Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 292~84


ΤΙΤΛΟΣ
Σημείωμα του Ε.Βενιζέλου, με το οποίο καταφέρεται εναντίον των συνδικάτων των υπαλλήλων.
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Σημείωμα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
"Θα ήτο ακατανόητον καθ ήν στιγμήν ο κόσμος, είτε διά της Κ.Ε. είτε διά της Πανευρώπης επιδιώκει να εναρμονίση τα συμφέροντα των διαφόρων λαών προς αποφυγήν των μεταξύ αυτών πολεμικών συγκρούσεων, ημείς ν ανεχώμεθα την εξασθένησιν της κριτικής εξουσίας και την υποκατάστασιν αυτής εν πολλοίς υπό των συνδικάτων των υπαλλήλων οίτινες επιδιώκουν την επιβολήν του ιδίου αυτών συμφέροντος επί ζημία πολλάκις του γενικού."
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κοινωνία των Εθνών
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution