιμελητείας του Υπουργείου Στρατιωτικών σχετικά με τη Γενική Αποθήκη Υλικού Στρατού.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 13
infolib image control
Απόσπασμα έκθεσης διοικητικής επιθεωρήσεως ενεργηθείσης εις την Γενικήν Αποθήκην Υλικού Στρατού Πειραιώς.
Έκθεση
infolib image control
Επιστολή του Γ.Μαντζαβίνου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το νομοσχέδιο της Εθνικής Άμυνας.
Επιστολή
1929 Ιούλιος 23
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίου Λογιστικού επί του Σχεδίου Νόμου περί Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης.
Έκθεση
1928 Μάρτιος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί της προτάσεως νόμου "περί συμπληρώσεως του από 27 Ιουλίου 1928 Νόμου 3644 περί στρατολογίας του κατά γην στρατού".
Έκθεση
1928 Νοέμβριος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί του σχεδίου νόμου "περί κατατάξεως εις τα στελέχη των μονίμων αξιωματικών του Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Σώματος κατόπιν διαγωνισμού.
Έκθεση
1929 Φεβρουάριος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί του Σχεδίου Νόμου περί Στρατολογίας του κατά Γην Στρατού.
Έκθεση
1929 Μάρτιος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίου Λογιστικού επί του Σχεδίου Νόμου περί τροποποιήσεως του άρθρου 17 του από 8 Σεπτεμβρίου 1925 Ν.Δ. περί κατατάξεως προαγωγής υπαξιωματικών του σχολείου υπαξιωματικών.
Έκθεση
1929 Μάρτιος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί του σχεδίου Νόμου "περί στελεχών του Στρατού".
Έκθεση
1929 Μάρτιος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί του σχεδίου νόμου περί τροποποιήσεως του νόμου 3981 άρθρ. 4 περί ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
Έκθεση
1929 Απρίλιος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί του Σχεδίου Νόμου περί Γεωγραφικής του Στρατού υπηρεσίας.
Έκθεση
1929 Μάρτιος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί του Σχεδίου Νόμου "περί εθελοντών οπλιτών".
Έκθεση
1929 Μάρτιος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί του Σχεδίου Νόμου περί τεχνικών υπηρεσιών Στρατού.
Έκθεση
1929 Μάρτιος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί του Σχεδίου Νόμου "περί Οργανισμού του Στρατού".
Έκθεση
1928 Μάρτιος
infolib image control
Έκθεσις της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού επί του σχεδίου Νόμου "περί προσλαμβανομένου εις τον Στρατόν ιδιωτικού προσωπικού".
Έκθεση
1929 Μάρτιος
infolib image control
Επιστολή του Κ.Σπυρίδη προς τους Θ.Σοφούλη, Γ. Μαρή και τον Τσιμπιδάρο σχετικά με ζημιές στις καλλιέργειες και στην ανάγκη προμήθειας σίτου.
Επιστολή
1929 Αύγουστος 31
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Μαρή σχετικά με τους όρους παροχής βοήθειας στους πληγέντες από παγετό στη Θράκη.
Σημείωμα
1929 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Σπυρίδη προς τον Γ. Μαρή σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιούργησε ο παγετός στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1929 Σεπτέμβριος 5
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κανναβού προς το Νομάρχη Κοζάνης σχετικά με την προμήθεια σίτου στους πληγέντες από τον παγετό στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1929 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Δίγκα προς τον Κ.Σπυρίδη σχετικά με την παροχή βοήθειας στους πληγέντες από παγετό στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1929 Σεπτέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Γ.Μαρή προς τον Κ.Σπυρίδη σχετικά με τη χορήγηση δανείου στους πληγέντες από παγετό στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1929 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Τηλεγράφημα του Α.Κορυζή προς τον Γ.Σπυρίδη σχετικά με την αγορά και τη διανομή σίτου στους πληγένετες από παγετό στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1929 Σεπτέμβριος 13
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Σπυρίδη προς τον Τσιμπιδάρο σχετικά με τη διανομή σίτου στους πληγέντες από παγετό στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1929 Σεπτέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Σπυρίδη προς τον Α.Κορυζή σχετικά με την την προμήθεια σίτου, κριθαριού και σίκαλης στους πληγέντες από παγετό στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1929 Σεπτέμβριος
infolib image control
Τηλεγράφημα του Κ.Σπυρίδη προς τον Γ.Μαρή σχετικά με την προμήθεια σίτου στους πληγέντες από παγετό στη Θράκη.
Τηλεγράφημα
1929 Σεπτέμβριος
infolib image control
Επιστολή του Κακουλίδη προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Λογιστικού σχετικά με την αποκέντρωση.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 16
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τη Γενική Διοίκηση Θράκης σχετικά με την παραλαβή τηλεγραφήματος.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κακουλίδη προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τη Γενική Διοίκηση Θράκης σχετικά με παραλαβή επιστολής.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαίτερου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς τη Γενική Διοίκηση Θράκης σχετικά με την παραλαβή κοινοποιήσεων.
Επιστολή
1929 Σεπτέμβριος 27
infolib image control
Πίναξ εμφαίνων τα μέχρι της 1ης Σεπτεμβρίου 1929 πληρωθέντα και πληρωθησομένα ποσά διά πολεμικά εν γένει χρέη ως και τα εισπραχθέντα εξ επανορθώσεων.
Πίνακας
<1929>
infolib image control
Επιστολή του Κακουλίδη προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το "οικονομολογικό" πρόβλημα της Θράκης.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Γ.Δροσόπουλου σχετικά με την εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης Moriaud.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Γ.Κακουλίδη προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την ανέγερση διδακτηρίων στις νέες χώρες.
Επιστολή
1929 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Π.Παπατσώνη προς τον Σ.Στεφάνου που διαβιβάζει υπόμνημα των εισαγωγέων καφέ και την απάντηση του Ε.Βενιζέλου.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 1
infolib image control
Υπόμνημα των Εμπόρων Εισαγωγέων Καφέ περί ακυρώσεως εκδοθέντων ενταλμάτων διά συμπληρωματικού δασμού.
Υπόμνημα
1929 Οκτώβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς του εμπόρους εισαγωγείς καφέ σχετικά με αίτηση τους για ακύρωση εκδοθέντων ενταλμάτων διά συμπληρωματικού δασμού.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος
infolib image control
Πίνακας χορογηθέντων ορίων πλασματικών δανείων περιόδου 1929-1930 της Υπηρεσίας Αγροτικής Πίστεως.
Πίνακας
1929 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Π.Βουρλούμη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με την επικείμενη γεωργική απογραφή.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 2
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που διαβιβάζει έκκληση του προς τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους σχετικά με την επικείμενη γεωργική απογραφή.
Διαβιβαστικό
<1929> Νοέμβριος 14
infolib image control
Σχέδιο προκήρυξης του Ε.Βενιζέλου προς το Γεωργικό και Κτηνοτροφικό Πληθυσμό της Ελλάδας σχετικά με την επικείμενη γεωργική απογραφή.
Προκήρυξη
1929 Νοέμριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Γαλλόπουλου προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιου Λογιστικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η έλλειψη επαρκών στρατιωτικών αποθηκών.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του H.C.F.Finlayson προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει υπόμνημα σχετικά με την Τράπεζα της Ελλάδας.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 13
infolib image control
Υπόμνημα του H.C.F. Finlayson σχετικά με την Τράπεζα της Ελλάδας.
Υπόμνημα
1929 Νοέμβριος 5
infolib image control
Κατάστασις Δανείων επί πλασματικω ενεχύρω τη 30 Νοεμβρίου 1929.
Πίνακας
1929 Νοέμβριος 30
infolib image control
Σύμβασις μεταξύ Κράτους και Εθνικής Τραπέζης περί Αγροτικής Πίστεως.
Σύμβαση
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πρωθυπουργού προς το Δήμαρχο Σπαρτιατών που διαβιβάζει έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την Επαγγελματική Σχολή Σπάρτης Ιωάννου και Αικατερίνης Γρηγορίου.
Επιστολή
1930 Ιανουάριος 18
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς τη Διεύθυνση Δικαστικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις αξιώσεις της Επαγγελματικής Σχολής Σπάρτης Ιωάννου και Αικατερίνης Γρηγορίου.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 6
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Σπαρτιατών προς τον Ε.Βενιζέλο που διαββάζει ψήφισμα σχετικά με την εκκένωση της τέως Επαγγελματικής Σχολής από τα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης.
Διαβιβαστικό
1929 Νοέμβριος 14
infolib image control
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης σχετικά με την εκκένωση της πρώην Επαγγελματικής Σχολής Ιωάννου και Αικατερίνης Γρηγορίου από τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης.
Ψήφισμα
1929 Νοέμβριος 14
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς το Γενικό Επιθεωρητή της Θ Περιφέρειας σχετικά με τη μίσθωση ιδιωτικού οικήματος για τη στέγαση του γυμνασίου της Σπάρτης.
Επιστολή
1929 Νοέμβριος 27
infolib image control
Επιστολή του Προέδρου της Επαγγελματικής Σχολής Σπάρτης προς το Γυμνασιάρχη Σπάρτης σχετικά με την πιθανότητα χορήγησης αποζημίωσης στη Σχολή από το Υπουργείο Παιδείας.
Επιστολή
1929 Ιανουάριος 14
infolib image control
Επιστολή του Δ.Γιαννουλόπουλου προς την Εφορεία της Επαγγελματικής Σχολής Ιωάννου και Αικατερίνης Γρηγορίου που διαβιβάζει έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.
Διαβιβαστικό
1929 Ιανουάριος 2
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς το Πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη χρήση του κτιρίου της Επαγγελματικής Σχολής Σπάρτης.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Κ.Γόντικα προς το Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Λακεδαίμονος σχετικά με τη χρήση του κτιρίου της Επαγγελματικής Σχολής Σπάρτης.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 19
infolib image control
Επιστολή της Εφορείας της Επαγγελματικής Σχολής Ιωάννου και Αικατερίνης Γρηγορίου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τις διεκδικήσεις της Σχολής από το Δημόσιο.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 3
infolib image control
Επιστολή της Εφορείας της Επαγγελματικής Σχολής Σπάρτης προς το Τμήμα Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την κατάληψη του κτιρίου της Σχολής από τρία δημόσια σχολεία.
Επιστολή
1927 Ιούνιος 14
infolib image control
Επιστολή του Δημάρχου Σπαρτιατών προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την απόφαση για μετατροπή της Σχολής σε νοσοκομείο.
Επιστολή
1928 Μάιος 14
infolib image control
Επιστολή του Δ.Παπαλεξόπουλου σχετικά με τις απαιτήσεις της Εταιρείας Βούλκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιστολή

Bρέθηκαν 77 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution