Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Επιστολή σχετικά με την αποστολή του στη Γενεύη και την εξέταση από τη Δημοσιονομική Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών της Γ' τριμηνιαίας εκθέσεως επί της καταστάσεως του προϋπολογισμού της Ελλάδας.
Επιστολή
1928 Σεπτέμβριος 10
infolib image control
Σημείωμα περί των μετά της Γαλλίας διαπραγματεύσεων διά τον κανονισμόν των εκατέρωθεν πολεμικών χρεών.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα χρέη της Ελλάδας προς τη Γαλλία.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας με τις πτωχεύσεις ανά το Κράτος κατά τα έτη 1926, 1927 και 1928.
Πίνακας
infolib image control
Επιστολή προς τον Ι.Δροσόπουλο σχετικά με την επίδραση της αφαίρεσης του εκδοτικού προνομίου επί της θέσης της Εθνικής Τράπεζας.
Επιστολή
1928
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τη στέρηση του εκδοτικού προνομίου από την Εθνική Τράπεζα.
Σημείωμα
infolib image control
Υπόμνημα σχετικά με την ίδρυση Τράπεζας Κτηματικής Πίστεως στην Ελλάδα.
Υπόμνημα
infolib image control
Σημείωμα που αναφέρεται στην εκχώρηση του Λαχείου στον Μ.Μοδιάνο.
Σημείωμα
<1928>
infolib image control
Συγκεντρωτικός πίνακας που περιέχει βεβαίωση είσπραξης άμεσων και έμμεσων φόρων στην Κρήτη.
Πίνακας
<1928>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τη φορολογητέα περιουσία.
Σημείωμα
infolib image control
Έκθεσις της επί των Αλεύρων κλπ. Κοινοβουλ. Επιτροπής προς τη Βουλήν.
Φυλλάδιο
1932 Μάιος 28
infolib image control
Υπόμνημα της Ένωσης Εισαγωγέων και Εμπόρων Αλεύρων προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους.
Υπόμνημα
1928 Οκτώβριος 23
infolib image control
Έκθεση του Ε.Γαλλόπουλου σχετικά με τη δασμολογική προστασία της αλευροβιομηχανίας.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 29
infolib image control
Έκθεση του Ν.Δ.Μερτικόπουλου σχετικά με θέματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Έκθεση
1928 Ιούλιος
infolib image control
Επιστολή της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι προς το Υπουργείο Οικονομικών που διαβιβάζει έκθεση, σχέδιο νόμου και πρακτικά σχετικά με τη σταθεροποίηση του γαλλικού νομίσματος.
Διαβιβαστικό
1928 Αύγουστος 28
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τους τόκους του δανείου σταθεροποιήσεως.
Σημείωμα
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την κατασκευή οδών και εξυγιαντικών έργων γης.
Σημείωμα
infolib image control
Πίνακας στον οποίο επισυνάπτονται πίνακες και εκθέσεις.
Πίνακας
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στη Βουλή για τα έτη 1928-1929.
Σημείωμα
1928
infolib image control
Σημείωμα όπου αναλύονται τα κονδύλια που εισπράχθηκαν την πρώτη εξαμηνία του 1928-1929.
Σημείωμα
1928
infolib image control
Πίνακας εσόδων του β εξαμήνου της περιόδου 1928-1929.
Πίνακας
1928
infolib image control
Έκθεση με προβλέψεις του Γενικού Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου επί του προϋπολογισμού 1928-1929 επί τη βάση των αποτελεσμάτων του α εξαμήνου.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 9
infolib image control
Έκθεση όπου υπολογίζονται οι άμεσοι φόροι της περιόδου 1928-1929.
Έκθεση
infolib image control
Έκθεση όπου υπολογίζονται τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους της περιόδου 1928-1929.
Έκθεση
1928
infolib image control
Πίνακας με τις εισπράξεις από τη φορολογία του καπνού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 1928-1929.
Πίνακας
1928
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού προς τον Ε.Βενιζέλο που διαβιβάζει εμπιστευτικό σημείωμα για το διακανονισμό των πολεμικών χρεών με την Γαλλία.
Διαβιβαστικό
1928 Μάρτιος 31
infolib image control
Έκθεσις επί του προϋπολογισμού χρήσεως 1928-1929 επί τη βάσει των αποτελεσμάτων του α εξαμήνου της χρήσεως από Απριλίου 1928 μέχρι Σεπτεμβρίου 1928 συμπεριαλμβανομένου.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 10
infolib image control
Απόσπασμα εκ της εκθέσεως του Υπουργού των Οικονομικών επί του προϋπολογισμού της χρήσεως 1928-1929 της υποβληθείσης εις την Βουλήν την 7ην Ιουλίου 1928.
Έκθεση
1928
infolib image control
Σημείωμα με τις εισπράξεις χαρτοσήμου κατά το οικονομικό έτος 1928-1929.
