Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Αρχειακό Ξεφύλλισμα

Αποτελέσματα αναζήτησης.


infolib image control
Note strictement confidentielle remise A.M. le Président du Conseil par le directeur de la Comptabilité Générale de l'État au Ministère des Finances et le Directeur des Services Financières au Ministère de la Guerre.
Έκθεση
1918
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Κοζάνης και Φλώρινας προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το αίτημα για απαλλαγή των κατοίκων Κοζάνης και Φλώρινας από τα πρόσθετα τέλη και τους φόρους.
Επιστολή
1919
infolib image control
Σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την είσπραξη των πρόσθετων τελών και τόκων υπερημερίας.
Σημείωμα
<1919>
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, Μ.Νεγρεπόντη, προς όλες τις Τράπεζες σχετικά με την εισαγωγή ειδών πολυτελείας από το εξωτερικό.
Εγκύκλιος
1919 Μάρτιος 28
infolib image control
Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υποβίβαση της ελληνικής δραχμής.
Έκθεση
1919 Αύγουστος 15/28
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ρύθμιση του ζητήματος της υποβίβασης της δραχμής με την πιστωτική κυκλοφορία της.
Επιστολή
1919 Αύγουστος 19
infolib image control
Τηλεγράφημα του Υπουργού Οικονομικών προς τον Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την διευθέτηση του ζητήματος του συναλλάγματος.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 7/20
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Νεγρεπόντη προς τον Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με την άυξηση των ειδών επισιτισμού.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 8/21
infolib image control
Τηλεγράφημα του Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου προς τον Υπουργό Οικονομικών, Μ.Νεγρεπόντη, σχετικά με τις απόψεις του Βενιζέλου για την ύψωση των τιμών των ειδών πρώτης ανάγκης και του συναλλάγματος.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 10/23
infolib image control
Τηλεγράφημα του Μ.Νεγρεπόντη προς τον Διευθυντή του Γενικού Λογιστηρίου σχετικά με την αδυναμία τήρησης της ισοτιμίας του δολλαρίου.
Τηλεγράφημα
1919 Αύγουστος 14/27
infolib image control
Εστία
Εφημερίδα, 9008
1919 Αύγουστος 21
infolib image control
Ci-dessous sont mentionnés les accords du 10 Fevrier 1918 et du 19 Mai 1919 ainsi que les lettres qui ont été adressées à la Banque Nationale de Grèce de la part des délégues du governement français à Athènes.
Συμφωνία
1918 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος
Κρατική έκδοση, 207
1919 Σεπτέμβριος 20
infolib image control
Επιστολή του Μ.Νεγρεπόντη προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την εξασφάλιση της λειτουργίας του Νόμου ΓΧΜΒ.
Εγκύκλιος
1919 Σεπτέμβριος 28
infolib image control
Επιστολή του Μ.Νεγρεπόντη προς την Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας σχετικά με την νέα κάμψη του ελληνικού συναλλάγματος έναντι του αμερικανικού.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 9
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, Μ.Νεγρεπόντη, προς τον Ι.Δροσόπουλο σχετικά με το ζήτημα του ελληνικού συναλλάγματος.
Επιστολή
<1919>
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δροσόπουλου προς τον Μ.Νεγρεπόντη σχετικά με τις ενέργειές του για την επίτευξη του ενδεικνυόμενου ορίου της τιμής του ελληνικού συναλλάγματος
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ι.Δροσόπουλου προς τον Αντιπρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με τα διαθέσιμα ποσά του Νόμου ΓΧΜΒ και της Εθνικής Τράπεζας.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 17
infolib image control
Επιστολή του Μ.Νεγρεπόντη προς τον Ι.Δροσόπουλο σχετικά με το ζήτημα του εξωτερικού συναλλάγματος.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 19
infolib image control
Έκθεση του Μ.Νεγρεπόντη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα του εξωτερικού συναλλάγματος.
Έκθεση
1919 Οκτώβριος 18
infolib image control
Επιστολή του Ε.Βενιζέλου προς το Υπουργείο Εξωτερικών για το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την απαγόρευση εξαγωγής συναλλάγματος.
Επιστολή
1919 Νοέμβριος 22/ Δεκέμβριος 4
infolib image control
Επιστολή του Μ.Νεγρεπόντη προς την Εθνική Τράπεζα σχετικά με την πορεία που ακολουθεί η Τράπεζα στο ζήτημα του εξωτερικού συναλλάγματος.
Επιστολή
1919 Οκτώβριος 31
infolib image control
Avances en Drachmes effectuées par la Gouvernment Hellénique au Gouvernmements Alliés.
Συμφωνία
1919 Μάϊος 19
infolib image control
Εγκύκλιος του Μ.Νεγρεπόντη προς το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου, και όλες τις Τράπεζες με την οποία δίνεται η εντολή να διαπραγματεύονται οι επιταγές που εκδίδονται από συμμάχους της Κωνσταντινούπολης.
Εγκύκλιος
1919 Απρίλιος 19
infolib image control
Εγκύκλιος του Μ.Νεγρεπόντη προς το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου, και όλες τις Τράπεζες σχετικά με την άρση της απαγόρευσης αποστολής συναλλάγματος στη Σμύρνη.
Εγκύκλιος
1919 Μάιος 8
infolib image control
Εγκύκλιος του Μ.Νεγρεπόντη προς το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου, σχετικά με την αποστολή συναλλάγματος στη Σμύρνη.
Εγκύκλιος
1919 Μάιος 11
infolib image control
Εκγύκλιος του Μ.Νεγρεπόντη προς όλες τις Ελληνικές Τράπεζες σχετικά με την ελεύθερη πραγματοποίηση των εμβασμάτων για την αγορά εμπορευμάτων.
Εγκύκλιος
1919 Ιούνιος 25
infolib image control
Επιστολή των Ελληνικών Τραπεζών προς το Υπουργείο Οικονομικών για τον Υπουργό , Μ.Νεγρεπόντη, με την οποία εκφράζουν τις απόψεις τους για διάφορα οικονομικά θέματα.
Επιστολή
1919 Ιούλιος 15
infolib image control
Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου, προς όλες τις Τράπεζες σχετικά με τον κανονισμό των εγγυήσεων για την αποστολή εμβασμάτων για την αγορά εμπορευμάτων.
Εγκύκλιος
1919 Ιούλιος 21
infolib image control
Εγκύκλιος του Μ.Νεγρεπόντη προς όλες τις ελληνικές Τράπεζες σχετικά με τον διακανονισμό της εγγύησης για κάθε ενεργούμενο έμβασμα προς αγορά εμπορευμάτων.
Εγκύκλιος
1919 Ιούλιος 30
infolib image control
Επιστολή του Μ.Νεγρεπόντη προς την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι για τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την χαλάρωση της τιμής πώλησης του δολλαρίου και την μεταρρύθμιση του Νόμου ΓΧΜΒ.
Επιστολή
1919 Σεπτέμβριος 6
infolib image control
Κατάστασις κομισθέντος σίτου και αλεύρων πολυτελείας παρά του Υπουργείου Επισιτισμού και ελευθέρου εμπορίου κατά το 1919.
Πίνακας
<1919>
infolib image control
Κατάσταση σχετικά με τις εισπράξεις και τις πολεμικές δαπάνες των Υπουργείων.
Πίνακας
1919 Απρίλιος 1- Σεπτέμβριος 30
infolib image control
Exposé sur la question des avances en drachmas éffectuées par la Banque Nationale de Grèce à l'armée Française Orient.
Έκθεση
1919
infolib image control
Φυλλάδιο
Φυλλάδιο
1919 Δεκέμβριος 6
infolib image control
Εγκύκλιος του Μ.Νεγρεπόντη προς όλες τις Τράπεζες σχετικά με τις χρήσεις των διαθεσίμων της Εθνικής Τράπεζας για λογαριασμό του Νόμου ΓΧΜΒ.
Εγκύκλιος
1920 Ιανουάριος 22
infolib image control
Διαβιβαστικό σημείωμα προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο διαβιβάζεται σημείωμα περί του αναγκαίου συναλλάγματος για την εισαγωγή γαιανθράκων.
Σημείωμα
1920 Ιανουάριος 29
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τα αναγκαία ποσά συναλλάγματος για την εισαγωγή γαιανθράκων.
Σημείωμα
<1920>
infolib image control
Απόφαση περί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων γαιανθράκων και του ελέγχου της χρησιμοποιήσεως των ορυκτών ανθράκων εν Ελλάδι.
Απόφαση
<1920>
infolib image control
Δάνειο Μεγάλης Ελλάδος. 300 Εκατομμύρια
Αρχειακό Τεκμήριο
1920
infolib image control
Επιστολή της Τράπεζας Αφοί Χη.Χριστόφα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σχετικά με την παροχή προνομίων παροχής δανείων επ ενεχύρω εμπορευμάτων.
Επιστολή
1920 Ιούνιος 12
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προς τον Ειρηνοδίκη Μυτιλήνης σχετικά με τη λειτουργία της Τράπεζας " Αφοί Π.Χη. Χροστόφα".
Επιστολή
1920 Ιούλιος 8
infolib image control
Επιστολή του Ειρηνοδίκη Μυτιλήνης προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με την οποία διαβιβάζει δική του έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της Τράπεζας " Αφοί Π.Χη Χριστόφα".
Επιστολή
1920 Ιούλιος 22
infolib image control
Έκθεση του Ειρηνοδίκη Μυτιλήνης σχετικά με την τήρηση βιβλίων της Τράπεζας " Αφοί Π.Χη Χριστόφα".
Έκθεση
1920
infolib image control
Επιστολή του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας προς το Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας σχετικά με κατάθεση χρημάτων στο γαλλικό Θησαυροφυλάκειο, σύμφωνα με την συμφωνία της 10ης Φεβρουαρίου 1918.
Επιστολή
1921 Σεπτέμβριος 10/23
infolib image control
Επιστολή των Αδελφών Π.Χη Χριστόφα προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στην οποία εσωκλείει πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μυτιλήνης.
Επιστολή
1920 Ιούλιος 20
infolib image control
Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μυτιλήνης με το οποίο πιστοποιείται ότι οι Αδελφοί Π. Χατζή Χριστόφα είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο αυτό.
Βεβαίωση
1920 Ιούλιος 20
infolib image control
Βασιλικό Διάταγμα σχετικά με την παροχή προνομίων στην Τράπεζα Π.Χη Χριστόφα για την διευθκόλυνση παροχής δανείων επ ενεχύρω.
Διάταγμα
1920 Αύγουστος
infolib image control
Επιστολή του Χ.Βαμβακά προς τον Αστέριο Νταή με την οποία τον ευχαριστεί για τη βοήθεια που προσέφερε κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Επιστολή
1920 Ιούλιος 12
infolib image control
Υπόμνημα Ανδρέου Γ. Φραντζή, τέως Διευθυντού του εν Δράμα Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.
Φυλλάδιο
1923 Φεβρουάριος 3
infolib image control
Έκθεσις ικανότητος του παρά τω Β.Τμήματι της 2ης Διευθύνσεως υπηρετούντος υπολογιστού, Βεναρδή Κωνσταντίνου.
Έκθεση
1923 Μάρτιος 14
infolib image control
Έλεγχοι και Εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητος του υπαλλήλου της Γενικής Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού, Κωνσταντίνου Δημ.Βεναρδή.
Πίνακας
1919-1923
infolib image control
Επιστολή του Τμηματάρχη του Ειδικού Λογιστηρίου Δικαιοσύνης προς το Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου, σχετικά με την ικανότητα του υπαλλήλου Κ.Βερναρδή.
Επιστολή
1920 Αύγουστος 27
infolib image control
Έκθεση του Α.Φραντζή προς τον Α.Διομήδη σχετικά με την απόλυσή του από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Έκθεση
1923 Απρίλιος 23
infolib image control
Περίληψις περί κοινοποιήσεως του Ν.Δ. της 15ης Αυγούστου 1923 περί τροποποιήσεως των εισαγωγικών τελών επί του σίτου και των αλεύρων.
Περίληψη
1923 Αύγουστος 18
infolib image control
Απόσπασμα εκθέσεως σχετικά με το δασμό του σίτου και των αλεύρων.
Έκθεση
1923 <Αύγουστος >
infolib image control
Νομοθετικό Διάταγμα περί τροποποιήσεως εισαγωγικών τελών επί του σίτου και των αλεύρων.
Νόμος
1923 Αύγουστος 15
infolib image control
Ανταλλαγή επιστολών σχετικά με το ζήτημα της καταβολής χρημάτων στο γαλλικό Θησαυροφυλάκειο.
Φυλλάδιο
1921, 1922, 1923, 1924, 1926
infolib image control
Επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, Δ.Τανταλίδη, προς την Διεθνή Οικονομική Επιτροπή σχετικά με τον ορισμό ενιαίου ανσήμου για την είσρπαξη των τελών χαρτοσήμου, των πρόσθετων τελών και των δικαστικών ενσήμων.
Επιστολή
1925 Δεκέμβριος 23
infolib image control
Έκθεση του δικηγόρου, Γ.Φαρδή, προς τον Υπουργό Οικονομικών, Κ.Γκότση, σχετικά με την υπόθεση κληρονομιάς του Σπ.Σιδερίδου.
Έκθεση
1925 Μάϊος 1
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καφαντάρη προς τον Μ.Μαυρογορδάτο σχετικά με την σπουδαιότητα και τη σημασία του ζητήματος του Διευθυντού της Ελευθέρας Ζώνης.
Επιστολή
1926 Δεκέμβριος 22
infolib image control
Έκθεση σχετικά με την σταθεροποίηση της δραχμής.
Έκθεση
1926 Μάϊος 15
infolib image control
Règlements sur l'Organisation du Conseil Économique Provisoire auprès du Ministère de Commerce et de l'Industrie.
Κανονισμός
<1927>
infolib image control
Μισθολόγιο πληρωμάτων Επιβατηγών ατμοπλοίων τεθέν εν ισχύϊ από 1ης Αυγούστου 1927 δια της υπ αριθμ. 17301/1927 εγκυκλίου διαταγής Διευθύνσεως Ε.Ναυτικού.
Πίνακας
1927 Σεπτέμβριος 12
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καφαντάρη προς την Διεύθυνση Τελωνείων Πειραιώς σχετικά με τη λειτουργία της κομιστικής υπρεσίας.
Επιστολή
1928 Νοέμβριος 25
infolib image control
Επιστολή του Δ.Βαλλιάνου προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Ν.Βελέντζα, με την οποία του διαβιβάζει του αποστέλλει υπόμνημά του.
Επιστολή
1927 Δεκέμβριος 5
infolib image control
Υπόμνημα περιέχον τα αίτια άτινα επιβάλλουσι την παρά της Σης Κυβερνήσεως αποδοχήν της υπεμού υποβληθείσης αιτήσεως περί τροπολογίας δια την σύναψιν της σχετικής συμβάσεως περί ιδρύσεως της βιομηχανίας σακχάρεως εν Ελλάδι.
Υπόμνημα
<1927>
infolib image control
Σχέδιο Συμβάσεως περί ιδρύσεως βιομηχανίας παραγωγής και καθαρισμού σακχάρεως.
Αρχειακό Τεκμήριο
<1927>
infolib image control
Τροποποιήσεις σχετικά με το σχέδιο σύμβασης περί ιδρύσεως βιομηχανίας παραγωγής και καθαρισμού σακχάρεως στην Ελλάδα.
Έκθεση
<1927>
infolib image control
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου
Σημείωμα
infolib image control
Επιστολή του Μ.Νεγρεπόντη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη διακοπή των εργασιών στο Τελωνείο Πειραιώς.
Επιστολή
1918 Αύγουστο 17
infolib image control
Σημείωμα δια τον Κύριον Υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Συνοπτικό Σημείωμα περί της υπό του Κράτους τηρητέας βιομηχανικής πολιτικής.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Αποξηραντικά έργα Στρύμωνος, Φιλίππων, Θεσσαλίας, Ηπείρου κλπ.
Έκθεση
<1927>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την ανάληψη έργων οδοποιΐας από διάφορες εταιρίες.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το τριμερές δάνειο για την πραγματοποίηση των αποξηραντικών έργων.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με το "τριμερές δάνειο" και την συνεννόηση του Υπουργού Οικονομικών, Γ.Καφαντάρη, με τον όμιλο " Blair & Co.".
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Tableau de production progressive de Lignite et dimportation de Charbon anglais.
Πίνακας
1918-1919
infolib image control
Υπόμνημα περί της καταργήσεως του δικαιώματος εισπράξεως φαρικών τελών εν ταις Νέαις Χώραις υπό της Γαλλικής Εταιρείας των Φάρων και επεκτάσεως εν αυταίς της φαρικής Ελληνικής Νομοθεσίας.
Υπόμνημα
<1927>
infolib image control
Φάκελος-Ντοσιέ με σημείωμα του Βενιζέλου σχετικά με τον υπολογισμό του υπολοίπου χρέους της Ελλάδας προς την Γαλλία.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με την υποτίμηση της δραχμής.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Προσυμφωνία Αυγούστου 1927.
Σχέδιο συμφωνίας
1927 Αύγουστος 26
infolib image control
Επιστολή του Πουανκαρέ προς τον Γ.Καφαντάρη σχετικά με τον διακανονισμό των χρεών μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας.
Επιστολή
1927 Σεπτέμβριος 1
infolib image control
Σημείωμα για τον Γ.Καφαντάρη.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Παράρτημα σχετικά με τον διακανονισμό των χρεών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Éléments composant la créance française de 23.581.707 f. 54 produits dans la note du 1er Septembre 1927 adressée à M.Cafandaris.
Σημείωμα
<1927>
infolib image control
Σημείωμα σχετικά με τον διακανονσιμό των χρεών μεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας.
Σημείωμα
1927 Σεπτέμβριος 23
infolib image control
Επιστολή του Πουανκαρέ προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία σχετικά με τον διακανονισμό των χρεών Ελλάδας-Γαλλίας.
Επιστολή
1927 Οκτώβριος 1
infolib image control
Επιστολή του Γενικού Διοικητή Κοζάνης και Φλωρίνας προς τον Αντιπρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου και τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με αναφορά του βουλευτή Κοζάνης, Θ.Κωτούλα.
Επιστολή
1919
infolib image control
Επιστολή του Γ.Καφαντάρη προς την Γαλλική Κυβέρνηση σχετικά με τα χρέη ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
Επιστολή
1927 Οκτώβριος 5
infolib image control
Επιστολή του Ρ.Πουανκαρέ προς τον Εμ.Τσουδερό σχετικά με το διακανονισμό των χρεών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.
Επιταγή
1927 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή του Ε.Τσουδερού σχετικά με τις προηγούμενες ενέργειες της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Επιστολή
1927 Νοέμβριος 15
infolib image control
Επιστολή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας προς τον Ρ.Πουανκαρέ σχετικά με την πρόταση της διαιτησίας.
Επιστολή
1927 Νοέμβριος 26
infolib image control
Επιστολή του Ρ.Πουανκαρέ σχετικά με εκκρεμή ζητήματα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία.
Επιστολή
1927 Δεκέμβριος 8
infolib image control
Σχέδιο συμφωνίας ανάμεσα στην Ελληνική και τη Γαλλική Κυβέρνηση.
Σχέδιο συμφωνίας
1927 Δεκέμβριος 9
infolib image control
Συμφωνία σχετικά με τις προκαταβολές του 1918.
Συμφωνία
1918 Φεβρουάριος 10
infolib image control
Επιστολή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση εμπορίου και βιομηχανίας, προς την Τράπεζα " Αφοί Π.Χη Χρστόφα" σχετικά με την υποβολή πιστοποιητικού από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μυτιλήνης.
Επιστολή
1920 Ιούλιος 13

Bρέθηκαν 97 τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.


                                                                            infolib-libsolution