Σημείωμα
1928
infolib image control
Πίνακας με τις κυριότερες αυξήσεις και ελαττώσεις εξόδων της περιόδου 1928-1929.
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 12
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφεται η εισαχθείσα ποσότητα σίτου και αλεύρων από 1η Απριλίου 1927 ως 31 Μαρτίου 1928.
Πίνακας
1928
infolib image control
Πίνακας όπου καταγράφονται τα εθνικά δάνεια από το 1885 ως το 1925.
Πίνακας
1928 Οκτώβριος 31
infolib image control
Σημείωμα του Γ.Μαρή που αγορά την αντοχή της Εθνικής Τράπεζας μετά την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδας.
Σημείωμα
1928 Οκτώβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Π.Βουρλούμη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού που διαβιβάζει έκθεση ενάντια στην απαλλοτρίωση περιοχής για την εγκατάσταση προσφυγικού συνοικισμού.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 1
infolib image control
Έκθεση των Σ.Πετρόπουλου, Κ.Κουτρουμπά και Ν.Σιδέρη σχετικά με την απαλλοτρίωση οικοπέδων των Εταιρειών Λαναρά για την εγκατάσταση προσφυγικού συνοικισμού στη Νάουσα.
Έκθεση
1928 Οκτώβριος 23
infolib image control
Σημείωμα του Π.Μαυρομιχάλη επί της φορολογίας του ελαίου εν Μάνη.
Σημείωμα
1928 Νοέμβριος 3
infolib image control
Περίληψης της εκθέσεως της Επιτροπής ήτις συνεστήθη υπό της προκατόχου Κυβερνήσεως διά την ρύθμισην του ζητήματος των εκ του Ευρωπαϊκού Πολέμου ζημιωθέντων.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου σχετικά με τους όρους χορήγησης δανείου από την τράπεζα Hambros.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 17
infolib image control
Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιου Λογιστικού σχετικά με τις εκκρεμείς διαφορές μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Έκθεση
1928 Νοέμβριος 21
infolib image control
Επιστολή του Τελώνη Λευκάδας Ν.Βελλιανίτη προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με τη μη προαγωγή του και την επιβολή χρηματικού προστίμου.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 30
infolib image control
Επιστολή του Επιστάτη Διακομίσεως Κέρκυρας Ν.Βελλιανίτη προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με ποινή που του επιβλήθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα.
Επιστολή
1927 Δεκέμβριος 14
infolib image control
Έφεση του Επιστάτη Διακομίσεως του Τελωνείου Κέρκυρας Ν.Βελλιανίτη κατά πειθαρχικής απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.
Δικαστικό έγγραφο
1928
infolib image control
Επιστολή του Ιδιαιτέρου Γραμματέα του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού προς το Σωματείο αδικηθέντων εργατών Αμαξηλατών Αθηνών σχετικά με το αίτημα τους για χορήγηση αποζημίωσης.
Επιστολή
1929 Δεκέμβριος 11
infolib image control
Επιστολή της Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προς το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού σχετικά με το αίτημα του Σωματείου Αδικηθέντων Εργατών Αμαξηλατών Αθηνών για παροχή νέας αποζημίωσης.
Επιστολή
1928 Δεκέμβριος 21
infolib image control
Έκθεση της Διεύθυνσης Δικαστικού του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη διαθήκη του Σ.Α.Σιδερίδη.
Έκθεση
1928 Ιούλιος 18
infolib image control
Σημείωμα του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Σημείωμα
infolib image control
Σχέδιο επιστολής προς το Σωματείο Αδικηθέντων Εργατών Αμαξηλατών Αθηνών σχετικά με αίτημα τους για παροχή επιχορήγησης.
Επιστολή
1928
infolib image control
Σημείωμα με τις αποδοχές του Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων Α.Ηλιάδη.
Σημείωμα
1928
infolib image control
Μίσθωση υπηρεσίας στον Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων που υπογράφουν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος και οι συμβολαιογράφοι Κ.Ρούσσος και Δ.Γιγάντες.
Συμβόλαιο
1928 Νοέμβριος 16
infolib image control
Στατιστικός πίνακας του Π.Θ.Π. στον οποίο καταγράφονται οι ανάπηροι πολέμου και οι οικογένειες των θυμάτων πολέμου που δικαιούνται σύνταξη.
Πίνακας
1928
infolib image control
Έκθεση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας σχετικά με τους όρους εργασίας των μισθωτών στην Ελλάδα.
Έκθεση
infolib image control
Πίνακας με ποσά που διατέθηκαν από τις Τράπεζες Αθηνών, Εθνική, Λαϊκή, Ανατολής Φρ. και Εμπορική σε παραγωγικές εργασίες κατά τα έτη 1927 και 1928.
Πίνακας
infolib image control
Πίνακας με τις καταθέσεις των Τραπεζών Αθηνών, Εθνικής, Λαϊκής, Ανατολής Φρ. και Εμπορικής κατά τα έτη 1927 και 1928.
Πίνακας

Bρέθηκαν 53 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution